Materion Peirianneg yn cynnwys:

 • Cynnal a Chadw'r Priffyrdd
 • Cynnal a Chadw'r Priffyrdd yn y Gaeaf
 • Llifogydd
 • Porthladdoedd
 • Amddiffyn yr Arfordir
 • Casglu Sbwriel

Gogledd - 01970 625277
De - 01239 851604


Materion Adeiladau ac Eiddo yn cynnwys:

 • Ysgolion
 • Cartrefi Preswyl
 • Canolfannau Dydd
 • Canolfannau Hamdden
 • Cyfleusterau Cyhoeddus
 • Swyddfeydd ac Adeiladau eraill y Cyngor
 • Tir a Meysydd Chwarae
 • Adeiladau, Muriau a Strwythurau sy'n Beryglus
 • Coed Peryglus
 • Argyfyngau Rheoli Adeiladau

Gogledd - 01970 625277
De - 01239 851604


Materion Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnwys:

 • Plant a Theuluoedd ag Anawsterau
 • Pobl sy'n hen ac yn fregus
 • Pobl ac Anabledd Corfforol neu Nam ar y Synhwyrau
 • Pobl ag Anableddau Dysgu
 • Pobl ag Anawsterau Iechyd Meddwl a'u Gofalwyr

0300 4563554


Gwasanaeth Cofrestru Sifil:

 • Digwyddiadau brys yn unig

07971 569987