Nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i atal tywydd garw, ond gallwn ni / chi fod yn barod ar ei gyfer.

Ar adegau gall Ceredigion brofi'r tywydd canlynol:

 • Stormydd a gwyntoedd cryfion - difrod i adeiladau a choed, risg i gerbydau uchel a thraffig eraill, damweinia rhwng cerbydau, y gwasanaethau ffôn a chyfleustodau yn torri lawr
 • Eira trwm - methu pasio ar hyd y ffyrdd a'r strydoedd, mae'n cymryd mwy o amser i gyrraedd rhywle, amharu ar ddosbarthu gwasanaethau a chyflenwadau hanfodol, cerbydau'n cael eu gadael, damweiniau rhwng cerbydau, y gwasanaethau ffôn a chyfleustodau yn torri lawr
 • Glaw trwm - llifogydd, amodau gyrru peryglus, hyrddiau pŵer
 • Niwl - mae'n cymryd mwy o amser i gyrraedd rhywle, damweiniau rhwng cerbydau
 • Tymereddau isel, rhew - ffyrdd a phalmentydd peryglus, damweiniau rhwng cerbydau, y gwasanaethau ffôn a chyfleustodau yn torri lawr, mwy o risk i bobl fregus.

Ar adegau o dywydd garw, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gwneud ei orau i liniaru'r sefyllfa. Er enghraifft:

 • Rhoi cyngor a gwybodaeth
 • Graeanu, gwasgaru halen a chlirio eira
 • Ymateb i lifogydd
 • Delio ag adeiladau peryglus
 • Agor canolfannau gorffwys lle bo angen
 • Parhau i ddarparu gwasanaethau gofal yn y cartref
 • Cau ysgolion lle bo angen
 • Archwilio a chlirio draeniau a chwlfertau; a
 • Parhau i ddarparu, cyn belled ag y bo hynny'n bosibl, ei wasanaethau rheolaidd.

Fodd bynnag, y rhagofalon a'r camau y gall unigolion a chymunedau eu cymryd, cyn ac yn ystod tywydd garw, fydd yn cael yr effaith fwyad ar sut mae unigolion a chymunedau'n ymdopi â thywydd o'r fath, a pha more ddrwg y bydd yn effeithio arnynt. Dyma enghreifftiau o ragofalon@

 • Cadw eich eiddo mewn cyflwr da, wedi'i insleiddio a'i lagio'n ddigonol
 • Cadw draeniau a gylïau yn glir o ddail a phethau eraill a allai eu blocio
 • Sicrhau bod gennych bolisïau yswiriant digonol
 • Cadw llygad rheolaidd ar ragolygon a rhybuddion y tywydd
 • Cadw negesau sylfaenol yn y tŷ, gan gynnwys fflachlamp ayb
 • Lle bo hynny'n bosibl, osgoi mynd yn y car neu gerbyd arall pan fydd cyflwr y ffyrdd yn berygl bywyd
 • Bod yn "gymdogion da" a galw heibio pobl fregus yn y gymdogaeth
 • Sicrhau bod gennych ddigon a unrhyw feddyginiaeth presgripsiwn
 • Defnyddio "synnwyr cyffredin".