Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion):

 

Darparu cyngor cyfreithiol gweithredol a chorfforaethol, cynrychiolaeth, cymorth a chefnogaeth i’r Cyngor (gan gynnwys ei holl Wasanaethau).

 

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw:

 

  • Rhwymedigaeth gyfreithiol;
  • Tasg gyhoeddus
  • Cyflawni contract.

 

Mae Gwasanaethau Cyfreithiol yn gweithredu dan ac yn cynghori’r Cyngor mewn perthynas ag ystod eang iawn o ddeddfwriaeth, ond gellir cyfeirio’r rhain mewn perthynas â meysydd penodol o’r gyfraith o wneud cais

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn arwain atom yn methu cyflawni’r gwaith y gofynnwyd amdano.

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn...

Efallai y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc/talu;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth ac addysg;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Eich cefndir hiliol neu ethnig;

Safbwyntiau gwleidyddol;

Credoau crefyddol neu athronyddol;

Aelodaeth undeb llafur;

Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu’ch cyfeiriadedd rhywiol;

Data genetig;

Data biometrig;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati.

Datganiadau ysgrifenedig a recordiadau o gyfweliadau a gynhaliwyd;

Gwybodaeth arall a gesglir wrth ffeilio achos cyfreithiol, ymchwiliad troseddol neu sifil neu achos Llys.

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gan sefydliadau allanol fel Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol eraill, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd, trydydd partïon, tystion ac ati sy’n ymwneud ag ymchwiliad hefyd.

Gellir sicrhau’r mathau canlynol o ddata personol:

Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc/talu;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth ac addysg;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Eich cefndir hiliol neu ethnig;

Safbwyntiau gwleidyddol;

Credoau crefyddol neu athronyddol;

Aelodaeth undeb llafur;

Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu’ch cyfeiriadedd rhywiol;

Data genetig;

Data biometrig;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati.

Datganiadau ysgrifenedig a recordiadau o gyfweliadau a gynhaliwyd;

Gwybodaeth arall a gesglir wrth ffeilio achos cyfreithiol, ymchwiliad troseddol neu sifil neu achos Llys.

Ni throsglwyddir eich gwybodaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 

Mewnol:  Unrhyw Wasanaeth mewnol arall y Cyngor lle y bernir bod hynny’n angenrheidiol.

 

Allanol:

Llywodraeth Cymru, adrannau eraill Llywodraeth y DU, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd, HMCTS.

 

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:
• Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith:  (archwilio, gorchymyn llys, gweithredu rheoliadol, cais AS, cyrff llywodraethol)
• Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd

• Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw