Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion):

 

 • Gweinyddu ac Ymchwilio i gwynion a wneir yn erbyn y Cyngor.
 • Gweinyddu ceisiadau a wneir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

 

Mae angen prosesu data personol er mwyn galluogi’r Cyngor i gyflawni ei dasg gyhoeddus, a sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau statudol a pholisi.  Mae’r polisïau a’r ddeddfwriaeth benodol y mae’r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn delio gyda nhw yn gyson fel a ganlyn:

 

 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000
 • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, 2004
 • Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), 2019
 • Deddf Diogelu Data, 2018
 • Deddf Hawliau Dynol, 1998
 • Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
 • Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru), 2014
 • Polisi Pryderon a Chwynion Cyngor Sir Ceredigion
 • Siarter Cwsmeriaid Cyngor Sir Ceredigion
 • Polisi ynghylch Gweithredoedd Annerbyniol gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth

 

Prosesir data categori arbennig, pan gaiff ei brosesu, ar sail budd sylweddol i’r cyhoedd.

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn arwain at:

 

Cais Rhyddid Gwybodaeth

 • Mae Adran 8(1)(b) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000 yn mynnu bod enw’r ymgeisydd a chyfeiriad ar gyfer gohebiaeth yn cael eu rhoi er mwyn i’r cais fod yn ddilys. Os na ddarparir y wybodaeth hon, ni ellir prosesu’r cais.
 • Os rhoddir enw ffug, efallai na fydd gan yr awdurdod achos dros herio hyn ac fe allai brosesu’r cais. Fodd bynnag, caiff unrhyw apêl i ICO ei hatal gan mai dim ond ceisiadau FOI dilys y gellir eu hystyried.  Byddai enw annilys yn torri amod s8(1)(b).
 • Os na roddir cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth, ni fydd modd ateb y cais FOI a chaiff ei ystyried yn annilys

 

Cwyn

 • Dim ond pan fydd hynny’n angenrheidiol i’r ymchwiliad i’r gŵyn y gofynnir am fanylion personol. Os na roddir y rhain, ni fydd modd ymchwilio i’r gŵyn;  gallai unrhyw ymchwiliad gweithredol gael ei stopio;  gallai cwmpas yr ymchwiliad gael ei gyfyngu neu gallai’r ymchwiliad gael ei atal nes y darparir y manylion y gofynnwyd amdanynt.

 

Data categori arbennig

 • Dan GDPR, mae data categori arbennig yn cynnwys data sy’n ymwneud â:
  • Chefndir hiliol ac ethnig
  • Credoau crefyddol ac athronyddol
  • Aelodaeth undeb llafur
  • Data biometrig a ddefnyddir i nodi unigolyn
  • Data genetig
  • Data iechyd
  • Data sy’n ymwneud â dewisiadau rhywiol, bywyd rhywiol, a/neu gyfeiriadedd rhywiol
 • Er mwyn gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth, ni fydd angen i chi ddarparu’r data hwn.
 • Oni bai bod cwyn yn ymwneud â chategori o’r data hwn yn benodol, ni fydd angen i chi ddarparu’r data hwn.

Os bydd cwyn yn ymwneud â’r data hwn yn benodol ac ni chaiff ei ddarparu, ni fydd modd ystyried y gŵyn.

Efallai y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc/talu;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth ac addysg;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Eich cefndir hiliol neu ethnig;

Safbwyntiau gwleidyddol;

Credoau crefyddol neu athronyddol;

Aelodaeth undeb llafur;

Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu’ch cyfeiriadedd rhywiol;

Data genetig;

Data biometrig;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati.

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:
Unrhyw adran berthnasol Cyngor Sir Ceredigion

Age Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Heddlu Dyfed-Powys

Llywodraeth Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Gellir sicrhau’r mathau canlynol o ddata personol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc/talu;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth ac addysg;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Eich cefndir hiliol neu ethnig;

Safbwyntiau gwleidyddol;

Credoau crefyddol neu athronyddol;

Aelodaeth undeb llafur;

Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu’ch cyfeiriadedd rhywiol;

Data genetig;

Data biometrig;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati.

Ni throsglwyddir eich gwybodaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 

Mewnol

 • Efallai y rhennir gwybodaeth gydag unrhyw adran Cyngor Sir Ceredigion.

 

Allanol

 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
 • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
 • Comisiynydd y Gymraeg

 

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:
• Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
• Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd

 • Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw