Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion):  cynnig sicrwydd i’r Cyngor am ei drefniadau rheoli, ei lywodraethu, ei weithgarwch rheoli risg a’i brosesau twyll, h.y.

 

  • Cyflawni gofynion cyfreithiol i ddarparu swyddogaeth archwilio mewnol
  • Sicrhau effeithiolrwydd prosesau rheoli risg a llywodraethu
  • Cynnal ymarferion gwerth am arian
  • Hwyluso’r broses o atal a datrys achosion o dwyll, llwgrwobrwyo, llygredd neu wyngalchu arian yn erbyn y Cyngor
  • Ymchwilio i gyfeiriadau a wneir gan y polisi chwythu’r chwiban corfforaethol
  • Ymchwilio i unrhyw afreoleidd-dra posibl a ddarganfyddir yn ystod arferion gwaith neu fel y’u hysbysir gan staff a/neu’r cyhoedd

 

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw:  Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Byddwn yn cael mynediad i wybodaeth sy’n cael ei dal gan yr holl wasanaethau o fewn y Cyngor er mwyn gallu cyflawni ein gwaith, y gallai gynnwys y data personol canlynol:
Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Statws priodasol,

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion ariannol;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion addysg a chyflogaeth;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Aelodaeth undeb llafur;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati

Datganiadau ysgrifenedig a recordiadau o gyfweliadau a gynhaliwyd;

Gwybodaeth arall a gasglwyd yn ystod archwiliad, ymchwiliad neu ymarfer rhagweithiol.

Er mwyn darparu ein gwasanaethau, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gan unrhyw sefydliad allanol y mae gan y Cyngor gyswllt ag ef, ee Swyddfa Archwilio Cymru, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol eraill, cartrefi preswyl preifat ar gyfer yr henoed, ac ati;  a thrydydd partïon, tystion ac ati a fu’n ymwneud ag ymchwiliad.

 

Efallai y caiff y mathau canlynol o ddata personol eu sicrhau:
Enw;

Cyfeiriad;

Dyddiad geni;

Rhyw;

Statws priodasol,

Cyfeirnod unigryw;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion ariannol;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion addysg a chyflogaeth;

Eich anghenion tai;

Delweddau/ffotograffau;

Rhif cofrestru cerbyd;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Aelodaeth undeb llafur;

Euogfarnau troseddol a throseddau;  ac ati

Datganiadau ysgrifenedig a recordiadau o gyfweliadau a gynhaliwyd;

Gwybodaeth arall sy’n ofynnol er mwyn cynnal archwiliad, ymchwiliad neu ymarfer rhagweithiol.

Ni throsglwyddir eich gwybodaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol:

 

Mewnol:  Unrhyw wasanaeth mewnol arall y cyngor lle y bernir bod hynny’n angenrheidiol

Allanol:  Swyddfa’r Cabinet / WAO ar gyfer ymarfer cyfateb data Menter Twyll Cenedlaethol, ac ati.  Adrannau eraill y Llywodraeth megis yr heddlu, CThEM, DWP, ac ati

 

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:
• Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
• Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd

  • Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw