Yn ei swyddogaeth fel Awdurdod Lleol, mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu fel awdurdod derbyn i ysgolion yn unol â’r diffiniad yn Neddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (fel y’i diwygiwyd).  Yn sgil hynny, mae’n rhaid i’r Awdurdod gael data personol er mwyn prosesu derbyniadau i ysgolion o fewn ardal yr awdurdod lleol.   Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi’r ffyrdd y defnyddir data personol er mwyn cyflawni’r prosesu hwn. 

 Y data a geir wrth dderbyn i ysgol yw’r peth cyntaf a nodir yng nghofnod addysgol eich plentyn.   Defnyddir eich gwybodaeth i alluogi ysgolion yr awdurdod lleol i ganiatáu i’ch plentyn gael ei dderbyn i un o’ch dewis ysgolion.  Cyn gynted ag y’i derbynnir, rhennir y data hwn hefyd gyda’r darparwr arlwyo ac fe’i defnyddir i gynorthwyo’r ysgol yn y broses o weinyddu taliadau heb arian parod ar gyfer prydau ysgol.   Rhoddir manylion y system a ddefnyddir i weinyddu taliadau heb arian parod yn hysbysiad preifatrwydd yr ysgol unigol.  

 

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw bod prosesu yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth weinyddu awdurdod swyddogol ag iddo sail mewn cyfraith.  Ymhlith y statudau y dibynnir arnynt mae’r canlynol:

 

Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2011

 

 

Pan brosesir data categori arbennig, y sail gyfreithiol fydd

Erthygl 9 2 g) rhesymau o fudd sylweddol i’r cyhoedd (deddfwriaeth fel yr uchod)

 

 

Yr amod prosesu o ran budd sylweddol i’r cyhoedd fydd:

 

Dibenion statudol neu ddibenion y llywodraeth a, lle bo angen, cyfle cyfartal neu ymdriniaeth gyfartal

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan ofynnwn amdani, gall hyn arwain at fethiant i brosesu eich cais i’r ysgol o’ch dewis.

Gallwn gasglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

 

 • eich gwybodaeth bersonol (megis eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt)
 • gwybodaeth bersonol eich plentyn (megis enw, cyfeiriad, dyddiad geni ac unrhyw lun (ffoto) a ddarperir gyda’r cais i ddangos tebygrwydd)
 • yr ysgol bresennol (os yw’n berthnasol)
 • gwybodaeth am yr ysgol a ffefrir a rhesymau’r rhiant dros y dewis hwnnw
 • enw a dyddiad geni unrhyw frawd neu chwaer sydd eisoes yn mynychu’r ysgol a ffefrir
 • plant sy’n derbyn gofal, plant sydd wedi’u mabwysiadu, plant â gorchymyn gwarchodaeth arbennig neu hanes trefniadau ar gyfer plentyn.

gwybodaeth categori arbennig (statws y Cynllun Addysg Iechyd a Gofal a manylion unrhyw Anghenion Addysgol Arbennig)

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych chi ond yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

 

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyngor Sir Ceredigion

Pan fo disgybl yn trosglwyddo o un ysgol i’r llall, mae’n bosibl y byddwn yn derbyn gwybodaeth o’r ysgol y mae eich plentyn yn trosglwyddo ohoni


Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

 • eich gwybodaeth bersonol (megis eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt)
 • gwybodaeth bersonol eich plentyn (megis enw, cyfeiriad, dyddiad geni ac unrhyw lun (ffoto) a ddarperir gyda’r cais i ddangos tebygrwydd)
 • yr ysgol bresennol (os yw’n berthnasol)
 • gwybodaeth am yr ysgol a ffefrir a rhesymau’r rhiant dros y dewis hwn
 • enw a dyddiad geni unrhyw frawd neu chwaer sy’n mynychu’r ysgol a ffefrir
 • plant sy’n derbyn gofal, plant sydd wedi’u mabwysiadu, plant â gorchymyn gwarchodaeth arbennig neu hanes trefniadau ar gyfer
 • gwybodaeth categori arbennig (statws y Cynllun Addysg Iechyd a Gofal a manylion unrhyw Anghenion Addysgol Arbennig)

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Pan fo eich plentyn yn trosglwyddo i leoliad y tu allan i Ardal yr Awdurdod Lleol, rhennir eich data personol gyda’r ysgol neu’r Awdurdod y mae’n trosglwyddo iddi/ iddo drwy gyfrwng Ffeiliau Trosglwyddo Cyffredin. 

 

 

Yn ddibynnol ar amgylchiadau eich plentyn, gellir rhannu data personol hefyd gyda’r canlynol: 

 

 • Y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Y Gwasanaeth Gyrfaoedd
 • Tîm Nyrsio Ysgolion Hywel Dda

 

Mae amgylchiadau penodol fydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth.
 • Pan fo datgelu gwybodaeth yn ofynnol er mwyn rhwystro neu ganfod trosedd.

Pan fo datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw