Os hoffech chi gael copi o unrhyw rysáit a gaiff ei defnyddio yn y bwydlenni cysylltwch os gwelwch yn dda â Gill Jones ar 07794627915. Lle bynnag mae hynny'n bosibl rydym yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i'n cynhwysion yn lleol.

Bwydlen yr Haf 2023

 • * Dewis Cogyddion
 • Ll = Llysieuwr

Wyhtnos 1

Wythnos yn dechrau: 06/11/2023, 27/11/2023, 18/12/2023, 22/01/2024, 19/02/2024, 11/03/2024

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • * Peli Cig mewn Grefi neu Saws Tomato
 • Peli Quorn Llysieuol (Ll)
 • * Tatws Hufennog neu Pasta
 • Llysiau Cymysg o'r Fferm
 • Sgon Afal Ffres gyda Chwstard new Ffrwyth Ffres
 • Cyw Iâr wedi Grilio
 • Nygets Llysiau (Ll)
 • Tatws Bach Cras a Bara Crystiog
 • Ffa Pob & Ffyn Llysiau
 • Rholyn Sbwng Hufen Iâ neu Ffrwyth Ffres
 • Brest Cyw Iar & Grefi
 • Stwffin Cartref gyda Pherlysiau
 • Tatws Hufennog
 • Moron & Ffa Gwyrdd
 • Myffin Siocled gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwyth Ffres
 • * Cawl Cartref neu Pasta Caws a Tomato
 • Cawl Llysiau (Ll)
 • * Bara Crystiog neu Pys & Corn Melys
 • * Sbwng Oren Suddog gyda Saws Siocled Poeth neu Gwstard neu Ffrwyth Ffres
 • Bysedd Pysgod Eog
 • Caws Pob (Ll)
 • Sglodion
 • Pys neu Salad Cymysg
 • Cacen Siocled Creisionllyd & Gwydraid o Laeth neu Ffrwyth Ffres

Wythnos 2

Wythnos yn dechrau: 13/11/2023, 04/12/2023, 08/01/2024, 29/01/2024, 26/02/2024, 18/03/2024

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • * Lasagne Cartref neu Bastai Briwgig Bîff
 • * Lasagne Llysiau neu Bastai Llysiau
 • * Bara Garlleg neu Tatws Stwnsh
 • Pys & Ffa Melys
 • *Crempogau Ffrwythau neu Pwdin Reis neu Ffrwythau Ffres
 • Pitsa Tomato
 • Sglodion
 • Ffyn Llysiau
 • Colslo Creisionllyd neu Salad Cymysg
 • Bisged Siocled gyda Gwydraid o Laeth neu Ffrwythau Ffres
 • Selsig wedi eu Pobi gyda Grefi
 • Selsig Llysieuol gyda Grefi (Ll)
 • Pwdin Swydd Efrog
 • Tatws Hufennog
 • Moron a Brocoli
 • * Plât Ffrwythau neu Jeli a Ffrwythau a Hufen
 • * Cyri Cyw Iâr neu Cyw Iâr Melys a Sur
 • Cyri Llysiau (Ll)
 • Reis wedi Berwi & Bara Naan
 • Llysiau Cymysg
 • * Myffin Oren neu Afal neu Gacen Arw gyda Sudd Ffrwythau neu Ffrwyth Ffres
 • Bysedd Pysgod
 • Caws Pob (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Ffa Pob neu Bys
 • Pwdin Efa gyda Chwstard neu Ffrwyth Ffres

Wythnos 3

Wythnos yn dechrau: 20/11/2023, 11/12/2023, 15/01/2024, 05/02/2024, 04/03/2024

Bwydlen wythnosol
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • Bolognaise Cartref
 • Bolognaise Llysieuol
 • Sbageti
 • Bara Garlleg
 • Pys a Ffa Melys
 • Bisgïen Geirch Cartref a Resins a 1/2 Banana & Llaeth neu Ffrwyth Ffres
 • Cyw Iâr Ffres wedi ei Lapio
 • Nygets Llysieuol wedi eu Lapio (Ll)
 • Tatws Ciwb Cras
 • Moron Mâl a Salad Cymysg
 • Sgon Ffrwyth Ffres Blas Siocled a Chwstard neu Ffrwyth Ffres
 • Porc Rhost gyda Stwffin Perlysiau & Grefi
 • Pasta Pob Sawrus (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Moron & Brocoli
 • Iogwrt Llaeth y Llan gyda Darnau Afal neu Ffrwyth Ffres
 • * Cŵn Poeth gyda Winwns a Relish tomato neu Byrgyr Cig Eidion
 • * Cŵn Poeth Llysieuol neu Byrgyr Llysieuol (Ll)
 • Sglodion gyda darn o Baguette
 • Ffyn Llysiau
 • * Flapjack Crumble Afal neu Pwdin Creisionllyd Eriinen Wlannog neu Ffrwyth Ffres
 • Bysedd Pysgod Eog
 • Caws Pob (Ll)
 • Tatws Hufennog
 • Ffa Pob neu Pys
 • Sbwng Siocled gyda Saws Gwyn neu Ffrwythau Ffres

Rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion deietegol arbennig ac yn cynnig dewisiadau I lysieuwyr bob dydd; mae gofynion presennol ein cwsmeriaid yn amrywio ac maent yn cynnwys gofynion fegan, coeliag, soia, halal a diabetig.

Hefyd rydym yn darparu prydau i ddisgyblion ag alergenau a/neu anoddefiadau i gynnyrch penodol. Mae gan wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd restr o 14 o alergenau:

 • Glwten
 • Llaeth
 • Cramenogion
 • Seleri
 • Molysgiaid
 • Mwstard
 • Wyau
 • Sesame
 • Pysgod
 • Bysedd y blaidd
 • Cnau daear
 • Cnau
 • Ffa soia
 • Sylffwr Deuocsid ar lefel uwch na 10miligram/cilogram, neu 10 miligram/litr a nodir fel SO2

Os oes gan eich plentyn ddeiet arbennig a/neu alergedd/anoddefiad i unrhyw un o’r alergenau a restrir uchod, rydym yn gofyn ichi roi gwybod i’r staff arlwyo yn yr ysgol yn syth fel y gellir trefnu a pharatoi prydau ar gyfer eich plentyn/plant.

Ffurflen Deiet Arbennig

A fyddech cystal â nodi fod yr ysgolion uwchradd yn gweithredu gwasanaeth arlwyo 'mewnol', felly, gellir cael manylion pellach drwy gysylltu â'r ysgolion yn uniongyrchol.

Manteision Prydau Bwyd Ysgol

 • Gall eich plentyn fanteisio ar brydau bwyd iach a maethlon, ac arbed amser i chi oherwydd nad oes rhaid paratoi brechdanau
 • Mae plant yn manteisio o eistedd i lawr a bwyta gyda'i gilydd wrth y bwrdd ac mae yna anogaeth i flasu bwydydd newydd
 • Bydd eich plentyn yn datblygu arferion bwyta'n iach yn gynnar iawn a fydd, gobeithio, yn para am flynyddoedd eto i ddod
 • Bydd eich plentyn yn cael 1/3 o'i anghenion maethu dyddiol drwy fwyta pryd ysgol
 • Mae prydau bwyd ysgol yn gytbwys ac iach ac yn amrywio o'r naill ddiwrnod i'r llall
 • Rydym yn darparu ar gyfer llysieuwyr a phob deiet arbennig ac yn rhoi ystyriaeth i anghenion maethol crefyddol a meddygol
 • Gall eich plentyn ymuno mewn prydau bwyd ar themâu arbennig mewn cysylltiad â phynciau sy'n cael eu haddysgu yn y dosbarth, a hefyd, mentrau cenedlaethol
 • Mae prydau ysgol yn cynnig gwerth ardderchog am arian. Gallwch brynu pryd o fwyd dau gwrs iachus a maethlon, felly, Ewch amdani!

Holwch yn eich ysgol am fanylion amseroedd ac ati.

Ar gael i frecwast:-

 • Tost - gyda fflora taenu braster isel, jam neu farmalêd siwgr isel
 • Grawnfwyd Brecwast - Rice Krispies, Porridge, Cornflakes neu Weetabix heb siwgr gyda llaeth hanner-sgim
 • Sudd Ffrwythau