Mae ceir yn gyfrifol am 13% o holl allyriadau CO2 y Deyrnas Unedig, ac eto mae bron chwarter o'r holl deithiau mewn ceir o dan ddwy filltir. Mae nifer o ffyrdd o dorri'n ôl ar deithiau mewn ceir, gan gynnwys defnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus, Rhannu Ceir, Cerdded a Beicio.

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i gefnogi teithio ecogyfeillgar. Ar y dudalen hon, cewch ragor o wybodaeth ynghylch Teithio Gwyrdd.

Pam Teithio Gwyrdd?

 • Mae teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn rhatach na gyrru car.
 • Mae trafnidiaeth werdd yn well i'r amgylchedd na gyrru, yn enwedig os yw'r daith yn un fer.
 • Mae rhwydwaith bysiau penigamp yng Ngheredigion.
 • Nid oes angen poeni am barcio pan fyddwch yn defnyddio'r bws, yn cerdded neu'n beicio.
 • Mae cerdded a beicio yn ymarfer corff da y gall y teulu cyfan ei fwynhau.
 • Mae cerdded yn rhwydd ac yn rhad. Nid oes angen unrhyw offer/cyfarpar arnoch a gallwch gerdded fel rhan o'ch patrwm dyddiol.

Cynlluniau Teithio

Bwriad Cynlluniau Teithio yw lleihau'r nifer o bobl o fewn sefydliadau penodol, sy'n teithio yn eu ceir ar eu pen eu hunain. Maent yn cynnwys y materion canlynol:

 • Rhannu ceir
 • Trafnidiaeth Gyhoeddus
 • Cerdded a Beicio
 • Oriau gwaith hyblyg
 • Gweithio o gartref/fideo-gynadledda

Pan weithredir Cynllun Teithio, ceir nifer o fanteision, gan gynnwys:

 • Gostyngiad mewn costau teithio a threuliau
 • Llai o bwysau ar fannau parcio lleol
 • Gwella iechyd a lles staff
 • Cadw mwy o staff a llai o staff yn absennol

Os yw'r cynlluniau teithio yn rhai da, ceir gostyngiad o 15% yn y nifer o deithiau i'r gwaith lle nad oes ond un person mewn cerbyd yn teithio ar eu pen eu hunain. Mae'r gostyngiad cymharol fach hwn yn arwain at ostyngiad mawr yn y nifer o filltiroedd a deithir ac yn fwy na hynny, mae'n golygu y ceir llai o dagfeydd traffig.

Rhannu Ceir

Rhannu ceir yw pan fydd dau neu fwy o bobl yn rhannu car, ac yn teithio gyda'i gilydd, i leihau'r nifer o bobl sy'n teithio ar eu pennau eu hunain mewn ceir.

Mae manteision Rhannu Ceir yn cynnwys y canlynol:

 • Arbed arian
 • Lleihau eich ôl troed carbon
 • Helpu lleihau tagfeydd traffig
 • Creu llai o broblemau parcio
 • Cynnig cludiant mewn mannau lle nad oes cludiant cyhoeddus

Am fwy o wybodaeth ynghylch rhannu ceir, gweler tudalen TraCC ynghylch rhannu ceir.

Mae TraCC a Liftshare, sefydliad rhannu ceir mwyaf y Deyrnas Unedig, wedi dod ynghyd i ddatblygu cronfa ddata ar gyfer ardal Canolbarth Cymru o'r enw Rhannu Car Canolbarth Cymru.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ffordd dda o ostwng eich allyriadau carbon. Am ragor o wybodaeth, ewch at y tudalenau Trafnidiaeth Gyhoeddus.

Beicio

Mae beicio yn ffordd dda o deithio gan fanteisio ar rywfaint o ymarfer ffordd ar yr un pryd. Mae Ceredigion yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, a cheir chyfleoedd i feicio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd drwy'r Sir. Hefyd, mae gan Geredigion nifer o Lwybrau Beiciau. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Os ydych yn bwriadu dechrau beicio, mae nifer o ffyrdd o wneud hynny. Mae nifer o siopau beiciau yng Ngheredigion a gallwch hefyd brynu beiciau ar-lein. Diddordeb mewn beicio i'r gwaith? Mynnwch air â'ch cyflogwr ynglŷn â Chynllun Beicio'r Llywodraeth.

Mae gwybodaeth ynghylch Diogelwch ar y Ffyrdd i feicwyr yng Ngheredigion ar gael ar ein tudalen Diogelwch wrth Feicio. Mae gwybodaeth ynghylch Rheolau'r Ffordd Fawr i Feicwyr ar gael drwy glicio yma.

Am restr o wefannau defnyddiol ynghylch beicio, gweler yr adran Dolenni isod.

Cerdded

Cerdded yw'r ffordd rataf a hawsaf o fynd o un lle i'r llall - nid oes ond angen pâr da o esgidiau ac ychydig o funudau bob dydd. Mae cerdded i'r gwaith neu'r ysgol yn y bore neu wrth fynd i siopa yn golygu y ceir llai o lygredd a thagfeydd traffig, yn ogystal â bod yn llesol i chi. Mae cerdded yn ymarfer aerobig arbennig o dda, a gall lleihau eich risg o ddatblygu nifer o afiechydon.

Mae llawer o lefydd y gallwch chi gerdded yng Ngheredigion, gan gynnwys llwybrau arfordirol ynghyd â theithiau dros Fynyddoedd Cambria ac i lawr i'r cymoedd. Am fwy o wybodaeth, ewch at ein tudalen Cerdded yng Ngheredigion, neu ein tudalen ynghylch Archwilio Ceredigion

Mae gwybodaeth ynghylch Rheolau'r Ffordd Fawr i gerddwyr yma. Gallwch gael gwybodaeth ynghylch Diogelwch ar y Ffyrdd i Gerddwyr drwy glicio yma.