Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ei berfformiad cyffredinol a’i gynnydd wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant Corfforaethol.

Mae'r Cyngor yn adolygu ei berfformiad yn barhaus. Bob blwyddyn mae'n bwydo'r canlyniadau yn ôl ar sut mae wedi perfformio ac yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n nodi sut y bydd yn gwella.

Mae'r tabl isod yn crynhoi gwasanaethau Cyngor Sir Ceredigion:

·  Addysg

·     Cynnal a chadw Priffyrdd a Phriffyrdd

·    Gwasanaethau Cymdeithasol

·    Safonau'r Gymraeg

·  Diwylliant

·     Rheoli Gwastraff

·    Diogelu

·    Gwasanaethau Etholiadol

·  Gwasanaethau Cynllunio

·     Cynnal a chadw tiroedd

·    Camddefnyddio sylweddau

·    Caffaeliadau a thaliadau

·  Twf a Menter

·     Gwasanaethau parcio

·    Galluoedd meddyliol

·    Cymorth budd-daliadau, grantiau ac asesu

·  Twristiaeth

·     Harbyrau

·    Cymorth Estynedig

·    Canolfannau Lles

·  Cadwraeth

·     Cynnal a Chadw Gaeaf

·    Gofal a chymorth wedi'u targedu

·    Uned Cyfeirio Disgyblion

·  Mynediad i Gefn Gwlad

·     Ymateb i Argyfwng

·    Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol

·    Dysgu a sgiliau galwedigaethol

·  Canolfan Bwyd Cymru

·     Llifogydd ac Erydu Arfordirol

·    Gwasanaethau maethu

·    Gwaith Ieuenctid Cymunedol

·  Cefnogi busnesau drwy grantiau

·     Trafnidiaeth Gyhoeddus / Cludiant i Ddysgwyr

·    Gwasanaethau preswyl a gofal dydd

·    Rhianta a chymorth i deuluoedd

·  Ymdrin â Chwynion

·     Gwasanaethau i Gwsmeriaid

·    Tai

·    Gofalwyr a chymorth gymunedol

·  Diogelu’r Cyhoedd

·     Cofnodion ac Archifau Modern

·    Gofal Wedi'i Gynllunio

·    Cyflogaeth a Hyfforddiant

·  Partneriaethau ac Argyfyngau Sifil Posibl

·     Cofrestru Sifil

·    Gwasanaethau Cyfreithiol

·    Gweithgarwch corfforol a chwarae

·  Adsefydlu ffoaduriaid

·     Llyfrgelloedd

·    Gwasanaeth Crwneriaid

·    Adnoddau Dynol a Datblygu Staff

Ein “Hamcanion Llesiant Corfforaethol” yw ein meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion. Maent yn cynnwys:

  • Hybu’r Economi, Cefnogi Busnesau a Galluogi Cyflogaeth
  • Creu cymunedau gofalgar ac iach
  • Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi pobl o bob oed i ddysgu
  • Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd

Yn y meysydd hyn y caiff adnoddau eu buddsoddi. Cawsant eu nodi drwy ddadansoddi tystiolaeth helaeth gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r Cyngor yn monitro ystod o fesurau perfformiad yn barhaus sy’n cefnogi cyflawni’r Amcanion Llesiant Corfforaethol. Cyhoeddir y canlyniadau drwy gydol y flwyddyn ariannol a chânt eu hadolygu bob chwarter gan ein Bwrdd Perfformiad.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion ac Aelod Cabinet ar gyfer Perfformiad Corfforaethol ac Ymchwil: “Mae'r Arolwg Rhanddeiliaid yn ymarfer ymgynghori pwysig i Geredigion. Dyma’r arolwg blynyddol cyntaf y byddwn yn ei gynnal i gofnodi barn trigolion a rhanddeiliaid ar berfformiad y Cyngor, a bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth wella llesiant pawb yng Ngheredigion. Mae eich barn yn bwysig i ni, a byddwn yn annog trigolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill yn y Sir i gymryd rhan a dweud eu dweud.”

Mae’r ymgynghoriad ar agor yn ystod y ddau fis nesaf a bydd yn cau ar 31 Awst 2023.

I weld yr arolwg ar-lein, cliciwch ar y ddolen isod: Arolwg Rhanddeiliaid neu ewch i'r hybiau Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn eich Llyfrgell Sirol Leol i gael cymorth a chopi papur.

Os oes angen i chi gysylltu â ni neu os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformatau eraill (er enghraifft print bras neu Hawdd ei Ddarllen), cysylltwch â ni ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk.

06/07/2023