Cynllun Cymunedau am Waith+ yn helpu rhiant sengl ddychwelyd i’r gwaith

Cynllun Cymunedau am Waith+ yn helpu rhiant sengl ddychwelyd i’r gwaith

12/02/2024

Mae rhiant sengl o Geredigion wedi cael gwaith llawn amser drwy gymorth cynllun Cymunedau am Waith + Llywodraeth Cymru.


Cyllid i bum prosiect trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i hybu sgiliau rhifedd mewn oedolion yng Ngheredigion

Cyllid i bum prosiect trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i hybu sgiliau rhifedd mewn oedolion yng Ngheredigion

09/02/2024

Mae pump prosiect wedi cyrraedd y brig a derbyn cymorth gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, drwy law Ffyniant Bro, i helpu pobl reoli eu harian a gwella eu lles.


Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

08/02/2024

Mae gwaith cynllunio ynni ardal leol yn mynd rhagddo ledled Cymru er mwyn deall sut mae pobl yn defnyddio ynni a thrafnidiaeth ar hyn o bryd a’u cynlluniau at y dyfodol.


Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

07/02/2024

Rydym yn chwilio am arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Atgoffa trigolion i ddod â dogfen adnabod â llun i bleidleisio yn Etholiad mis Mai

Atgoffa trigolion i ddod â dogfen adnabod â llun i bleidleisio yn Etholiad mis Mai

31/01/2024

Am y tro cyntaf yng Nghymru, gan gynnwys Ceredigion, fe fydd angen i bleidleiswyr cymwys ddangos dogfen adnabod â llun i bleidleisio mewn rhai etholiadau, gan gynnwys Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 02 Mai 2024.


Panto Theatr Felinfach ar eich sgrîn

Panto Theatr Felinfach ar eich sgrîn

24/01/2024

Dathlu. Oedd, roedd sawl rheswm i ddathlu yn Theatr Felinfach yn ddiweddar gan gynnwys dathlu 75 mlynedd ers sefydlu y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel rhan o berfformiad Nadolig blynyddol Theatr Felinfach.


Unigolyn yn ‘trawsnewid ei fywyd’ ar ôl cael cymorth cyflogaeth

Unigolyn yn ‘trawsnewid ei fywyd’ ar ôl cael cymorth cyflogaeth

24/01/2024

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i waith? A oes angen cymorth arnoch i ddatblygu sgiliau newydd?


Gwobr ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’ i ysgol

Gwobr ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’ i ysgol

23/01/2024

Mae Ysgol Bro Teifi wedi derbyn cydnabyddiaeth am ymrwymiad a chefnogaeth yr ysgol i ofalwyr ifanc ac aelodau staff sy’n mynychu’r ysgol.


Teithiau i Ddysgwyr yn Amgueddfa Ceredigion

Teithiau i Ddysgwyr yn Amgueddfa Ceredigion

22/01/2024

Croesawyd staff rhaglen Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion gan Amgueddfa Ceredigion dros y Nadolig ar gyfer taith dywys i ddysgwyr o gwmpas yr amgueddfa.


Rhybudd Ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Isha daro Ceredigion

Rhybudd Ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Isha daro Ceredigion

19/01/2024

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan rhybudd gwynt Ambr a fydd mewn grym o 18:00 dydd Sul 21 Ionawr tan 09:00 ddydd Llun 22, Ionawr 2024.Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

18/01/2024

Mae digwyddiad ar gyfer busnesau Canolbarth Cymru ‒ i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni ‒ yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim gan Dyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys.


Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion

Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion

12/01/2024

Bydd cronfa Cynnal y Cardi yn ailagor ar gyfer ail rownd o geisiadau ar 01 Chwefror 2024.


Rhannu cardiau post Croeso i Geredigion

Rhannu cardiau post Croeso i Geredigion

05/01/2024

Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae prosiect cyffrous wedi lansio i hybu’r Gymraeg a’i diwylliant ymhlith pobl sy’n symud i Geredigion.


Neges gan Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Neges gan Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

28/12/2023

“Dyma flwyddyn arall wedi gwibio heibio, ac am flwyddyn i fod yn falch ohoni ar sawl ystyr.


Ceisio barn a gwybodaeth trigolion am ardaloedd cadwraeth yng Ngheredigion

Ceisio barn a gwybodaeth trigolion am ardaloedd cadwraeth yng Ngheredigion

27/12/2023

Gofynnir i drigolion a grwpiau sydd â diddordeb yng Ngheredigion am eu barn am ardaloedd cadwraeth Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Thregaron.


Oriau agor dros gyfnod yr ŵyl 2023

Oriau agor dros gyfnod yr ŵyl 2023

21/12/2023

Bydd gwasanaethau'r Cyngor ar gau rhwng 23 a 26 Rhagfyr 2023, ac yna rhwng 30 Rhagfyr a 01 Ionawr 2024.


Dosbarthu llyfrynnau ‘Bwyta’n well, gwario llai’

Dosbarthu llyfrynnau ‘Bwyta’n well, gwario llai’

19/12/2023

Derbyniodd grwpiau bwyd cymunedol lyfrynnau am ddim i helpu pobl i fwyta'n iach am lai'r gaeaf hwn.


Gweithred o garedigrwydd gan y Cadeirydd

Gweithred o garedigrwydd gan y Cadeirydd

19/12/2023

Cafodd disgyblion Ceredigion o bob rhan o'r sir gyfle i ddylunio cerdyn Nadolig fel rhan o gystadleuaeth dylunio cardiau Nadolig yn ddiweddar.


Rhaglen radio newydd i hyrwyddo’r Gymraeg

Rhaglen radio newydd i hyrwyddo’r Gymraeg

18/12/2023

Mae rhaglen radio newydd wedi cael ei lansio sy’n trafod popeth yn ymwneud â’r Gymraeg a’i diwylliant.


Trefniadau casgliadau gwastraff dros yr ŵyl

Trefniadau casgliadau gwastraff dros yr ŵyl

15/12/2023

Bydd trefniadau casglu gwastraff ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn amrywio bob blwyddyn i adlewyrchu'r diwrnod o'r wythnos y maent yn disgyn arno.


Dathlu’r Nadolig gyda Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

Dathlu’r Nadolig gyda Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

15/12/2023

Cafwyd dathliad Nadoligaidd arbennig yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Fawrth, 05 Rhagfyr 2023, dan ofal Gwasanaeth Cerdd Ceredigion.


Newidiadau ar y gweill i bremiymau Treth Gyngor Ceredigion

Newidiadau ar y gweill i bremiymau Treth Gyngor Ceredigion

14/12/2023

Bydd premiymau’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yng Ngheredigion yn newid o fis Ebrill 2024 ymlaen.


Cyrraedd cytundeb gwerthu ar gyn-Gartref Gofal

Cyrraedd cytundeb gwerthu ar gyn-Gartref Gofal

11/12/2023

Mae cyn-gartref gofal ym Mhenparcau, Aberystwyth wedi cael ei werthu.


Pobl ifanc yn cynnal bore coffi cymunedol

Pobl ifanc yn cynnal bore coffi cymunedol

07/12/2023

Cynhaliodd grŵp o bobl ifanc fore coffi ar 30 Tachwedd 2023 yn Aberaeron.


Gwelliannau ar gyfer pwll nofio Plascrug

Gwelliannau ar gyfer pwll nofio Plascrug

05/12/2023

Bydd y pyllau nofio yng Nghanolfan Hamdden Plascrug yn cau dros dro ar gyfer gwaith uwchraddio hanfodol i wella'r cyfleusterau a gynigir i'r cyhoedd.


Holi am farn trigolion ar ail Ganolfan Lles Ceredigion

Holi am farn trigolion ar ail Ganolfan Lles Ceredigion

29/11/2023

Yn dilyn agoriad llwyddiannus Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan, y cyntaf o’r fath yn y sir yn gynharach eleni, gwahoddir trigolion i rannu eu barn ar ail Ganolfan Lles y sir.


Cyfeillion Amgueddfa yn galw am gadw trysor yng Ngheredigion

Cyfeillion Amgueddfa yn galw am gadw trysor yng Ngheredigion

28/11/2023

Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn galw am gymorth i sicrhau bod celc o waith metel o'r Oes Efydd ac iddo bwysigrwydd cenedlaethol, yn cael aros yng Ngheredigion.


Aled yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2023

Aled yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2023

27/11/2023

Ar 17 Tachwedd 2023, cynrychiolodd Aled Lewis, sef Aelod Senedd Ieuenctid y DU (ASI) Ceredigion, y sir yn nadl fyw flynyddol Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ’r Cyffredin, Llundain. Yn cadeirio’r ddadl oedd Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, Syr Lindsay Hoyle.


Dathlu 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofynnol i arddangos Sgoriau Hylendid Bwyd

Dathlu 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofynnol i arddangos Sgoriau Hylendid Bwyd

27/11/2023

Mae hi’n 10 mlynedd ers i Gymru arwain y ffordd fel y wlad gyntaf yn y DU i’w gwneud yn ofynnol yn ôl y gyfraith i arddangos sgoriau hylendid bwyd. Ers mis Tachwedd 2013, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau yng Nghymru arddangos eu sticer sgôr hylendid bwyd mewn man amlwg – fel y drws blaen, y fynedfa neu ffenestr.


Gig i’r G.I.G! Pantomeim Nadolig Theatr Felinfach 2023

Gig i’r G.I.G! Pantomeim Nadolig Theatr Felinfach 2023

23/11/2023

Mae’r Nadolig ar y gorwel a’r nosweithiau’n tywyllu’n gynnar, y dail yn disgyn oddi ar y coed a’r gôt fawr yn dod mas o’r cwpwrdd! Ond, yn Theatr Felinfach y Rhagfyr hwn mae cyfle i chi eistedd nôl a mwynhau hud a lledrith y Pantomeim Nadolig eleni gyda digon o chwerthin, cerddoriaeth a dwli.


Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

20/11/2023

Mae cynllun ar-lein sy’n rhoi hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd yng Nghymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a dod yn Llysgennad yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru rhwng 20 a 26 Tachwedd.


Cyhoeddi canlyniad isetholiad Ward Aberystwyth Penparcau

Cyhoeddi canlyniad isetholiad Ward Aberystwyth Penparcau

17/11/2023

Etholwyd y Cynghorydd Shelley Childs yn ystod isetholiad ward Aberystwyth Penparcau a gynhaliwyd ddydd Iau, 16 Tachwedd 2023.


Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

16/11/2023

Bydd siopa Nadolig yng Ngheredigion yn cael hwb eto eleni gyda pharcio am ddim drwy’r dydd ar dri dydd Sadwrn yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.


Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

14/11/2023

‘Mae Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi gweld cynnydd da yn 2023 ac mae bellach bron â chyrraedd y ‘cyfnod cyflawni’. Dyma yw’r diweddariad a rannwyd gyda gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ac Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Cheredigion mewn cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar y 9fed o Dachwedd.


Cylchoedd Meithrin Ceredigion yn dod i'r brig yn Seremoni Wobrwyo Mudiad Meithrin

Cylchoedd Meithrin Ceredigion yn dod i'r brig yn Seremoni Wobrwyo Mudiad Meithrin

13/11/2023

Cyhoeddwyd enillwyr lleoliadau blynyddoedd cynnar Cymru y Mudiad Meithrin eleni mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 14 Hydref.


Teuluoedd Maethu Ceredigion yn cael hwyl ar baentio crochenwaith

Teuluoedd Maethu Ceredigion yn cael hwyl ar baentio crochenwaith

08/11/2023

Daeth criw o deuluoedd maethu Ceredigion ynghyd i baentio crochenwaith mewn canolfan gymorth gymunedol yn Llanbedr Pont Steffan ar ddydd Sadwrn, 21 Hydref 2023.


Wythnos Genedlaethol Diogelu yn canolbwyntio ar gymorth i gymunedau gwledig

Wythnos Genedlaethol Diogelu yn canolbwyntio ar gymorth i gymunedau gwledig

08/11/2023

Diogelu mewn Cymunedau Gwledig yw thema rhaglen eang ei chwmpas sy’n cael ei chynnal ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n dechrau ddydd Llun, 13 Tachwedd 2023.


Datganiad ar y cyd arweinwyr mewn ymateb i ddatganiad y Ganolfan Dechnoleg

Datganiad ar y cyd arweinwyr mewn ymateb i ddatganiad y Ganolfan Dechnoleg

08/11/2023

Mae Cynghorau Ceredigion a Phowys yn ymwybodol o'r sefyllfa gyda'r Chanolfan y Dechnoleg Amgen (CAT).


Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer darpariaeth ôl-16

Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer darpariaeth ôl-16

07/11/2023

Bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal i edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu darpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion.


Y prosiectau cymunedol sydd wedi elwa o’r Gronfa Adfywio Cymunedol

Y prosiectau cymunedol sydd wedi elwa o’r Gronfa Adfywio Cymunedol

07/11/2023

Yn 2021, sicrhaodd Cyngor Sir Ceredigion a’i bartneriaid lleol gyllid gwerth cyfanswm o £2,830,546 ar gyfer prosiectau cymunedol drwy’r Gronfa Adfywio Cymunedol a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU.


Mapio Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar gyfer gaeaf 2023

Mapio Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar gyfer gaeaf 2023

06/11/2023

Mae’r map sy’n dangos lle mae Mannau Croeso Cynnes y sir wedi’u lleoli bellach wedi’i ddiweddaru ar gyfer gaeaf 2023.


Cyflwyno Cynllun Tai Cymunedol newydd yng Ngheredigion

Cyflwyno Cynllun Tai Cymunedol newydd yng Ngheredigion

06/11/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi lansio Cynllun Tai Cymunedol newydd.


Cymeradwyo Strategaeth Dai newydd ar gyfer Ceredigion 2023-2028

Cymeradwyo Strategaeth Dai newydd ar gyfer Ceredigion 2023-2028

03/11/2023

Mae gan Geredigion Strategaeth Dai newydd ar gyfer 2023-2028 ar ôl i Strategaeth ‘Tai i Bawb’ gael ei chymeradwyo yn ystod cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 26 Hydref 2023.


Codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd o atal radicaleiddio

Codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd o atal radicaleiddio

02/11/2023

Cynhaliwyd digwyddiad yn ddiweddar i lansio pecyn newydd ar gyfer staff addysgol i helpu i godi ymwybyddiaeth o radicaleiddio eithafol yn ardal Dyfed-Powys.


Trosglwyddo Cartref Gofal Hafan y Waun i berchnogaeth y Cyngor

Trosglwyddo Cartref Gofal Hafan y Waun i berchnogaeth y Cyngor

01/11/2023

Gall teuluoedd a phreswylwyr Cartref Gofal Hafan y Waun fod yn dawel eu meddwl y bydd gwasanaethau o ansawdd uchel yn parhau yn dilyn trosglwyddo perchnogaeth y cartref yn swyddogol i Gyngor Sir Ceredigion.


Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol

Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol

31/10/2023

Mae trigolion Canolbarth Cymru yn cael y cyfle i roi eu sylwadau ar Gynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) y rhanbarth.


Cyflwyno newidiadau i Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion

Cyflwyno newidiadau i Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion

27/10/2023

O ddydd Llun, 06 Tachwedd 2023 ymlaen, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno ar Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion.


Agoriad swyddogol Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan gan Lynne Neagle AS, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Agoriad swyddogol Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan gan Lynne Neagle AS, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

27/10/2023

Cafodd Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan, y gyntaf o’i fath yn y sir, ei hagor yn swyddogol wythnos yma gan Lynne Neagle, AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.


Lansio platfform amlddefnydd ac aml-iaith i ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion

Lansio platfform amlddefnydd ac aml-iaith i ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion

26/10/2023

Mae ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion bellach yn gallu cael mynediad at wasanaeth gwybodaeth am ddim yn eu dewis iaith, yn dilyn lansiad y Platfform Soft 220 yn holl lyfrgelloedd Ceredigion.


Dweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion

Dweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion

24/10/2023

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol newydd Cyngor Sir Ceredigion.


Cydnabyddiaeth am waith Effeithlonrwydd Ynni Ceredigion

Cydnabyddiaeth am waith Effeithlonrwydd Ynni Ceredigion

18/10/2023

Dyfarnwyd Cymeradwyaeth Arbennig i Gyngor Sir Ceredigion yn y categori Cyngor Cenedlaethol neu Awdurdod Lleol y Flwyddyn yn y Seremoni Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Birmingham ar 29 Medi 2023.


Dathlu Mis Ymwybyddiaeth Menopos mewn digwyddiad grymus

Dathlu Mis Ymwybyddiaeth Menopos mewn digwyddiad grymus

18/10/2023

Mae Canolfan Lles Llambed yn paratoi cyflwyniad ar daith gymhleth y menopos ar 26 Hydref 2023.


‘Cartref am byth’: Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu

‘Cartref am byth’: Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu

17/10/2023

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu, 16-22 Hydref 2023, mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.


Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar y cae lleol

Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar y cae lleol

16/10/2023

*Gohirio: Bydd chwaraewyr a chefnogwyr yn dangos eu cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn ystod gêm bêl-droed a gynhelir yn Aberystwyth ddydd Gwener 20 Hydref 2023.


Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am dair blynedd arall

Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am dair blynedd arall

13/10/2023

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi cael eu hymestyn mewn tri chanol tref yng Ngheredigion.


Dathlu’r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Dathlu’r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

09/10/2023

Mae digwyddiadau di-ri ar waith yng Ngheredigion i ddathlu’r Gymraeg ar drothwy Diwrnod Shwmae Su’mae a gynhelir ar 15 Hydref 2023.


Ceredigion Oed-gyfeillgar: Llwyddiant yn nigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

Ceredigion Oed-gyfeillgar: Llwyddiant yn nigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

09/10/2023

Cynhaliwyd digwyddiad cyhoeddus i breswylwyr ar 02 Hydref 2023 i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.


Theatr Felinfach i agor y sioe Carwyn yr hydref hwn

Theatr Felinfach i agor y sioe Carwyn yr hydref hwn

03/10/2023

Mae Theatr Felinfach yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu perfformiad Saesneg o’r sioe un-dyn Carwyn ar 10 Hydref 2023.


Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

02/10/2023

Gofynnir am farn trigolion am y newidiadau arfaethedig i leoliadau gorsafoedd pleidleisio yn y sir.


Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i Ganolbarth Cymru

Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i Ganolbarth Cymru

02/10/2023

Mae Tyfu Canolbarth Cymru, partneriaeth ranbarthol a threfniant ymgysylltu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a gyda Llywodraeth Cymru a DU, wedi datgloi’r dyraniad cyllid cyntaf gan y ddwy lywodraeth fel rhan o gytundeb Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

29/09/2023

Ar 18fed Medi, mewn cyfarfod partneriaeth rhanbarthol gyda’r nod o hyrwyddo a chynrychioli blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer datblygu economaidd, trafodwyd y weledigaeth newydd ar gyfer twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru. Adolygodd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru'r cerrig milltir allweddol hyd yma ac ystyriodd lle'r oedd angen addasu'r agwedd ranbarthol at ddatblygu economaidd ymhellach i adlewyrchu nifer o heriau.


Galw am geisiadau yng Ngheredigion ar gyfer Cronfa Cynnal y Cardi

Galw am geisiadau yng Ngheredigion ar gyfer Cronfa Cynnal y Cardi

29/09/2023

Mae cronfa newydd sbon wedi lansio i gefnogi unigolion, busnesau a chymunedau i ddarparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i’r afael â rhai o heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig Ceredigion.


Ceredigion ar y brig gyda darpariaeth gwefru cerbydau trydan

Ceredigion ar y brig gyda darpariaeth gwefru cerbydau trydan

27/09/2023

Gallwch nawr ddewis o blith 112 o fannau gwefru ledled Ceredigion i wefru eich cerbyd trydan.


Annog sefydliadau a grwpiau cymunedol i wneud cais am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Annog sefydliadau a grwpiau cymunedol i wneud cais am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

26/09/2023

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol y Deyrnas Unedig wedi dyfarnu £4 miliwn i 18 o brosiectau yng Nghymru yn eu rownd ddiweddaraf o geisiadau, gydag un sefydliad yn benodol o Geredigion yn derbyn £300,000 o’r Gronfa.


Rhybudd melyn am wynt i Geredigion

Rhybudd melyn am wynt i Geredigion

26/09/2023

Disgwylir gwyntoedd cryfion yr wythnos hon wrth i Storm Agnes daro mwyafrif o Gymru gan gynnwys Ceredigion.


Theatr Fach Llandysul yn perfformio am y tro cyntaf yn ‘Ffair Elen’

Theatr Fach Llandysul yn perfformio am y tro cyntaf yn ‘Ffair Elen’

26/09/2023

Yng nghanol holl ddathliadau Diwrnod Owain Glyndŵr yn Ffair Elen, Llandysul ar Ddydd Sadwrn 16 Medi fe berfformiodd Theatr Fach Llandysul am y tro cyntaf.


Gofyn am farn busnesau am dirwedd sgiliau Canolbarth Cymru

Gofyn am farn busnesau am dirwedd sgiliau Canolbarth Cymru

22/09/2023

Mae gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud am yr heriau rydych yn eu hwynebu fel busnes ac ar hyn o bryd mae'n cynnal arolwg byr, 5 munud o hyd i ddarganfod mwy am yr heriau hyn, yn enwedig o ran recriwtio sgiliau, nawr ac yn y dyfodol. .


Llwyddiant i Gynllun Haf Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyddiant i Gynllun Haf Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

22/09/2023

Cymerodd 30 o ddisgyblion Ceredigion ran yng Nghynllun Bwyd a Hwyl Y Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn Ysgol Llwyn yr Eos yr haf hwn.


Rhannu profiadau a diwylliant trwy brosiect Lleisiau o’r Ymylon

Rhannu profiadau a diwylliant trwy brosiect Lleisiau o’r Ymylon

21/09/2023

Ydych chi’n rhan o’r Mwyafrif Byd-eang ac yn byw yng Ngorllewin Cymru?


Dros 40 o sefydliadau yn uno i ddathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yng Ngheredigion

Dros 40 o sefydliadau yn uno i ddathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yng Ngheredigion

21/09/2023

Wrth i’r byd ddod at ei gilydd i anrhydeddu a gwerthfawrogi ein poblogaeth hŷn, mae Ceredigion yn paratoi ar gyfer dathliad rhyfeddol ar Ddiwrnod Pobl Hŷn 2023. Gyda’r nod o feithrin cynwysoldeb, cefnogaeth, ac ymdeimlad o gymuned ymhlith unigolion 50 oed a hŷn, mae disgwyl iddo fod yn ddigwyddiad cofiadwy.


Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

21/09/2023

Mae disgwyl i'r gwasanaeth fflecsi Bwcabws ddod i ben ar 31 Hydref 2023.


Galwad i brosiectau yng Nghanolbarth Cymru i ddod gerbron ar gyfer cyllid y rhaglen Lluosi

Galwad i brosiectau yng Nghanolbarth Cymru i ddod gerbron ar gyfer cyllid y rhaglen Lluosi

20/09/2023

O ddydd Llun Hydref 2ail, bydd prosiectau sy’n gweithredu mewn ardaloedd Llywodraeth Leol yng Ngheredigion a Phowys yn medru ymgeisio am gyllid o’r rhaglen Lluosi. Mae gan Ganolbarth Cymru gyllid o £5 miliwn ar gyfer prosiectau Lluosi hyd at fis Rhagfyr 2024.


Cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg yn Llechryd

Cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg yn Llechryd

20/09/2023

Mae Bore Coffi Cymraeg wedi ei sefydlu yn Neuadd y Cwrwgl, Llechryd i roi cyfle i ddysgwyr ymarfer a chymdeithasu yn y Gymraeg.


Dirwyo ffermwr am beidio â glynu at reoliadau TB

Dirwyo ffermwr am beidio â glynu at reoliadau TB

20/09/2023

Mae ffermwr o Geredigion a anwybyddodd ofynion i reoli lledaeniad TB buchol, ac a wnaeth hefyd rwystro swyddogion awdurdodedig, wedi cael cyfanswm dirwy o £9,000 ar ôl pledio’n euog i gyhuddiadau a gyflwynwyd o dan Reoliadau Twbercwlosis (TB) Buchol.


Cyfle i ddarpar-entrepreneuriaid Ceredigion

Cyfle i ddarpar-entrepreneuriaid Ceredigion

19/09/2023

Bydd prosiect newydd gan Menter a Busnes yn rhoi cyfle i 24 unigolyn o Geredigion ddysgu a chael profiadau arbennig yng nghwmni rhai o entrepreneuriaid gorau’r ardal, a thu hwnt.


Dweud eich dweud ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

Dweud eich dweud ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

18/09/2023

Mae ymgynghoriad wedi lansio yn gofyn am eich barn ar ba lefel o bremiymau’r dreth gyngor y dylid eu codi ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Ngheredigion.


Ymweliad awdur yn ysbrydoli pobl ifanc Ceredigion

Ymweliad awdur yn ysbrydoli pobl ifanc Ceredigion

18/09/2023

Ar ddydd Llun 11 Medi 2023, ymwelodd Joseph Coelho, Awdur Llawryfog Plant Waterstones (2022-2024), â Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan fel rhan o’i ymgyrch genedlaethol ‘Marathon Llyfrgelloedd’ er mwyn ymuno â llyfrgell ym mhob awdurdod lleol trwy Brydain.


Cadwch olwg am yr arwyddion 20mya newydd yng Ngheredigion y penwythnos hwn

Cadwch olwg am yr arwyddion 20mya newydd yng Ngheredigion y penwythnos hwn

15/09/2023

Bydd y newid i derfyn cyflymder 20mya diofyn cenedlaethol ar ffyrdd cyfyngedig/golau stryd ledled Cymru, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn dod i rym ddydd Sul 17 Medi 2023.


Angen i’r gymuned gyd-weithio er mwyn trawsnewid dyfodol technoleg yn Nhregaron

Angen i’r gymuned gyd-weithio er mwyn trawsnewid dyfodol technoleg yn Nhregaron

15/09/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i fod yn un o’r siroedd gwledig sydd a’r cyswllt gorau yn y DU, gyda'r nod o wella pob math o gysylltedd sefydlog a symudol er mwyn cefnogi twf busnes, yr economi, ansawdd bywyd trigolion, twristiaeth a'r amgylchedd. Ar hyn o bryd mae nifer o brosiectau yn cael eu cynnal er mwyn cyflawni hyn drwy amrywiol gynlluniau ac opsiynau ariannu; un o'r rhain yw cais Openreach i ddod â band eang ffeibr cyflawn cyflym a dibynadwy iawn i gartrefi a busnesau lleol yn Nhregaron.


Diolch Ceredigion am gadw ein sir yn lân

Diolch Ceredigion am gadw ein sir yn lân

14/09/2023

Mae hi wedi bod yn haf gwych arall yng Ngheredigion, gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn mwynhau popeth sydd gan y sir i'w gynnig. Un o asedau gorau Ceredigion yw'r amgylchedd lleol sy'n cael ei werthfawrogi a'i barchu'n fawr gan y mwyafrif.


Diwylliant a dychymyg i barhau yn Theatr Felinfach dros yr hydref a’r gaeaf

Diwylliant a dychymyg i barhau yn Theatr Felinfach dros yr hydref a’r gaeaf

13/09/2023

Wrth i ni ddod at derfyn yr haf dyma gyfle i chi cymryd cipolwg ar raglen llawn dop sydd ar y gweill yn Theatr Felinfach dros y misoedd nesaf. Er bod y diwrnodau’n byrhau mae diwylliant a dychymyg yn parhau.


Sero Net: Beth yw'r cyfleoedd a'r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

Sero Net: Beth yw'r cyfleoedd a'r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

12/09/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn parhau i gydweithio â phartneriaid yng Nghanolbarth Cymru ar ystod o faterion strategol sy’n helpu i drawsnewid a thyfu’r economi ranbarthol. O gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac arwain ar yr agenda Sgiliau, mae gwaith Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth.


Cystadleuaeth ffotograffiaeth ieuenctid i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

Cystadleuaeth ffotograffiaeth ieuenctid i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

11/09/2023

Cynhaliwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru eleni rhwng 23 a 30 Mehefin 2023. Roedd yn gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru.


RAAC – Datganaid Ceredigion

RAAC – Datganaid Ceredigion

08/09/2023

Nid oes gan y Cyngor unrhyw bryderon uniongyrchol bod RAAC, sef concrit aeredig awtoclafio wedi'i atgyfnerthu wedi'i ddefnyddio i adeiladu adeiladau ysgolion Ceredigion. Fodd bynnag, er mwyn rhoi sicrwydd i rhieni / gwarchodwyr, bydd y Cyngor yn cynnal asesiadau manwl pellach ar Ysgolion a adeiladwyd neu y cafwyd eu hymestyn rhwng 1950/60au a 1990 i gadarnhau'r sefyllfa'n llawn. Ni fyddwn yn cynnal asesiadau ar ysgolion a adeiladwyd cyn 1950, na chwaith Ysgolion newydd. Mae iechyd a diogelwch dysgwyr, athrawon, staff, rhieni/gwarchodwyr a gofalwyr yn flaenoriaeth i ni fel Sir, ag felly mi fyddwn, yn unol ag Awdurdodau Lleol eraill yn Nghymru, yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf i werthuso’r sefyllfa’n llawn yng Ngheredigion.


Gweithwraig Ieuenctid o Geredigion yn cymryd rhan mewn rhaglen Gwaith Ieuenctid rhyngwladol yn yr Almaen!

Gweithwraig Ieuenctid o Geredigion yn cymryd rhan mewn rhaglen Gwaith Ieuenctid rhyngwladol yn yr Almaen!

08/09/2023

Cafodd Cara Jones, Gweithiwraig Ieuenctid o Geredigion ei dewis i gynrychioli Cymru yn y 31ain Rhaglen Arweinyddiaeth Ryngwladol ar gyfer Gwaith Ieuenctid Gwledig yn Herrsching, yr Almaen. Teithiodd Cara i'r Almaen ym mis Awst 2023 a threuliodd bythefnos gyda 77 o Weithwyr Ieuenctid ac Arweinwyr eraill o 46 gwlad gwahanol yn Nhŷ Amaethyddiaeth Bafaria, sefydliad addysgol Cymdeithas Ffermwyr Bafaria, yn Herrsching ar Lyn Ammersee.


Anturiaethau hydrefol Ar Gered

Anturiaethau hydrefol Ar Gered

07/09/2023

Hoffech chi dynnu lluniau hydrefol penigamp ar gyfer Instagram? Neu hoffech chi ddysgu enwau Cymraeg holl goed y goedwig? Os felly beth am ymuno â’ch Menter Iaith leol a mynd ‘Ar Gered’?


Tynnu sylw at Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd

Tynnu sylw at Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd

06/09/2023

Cynhelir Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar 10 Medi 2023, ac mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gefnogi’r ymgyrch.


Croesawu polisi Menopos Ceredigion

Croesawu polisi Menopos Ceredigion

05/09/2023

Am y tro cyntaf mewn hanes, mae polisi menopos wedi cael ei gefnogi gan Gynghorwyr i’w roi ar waith ledled Cyngor Sir Ceredigion.


Ymestyn prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac iau yng Ngheredigion

Ymestyn prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac iau yng Ngheredigion

01/09/2023

Mae’r cynllun sy’n darparu prydau ysgol am ddim i blant yng Ngheredigion wedi cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blwyddyn 5 a 6 o fis Medi 2023 ymlaen.


Trigolion i ddweud eu dweud ar Arfarniadau a Chynlluniau Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yn y Sir

Trigolion i ddweud eu dweud ar Arfarniadau a Chynlluniau Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yn y Sir

01/09/2023

Mae trigolion a phartïon a chanddynt fuddiant yng Ngheredigion yn cael eu holi am eu barn am ardaloedd cadwraeth Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Llanbadarn Fawr.


Wyth arést yn dilyn gwarantau cyffuriau yn Aberystwyth a Birmingham

Wyth arést yn dilyn gwarantau cyffuriau yn Aberystwyth a Birmingham

25/08/2023

Mae swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud wyth arést yn dilyn nifer o warantau yng Ngheredigion a gorllewin canolbarth Lloegr.


Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

24/08/2023

Mae’r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Newidiadau i Wasanaethau Bws Lleol yng Ngheredigion

Newidiadau i Wasanaethau Bws Lleol yng Ngheredigion

21/08/2023

Bydd rhai gwasanaethau bws lleol yng Ngheredigion yn newid o 01 Medi 2023.


Llwyddiannau Safon Uwch yn ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau Safon Uwch yn ysgolion Ceredigion

17/08/2023

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Newid i'r gwasanaethau gwastraff dros Gŵyl Banc mis Awst

Newid i'r gwasanaethau gwastraff dros Gŵyl Banc mis Awst

17/08/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi newid pryd y bydd gwastraff yn cael ei gasglu ar ddyddiau Llun sy’n wyliau banc.


Rali Ceredigion yn barod i roi’r sir ar y map

Rali Ceredigion yn barod i roi’r sir ar y map

16/08/2023

Mae’r digwyddiad rali rhyngwladol, Rali Ceredigion, yn dychwelyd i'r sir unwaith eto eleni a bydd yn cael ei gynnal rhwng 02 a 03 Medi 2023.


Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru

Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru

15/08/2023

Mae adroddiad dilynol i adolygiad ar wasanaeth cynllunio Ceredigion gan Archwilio Cymru wedi canfod bod y Cyngor yn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarparu gwelliannau i'r gwasanaeth.


Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol

Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol

11/08/2023

Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.


Arddangosfa newydd yn dangos cyswllt hynafol Cymru ac Iwerddon

Arddangosfa newydd yn dangos cyswllt hynafol Cymru ac Iwerddon

10/08/2023

Mae profiad trawsffiniol newydd i ymwelwyr, yn edrych ar fywyd ein hymsefydlwyr cynharaf, wedi agor yn Amgueddfa Ceredigion. Bydd yr adnodd hygyrch, am ddim hwn yn archwilio tystiolaeth o fywyd yn dyddio’n ôl i’r cyfnod Mesolithig.


Cynhyrchwyr bwyd Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023

Cynhyrchwyr bwyd Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023

09/08/2023

Mae llawer o gynhyrchwyr bwyd Ceredigion wedi dod i'r brig gyda'u gradd sêr 1, 2 a 3 yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023.


Ymweliad Gweinidogol ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Ymweliad Gweinidogol ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

08/08/2023

Ymwelodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, â Cheredigion ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ddydd Mercher 02 Awst 2023.


Paratoi ar gyfer cyflwyno 20mya yng Ngheredigion

Paratoi ar gyfer cyflwyno 20mya yng Ngheredigion

07/08/2023

O 17 Medi 2023, bydd y terfyn cyflymder diofyn o 20mya yn dod i rym ar ffyrdd y mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ynddynt yng Ngheredigion ac ar draws Cymru.


Blwyddyn lwyddiannus o Wasanaeth Cerdd Ceredigion

Blwyddyn lwyddiannus o Wasanaeth Cerdd Ceredigion

03/08/2023

I gloi blwyddyn lwyddiannus i Wasanaeth Cerdd Ceredigion, bu disgyblion ysgol o'r gwasanaeth cerdd yn perfformio mewn dau Gyngerdd Prom arbennig.


Sicrhau cyllid ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron

Sicrhau cyllid ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron

02/08/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r gwaith o adeiladu Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron.


Masnachwr twyllodrus yn cael ei garcharu am 32 mis

Masnachwr twyllodrus yn cael ei garcharu am 32 mis

01/08/2023

Mae Masnachwr Twyllodrus, a ddisgrifiwyd gan ei ddioddefwyr fel lleidr, celwyddgi a thwyllwr, wedi cael ei garcharu am 32 mis yn dilyn erlyniad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin.


Cydnabyddiaeth i aelod hirsefydlog o bwyllgor y Cyngor

Cydnabyddiaeth i aelod hirsefydlog o bwyllgor y Cyngor

31/07/2023

Yn ystod cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg a gynhaliwyd ar 05 Mehefin 2023, rhoddwyd cydnabyddiaeth i Caroline White am 10 mlynedd o wasanaeth i’r Pwyllgor.


Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

28/07/2023

Cynhaliodd Cyngor Ieuenctid Ceredigion sesiwn cwestiwn ac ateb lwyddiannus yn Siambr y Cyngor ar 14 Gorffennaf 2023. Dyma’r chweched flwyddyn i Gyngor Ieuenctid Ceredigion gynnal digwyddiad o’r fath.


Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren

Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren

26/07/2023

Mae masnachwr twyllodrus wedi cael gorchymyn cymunedol ar ôl pledio’n euog i dwyllo cwsmer bregus yng nghanol Ceredigion allan o £4,600.


Tyfu cyfleoedd yng Nghanolbarth Cymru

Tyfu cyfleoedd yng Nghanolbarth Cymru

25/07/2023

Ddydd Llun, Gorffennaf y 24ain yn Sioe Frenhinol Cymru, mynychodd partneriaid Tyfu Canolbarth Cymru dderbyniad i ystyried y cynnydd sydd wedi’i gyflawni hyd yma ac i edrych ymlaen at y camau datblygu nesaf ar draws holl waith y rhanbarth.


Cyhoeddi canlyniad Isetholiad Ward Llanfarian

Cyhoeddi canlyniad Isetholiad Ward Llanfarian

21/07/2023

Etholwyd y Cynghorydd David Raymond Evans yn ystod isetholiad ward Llanfarian a gynhaliwyd ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2023.


Ailddechrau gwasanaeth bws y Cardi Bach yng Ngheredigion

Ailddechrau gwasanaeth bws y Cardi Bach yng Ngheredigion

21/07/2023

Ailddechreuodd gwasanaeth y Cardi Bach (552) yng Ngheredigion ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2023.


Croesawu disgyblion ysgol i Amgueddfa Ceredigion

Croesawu disgyblion ysgol i Amgueddfa Ceredigion

20/07/2023

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Padarn Sant y cyfle i ymweld ag Amgueddfa Ceredigion yn ddiweddar i gymryd rhan yn y prosiect Perthyn.


Dathlu llwyddiant Athletwyr Ceredigion

Dathlu llwyddiant Athletwyr Ceredigion

19/07/2023

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion ar 07 Gorffennaf 2023 i ddathlu doniau chwaraeon y sir.


Torri’r dywarchen gyntaf ar safle ysgol newydd

Torri’r dywarchen gyntaf ar safle ysgol newydd

18/07/2023

Mae’r dywarchen gyntaf wedi’i thorri ar safle’r ysgol newydd yn Nyffryn Aeron a’r gwaith adeiladu bellach ar waith.


Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion gychwyn ei yrfa

Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion gychwyn ei yrfa

11/07/2023

Roedd Owen Harrison wedi bod allan o waith am dros flwyddyn pan gyfarfu â Catrin, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Cymunedau am Waith + (CFW+), mewn ffair Swyddi yn Llambed.


Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

11/07/2023

Mae cyfle i grwpiau a sefydliadau ieuenctid gwirfoddol yng Ngheredigion wneud cais am grantiau i’w wario ar weithgarwch Gwaith Ieuenctid.


Galw am ddatganiadau o ddiddordeb i ddatblygu Hen Lyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd

Galw am ddatganiadau o ddiddordeb i ddatblygu Hen Lyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd

10/07/2023

Gwahoddir cymuned Ceinewydd i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb ar gyfer datblygu safle'r Hen Lyfrgell a'r Ystafell Ddarllen at ddibenion addysgol.


Agoriad swyddogol Canolfan Integredig i Blant yr Eos a Chylch Meithrin Llanarth

Agoriad swyddogol Canolfan Integredig i Blant yr Eos a Chylch Meithrin Llanarth

07/07/2023

Cynhaliwyd agoriad swyddogol ar 07 Gorffennaf, ar gyfer Canolfan Integredig i Blant yr Eos a leolir ar Gampws Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, yn ogystal â Chylch Meithrin Llanarth.


Dewch i ni gyd wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn lân

Dewch i ni gyd wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn lân

06/07/2023

Dewch i ni helpu i gadw Ceredigion yn lân yr haf hwn trwy ddelio â’n sbwriel a’n gwastraff baw cŵn yn gyfreithlon ac yn gyfrifol.


Ras yr Iaith yn dychwelyd i Geredigion

Ras yr Iaith yn dychwelyd i Geredigion

06/07/2023

Dychwelodd Ras yr Iaith i Geredigion eleni ddydd Iau, 22 Mehefin 2023, gyda 450 o blant ysgolion cynradd ardal Aberystwyth yn cymryd rhan.


Ymgynghoriad Rhanddeiliaid Cyngor Sir Ceredigion

Ymgynghoriad Rhanddeiliaid Cyngor Sir Ceredigion

06/07/2023

Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ei berfformiad cyffredinol a’i gynnydd wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant Corfforaethol.


Gofalwyr Maeth Ceredigion yn mwynhau taith cwch i'r teulu

Gofalwyr Maeth Ceredigion yn mwynhau taith cwch i'r teulu

05/07/2023

Cafodd rhai o Deuloedd Maethu Ceredigion fwynhad wrth fynd ar daith cwch i weld dolffiniaid yng Ngheinewydd ddydd Sul, 25 Mehefin 2023.


Sialens Ddarllen Haf 2023 – Ar eich marciau, Darllenwch

Sialens Ddarllen Haf 2023 – Ar eich marciau, Darllenwch

05/07/2023

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Ceredigion yn falch o gymryd rhan yn sialens ddarllen yr haf i blant, sef Ar eich marciau, Darllenwch.


Talwrn y Beirdd Ifanc yn ôl yng Ngheredigion

Talwrn y Beirdd Ifanc yn ôl yng Ngheredigion

04/07/2023

Yn dilyn llwyddiant Talwrn y Beirdd Ifanc a gynhaliwyd am y tro cyntaf rhwng ysgolion Ceredigion yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2022, mae’r digwyddiad yn ôl unwaith eto eleni i ddathlu doniau creadigol disgyblion y sir.


Trosglwyddo Cartref Gofal i berchnogaeth y Cyngor

Trosglwyddo Cartref Gofal i berchnogaeth y Cyngor

04/07/2023

Bydd Cartref Gofal yn Aberystwyth yn cael ei drosglwyddo i berchnogaeth Cyngor Sir Ceredigion erbyn mis Medi 2023, a bydd hynny’n cynnal y gwasanaethau o ansawdd uchel a ddarperir yno i breswylwyr a’u teuluoedd.


Ystrad Fflur, Pumlumon a mwy mewn GIF

Ystrad Fflur, Pumlumon a mwy mewn GIF

04/07/2023

Mae casgliad newydd o GIFs Cymraeg bellach ar gael sy’n dathlu enwau lleoedd yng Ngheredigion.


Ymateb i ymgynghoriad ar gyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

Ymateb i ymgynghoriad ar gyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

29/06/2023

Cafodd ymatebion i'r ymgynghoriad ar sut i wario'r arian o werthu'r Hen Ysgol Sir yn Nhregaron eu hystyried gan Bwyllgor yr Ymddiriedolwyr Elusennau mewn cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 29 Mehefin 2023.


Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

23/06/2023

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn cael ei gynnal rhwng 23 a 30 Mehefin 2023. Mae’n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru.


Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag ar gael yng Ngheredigion

Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag ar gael yng Ngheredigion

21/06/2023

Mae cymorth ariannol ar gael i adnewyddu tai gwag a’u gwneud yn addas i fyw ynddynt yn yr unfed ganrif ar hugain.


Oergell gymunedol, theatr stryd a ‘thechnoleg y pethau’ yn cipio’r gwobrau

Oergell gymunedol, theatr stryd a ‘thechnoleg y pethau’ yn cipio’r gwobrau

21/06/2023

Mae rhai o brosiectau a gwirfoddolwyr ysbrydoledig Ceredigion wedi derbyn clod yn seremoni wobrwyo yn Llanbedr Pont Steffan yn ddiweddar.


Gwobr am Ymrwymiad Eithriadol i Ddiogelu Plant

Gwobr am Ymrwymiad Eithriadol i Ddiogelu Plant

21/06/2023

Mae Porth Cymorth Cynnar yn falch o gyhoeddi bod Rebecca Baker wedi ennill y categori cryf iawn eleni, sef ‘Ymrwymiad ac Ymroddiad Eithriadol a Ddangoswyd i Ddiogelu Plant’, yng ngwobrau’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol.


Gardd newydd i drigolion gysylltu â byd natur ac i fywyd gwyllt ffynnu

Gardd newydd i drigolion gysylltu â byd natur ac i fywyd gwyllt ffynnu

20/06/2023

Mae gardd newydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi agor ar gyfer trigolion yng Ngerddi’r Ffynnon, Trefechan, Aberystwyth.


Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion yn ymweld â San Steffan

Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion yn ymweld â San Steffan

19/06/2023

Ar 13 Mehefin 2023, teithiodd Aled Lewis, disgybl Ysgol Gyfun Aberaeron sy’n cynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid Prydain fel Aelod Seneddol Ifanc, ac Ifan Meredith, disgybl yn Ysgol Bro Pedr a Chadeirydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion, i Lundain i gwrdd ag AS Ceredigion, Ben Lake.


Prynhawn o weithgareddau i nodi Wythnos Ffoaduriaid

Prynhawn o weithgareddau i nodi Wythnos Ffoaduriaid

16/06/2023

Estynnwyd gwahoddiad i ffoaduriaid sy’n byw yn lleol i ddod ynghyd yn yr haul i nodi Wythnos Ffoaduriaid, a gynhelir rhwng 19 a 25 Mehefin.


Cyngor yn sicrhau cyllid ar gyfer llwybr Teithio Llesol newydd

Cyngor yn sicrhau cyllid ar gyfer llwybr Teithio Llesol newydd

15/06/2023

Mae trigolion yng Ngheredigion yn mynd i elwa ar lwybr cyd-ddefnyddio newydd yn dilyn cyllid Grant y Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.


Wythnos y Gofalwyr 2023 – ‘Noson i’r Gofalwyr ar Consti’

Wythnos y Gofalwyr 2023 – ‘Noson i’r Gofalwyr ar Consti’

15/06/2023

Ymgyrch genedlaethol sy’n digwydd yn flynyddol yw Wythnos y Gofalwyr, i godi ymwybyddiaeth o ofalu a’r heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu, ac i gydnabod y cyfraniad maen nhw’n ei wneud i deuluoedd a chymunedau. Eleni cynhaliwyd Wythnos y Gofalwyr rhwng y 5ed a’r 11eg o Fehefin.


Canol trefi yn elwa o raglen Trawsnewid Trefi

Canol trefi yn elwa o raglen Trawsnewid Trefi

14/06/2023

Mae wedi cael ei gyhoeddi bod naw prosiect a fydd yn helpu i adfywio canol trefi yn y canolbarth wedi cael hwb, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.


Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2022-2023

Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2022-2023

12/06/2023

Mae Adroddiad Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2022-2023 wedi cael ei gyhoeddi yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 06 Mehefin 2023.


Ceredigion ar y brig

Ceredigion ar y brig

09/06/2023

Bu wythnos Eisteddfod yr Urdd yn un arbennig o lwyddiannus i blant a phobl ifanc Ceredigion eleni wrth i’r Sir gipio’r wobr am y marciau uchaf ar draws holl gystadlaethau’r Eisteddfod.


Canolfan Orffwys Dros Dro i breswylwyr sydd wedi eu dadleoli gan dân yng Ngwarchodfa Natur Penglais

Canolfan Orffwys Dros Dro i breswylwyr sydd wedi eu dadleoli gan dân yng Ngwarchodfa Natur Penglais

09/06/2023

Yn dilyn achos o dân yng Ngwarchodfa Natur Penglais, gofynnodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) i Gyngor Sir Ceredigion roi gweithdrefnau yn eu lle i agor Canolfan Orffwys Dros Dro ar gyfer y rhai a ddadleolwyd gan y tân yng Ngwarchodfa Natur Penglais.


Y camau nesaf ar gyfer Cynllun Tai Cymunedol Ceredigion

Y camau nesaf ar gyfer Cynllun Tai Cymunedol Ceredigion

06/06/2023

Mae cynnig wedi cael ei gymeradwyo i ddatblygu Cynllun Tai Cymunedol yng Ngheredigion.


Swydd i Andrii gyda chymorth Cymunedau am Waith+

Swydd i Andrii gyda chymorth Cymunedau am Waith+

01/06/2023

Mae dyn ifanc a ddaeth i'r DU fel ffoadur o Wcráin wedi dod o hyd i gartref a swydd sefydlog yn Aberystwyth ar ôl cael cymorth gan dîm Cymunedau am Waith+ Ceredigion, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.


Y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn llofnodi cytundeb i ddarparu gwasanaethau ffisiotherapi

Y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn llofnodi cytundeb i ddarparu gwasanaethau ffisiotherapi

31/05/2023

O 30 Mai 2023, bydd cleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gallu cael clinigau ffisiotherapi ar gyfer cleifion allanol ar lawr gwaelod adeilad Canolfan Rheidol yn Aberystwyth.


Partneriaeth newydd yn sicrhau £3 miliwn i ymestyn Llwyddo’n Lleol

Partneriaeth newydd yn sicrhau £3 miliwn i ymestyn Llwyddo’n Lleol

30/05/2023

Mae Rhaglen ARFOR yn atgyfnerthu ei ymrwymiad i greu cyfleodd economaidd i bobl ifanc a teuluoedd ifanc yng nghadarnleoedd y Gymraeg drwy ddyfarnu cytundeb newydd fydd yn ehangu prosiect Llwyddo’n Lleol.


Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,500

Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,500

26/05/2023

Yn dilyn llwyddiant y blynyddoedd blaenorol, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cyfle gan gwmni West Wales Holiday Cottages er mwyn cefnogi pobl ifanc gyda bwrsari ariannol eleni eto.


Holiadur Cydraddoldeb rhanbarthol yn gofyn am brofiadau o wasanaethau

Holiadur Cydraddoldeb rhanbarthol yn gofyn am brofiadau o wasanaethau

25/05/2023

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan bobl ar draws Ceredigion, Sir Gâr, Sir Benfro a Phowys wrth ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd i dai.


Cyfleoedd prentisiaeth ar gael gyda Cyngor Sir Ceredigion

Cyfleoedd prentisiaeth ar gael gyda Cyngor Sir Ceredigion

25/05/2023

Beth am ddechrau eich gyrfa gyda phrentisiaeth yng Ngheredigion?


Teithiau tywys i nodi pymtheg mlynedd o Lwybr Arfordir Ceredigion

Teithiau tywys i nodi pymtheg mlynedd o Lwybr Arfordir Ceredigion

25/05/2023

Eleni rydym yn nodi pymtheg mlynedd ers agor Llwybr Arfordir Ceredigion yn swyddogol.


Dull gwyrddach o dorri glaswellt

Dull gwyrddach o dorri glaswellt

24/05/2023

Mae tymor torri glaswellt Ceredigion wedi hen ddechrau, gyda llawer o'r lleoliadau rydym yn eu rheoli eisoes wedi derbyn eu toriad cyntaf.


Cyhoeddi strategaeth dementia ranbarthol

Cyhoeddi strategaeth dementia ranbarthol

19/05/2023

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi strategaeth dementia ranbarthol 5 mlynedd, sydd wedi'i datblygu drwy ymgysylltu â phobl â dementia, gofalwyr, a staff iechyd a gofal cymdeithasol ledled y rhanbarth.


Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-24

Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-24

19/05/2023

Mae’r Cynghorydd Maldwyn Lewis wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2023-24 mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Gwener 19 Mai 2023.


Profiad i ymwelwyr Portalis yn Amgueddfa Ceredigion

Profiad i ymwelwyr Portalis yn Amgueddfa Ceredigion

18/05/2023

Mae Amgueddfa Ceredigion yn cynnal cyfres o weithdai am ddim i’r cyhoedd, ar gael o 12 Mai ymlaen, er mwyn archwilio’r cysylltiad cyntaf rhwng Iwerddon a Chymru ac adrodd hanes bywyd Mesolithig ym Mae Ceredigion.


Ail-lansio cynllun Hapus i Siarad

Ail-lansio cynllun Hapus i Siarad

17/05/2023

Ydych chi wedi gweld sticeri Hapus i Siarad o gwmpas Aberteifi? Efallai y byddwch yn gweld mwy ohonynt yn y dyfodol agos wrth i Cered: Menter Iaith Ceredigion gyhoeddi eu bod am ail-lansio’r cynllun poblogaidd er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg ym musnesau canol y dref.


Baneri Glas i chwifio eto ar draethau Ceredigion

Baneri Glas i chwifio eto ar draethau Ceredigion

16/05/2023

Bydd Baneri Glas yn cael eu chwifio unwaith eto ar bump o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion yn 2023.


Cyfle i ddysgu mwy am faethu yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Cyfle i ddysgu mwy am faethu yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

15/05/2023

A ydych chi wedi ystyried dod yn Ofalwr Maeth?


Gosod mannau gwefru cerbydau trydan ledled y sir

Gosod mannau gwefru cerbydau trydan ledled y sir

12/05/2023

Mae mannau gwefru cerbydau trydan ychwanegol yn cael eu gosod ar draws y sir i’w defnyddio gan drigolion a’r sawl sy’n ymweld â Cheredigion.


Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gwrdd â'r Comisiynydd ar 19 Mai

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gwrdd â'r Comisiynydd ar 19 Mai

11/05/2023

Bydd Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn ceisio atebion i nifer o gwestiynau a gyflwynir i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn ystod cyfarfod nesaf y Panel yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 10.30am ddydd Gwener, 19 Mai.


Hyrwyddo Gyrfaoedd y Cyngor i fyfyrwyr yng ngweithdy ‘Darganfod eich Dyfodol’

Hyrwyddo Gyrfaoedd y Cyngor i fyfyrwyr yng ngweithdy ‘Darganfod eich Dyfodol’

09/05/2023

Ymunodd dros 90 o fyfyrwyr Ysgol Addysg Prifysgol Aberystwyth â staff y Cyngor ar gyfer diwrnod ‘Darganfod eich Dyfodol’ a gynhaliwyd yn y Brifysgol ar 26 Ebrill 2023.


Dweud eich dweud ar Strategaeth Tai Lleol Ceredigion

Dweud eich dweud ar Strategaeth Tai Lleol Ceredigion

05/05/2023

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal i gasglu barn am Strategaeth Tai Lleol newydd ar gyfer Ceredigion.


Cyngor yn defnyddio Realiti Rhithwir i wella hyfforddiant staff

Cyngor yn defnyddio Realiti Rhithwir i wella hyfforddiant staff

05/05/2023

Bydd staff Cyngor Sir Ceredigion a staff darparwyr gofal cymdeithasol yng Ngheredigion yn elwa o brofiad dysgu newydd drwy hyfforddiant Realiti Rhithwir.


Atgoffa ceidwaid adar i barhau’n wyliadwrus o’r Ffliw Adar

Atgoffa ceidwaid adar i barhau’n wyliadwrus o’r Ffliw Adar

05/05/2023

Mae’r Cyngor yn hynod ddiolchgar i geidwaid adar yng Ngheredigion sydd wedi gweithio’n galed i gadw achosion o’r ffliw adar allan o unrhyw heidiau yn yr ardal.


Cyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ar gyfer 2023-28

Cyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ar gyfer 2023-28

04/05/2023

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion wedi cyhoeddi ei Gynllun Llesiant Lleol ar gyfer 2023-28.


Cytuno i gynnal ymgynghoriad ar newid cyfrwng iaith pum ysgol gynradd

Cytuno i gynnal ymgynghoriad ar newid cyfrwng iaith pum ysgol gynradd

03/05/2023

Bydd proses ymgynghori lawn yn dechrau cyn hir i ystyried newid cyfrwng iaith yn y Cyfnod Sylfaen mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion.


Trefniadau casgliadau gwastraff dros Wyliau Banc mis Mai

Trefniadau casgliadau gwastraff dros Wyliau Banc mis Mai

26/04/2023

Yn dilyn llwyddiant y trefniadau ar gyfer casglu gwastraff dros gyfnod y Pasg, a gyda golwg i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i drigolion, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi newid pryd y bydd gwastraff yn cael ei gasglu ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn pleidlais Rhoi dy Farn 2023

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn pleidlais Rhoi dy Farn 2023

18/04/2023

Mae mwy na 2,000 o bobl ifanc Ceredigion wedi pleidleisio dros y pynciau sydd bwysicaf iddyn nhw.


Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2023

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2023

17/04/2023

Mae Gwobrau Chwaraeon Ceredigion yn dathlu gwaith caled athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n gwneud i chwaraeon cymunedol ddigwydd.


Cyngor Ceredigion yn rhybuddio trigolion am gwmni gosod mesurau arbed ynni

Cyngor Ceredigion yn rhybuddio trigolion am gwmni gosod mesurau arbed ynni

13/04/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol o gwmni gosod mesurau arbed ynni sydd wedi bod yn defnyddio logo'r Cyngor heb ganiatâd ar y cyfryngau cymdeithasol.


Arian i uwchraddio Canolfan Hamdden Plascrug

Arian i uwchraddio Canolfan Hamdden Plascrug

06/04/2023

Mae prosiect diweddaraf Cyngor Sir Ceredigion i wella cyfleusterau chwaraeon a hamdden y sir wedi derbyn hwb o £204,000 o'r rownd ddiweddaraf o gyllid cyfalaf Chwaraeon Cymru.


Uwchraddio llwybr Campws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Uwchraddio llwybr Campws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

05/04/2023

Cwblhawyd gwaith adeiladu yn ddiweddar i uwchraddio llwybr ar gampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dilyn dyfarniad grant gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, a ddatblygwyd ac a ddarparwyd gan Gyngor Sir Ceredigion.


Hyfforddiant Addysgu yn helpu Batool ar y llwybr i lwyddiant

Hyfforddiant Addysgu yn helpu Batool ar y llwybr i lwyddiant

04/04/2023

Roedd Batool Raza, preswylydd o Geredigion, yn gweithio fel darlithydd Celf a Dylunio ym Mhacistan. Roedd hi’n gobeithio y gallai ddefnyddio ei sgiliau, ei gwybodaeth a'i phrofiad i'w helpu i barhau i ddarlithio yng Nghymru.


Mae Gwasnaeth Cerdd Ceredigion yn ôl yn ei anterth

Mae Gwasnaeth Cerdd Ceredigion yn ôl yn ei anterth

03/04/2023

Cafwyd noson fythgofiadwy dan ofal Gwasanaeth Cerdd Ceredigion nos Fawrth, 28 Mawrth 2023.


Rhowch eich barn am drefniadau terfyn cyflymder newydd 20mya yng Ngheredigion

Rhowch eich barn am drefniadau terfyn cyflymder newydd 20mya yng Ngheredigion

03/04/2023

Gall trigolion roi eu barn ar drefniadau terfyn cyflymder newydd ar ffyrdd sydd wedi'u nodi fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru yn y sir.


Cyfraniad i helpu banciau bwyd cymunedol

Cyfraniad i helpu banciau bwyd cymunedol

31/03/2023

Mae banciau bwyd Ceredigion yn parhau i weld cynnydd mawr yn y galw a dim ond bron yn gallu ymdopi oherwydd haelioni rhoddion y cyhoedd. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn rhoi cyfraniadau bwyd, ond mae rhai hefyd yn rhoi arian.


Prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4

Prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4

30/03/2023

Ym mis Ebrill 2023, bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu cynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 yn ysgolion Ceredigion.


Lansio Cynllun Cyflogaeth A Sgiliau Canolbarth Cymru 2022 - 2025

Lansio Cynllun Cyflogaeth A Sgiliau Canolbarth Cymru 2022 - 2025

30/03/2023

Daeth busnesau a sefydliadau Canolbarth Cymru at ei gilydd yn ddiweddar ar gyfer diwrnod, Tyfu - Diffinio - Cyflawni Gyda'n Gilydd lle lansiwyd yn swyddogol Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2022-2025 Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru.


Dywedwch eich barn am ddarpariaeth Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd yng Ngheredigion

Dywedwch eich barn am ddarpariaeth Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd yng Ngheredigion

29/03/2023

Gofynnir i bobl fynegi eu barn am ddarpariaeth Gwasanaethau Seibiant a Gwasanaethau Dydd yng Ngheredigion.


Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn gobeithio sicrhau’r gyfran gyntaf o arian gan y ddwy Lywodraeth

Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn gobeithio sicrhau’r gyfran gyntaf o arian gan y ddwy Lywodraeth

28/03/2023

Yng nghyfarfod Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru a gynhaliwyd ar 28 Mawrth, cymeradwywyd dogfennau allweddol, gan symud Bargen Dwf Canolbarth Cymru gam yn nes at dderbyn cyfanswm o £110m gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.


Gwasanaeth casglu gwastraff dros y Pasg

Gwasanaeth casglu gwastraff dros y Pasg

27/03/2023

Bydd casgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc yn newid yng Ngheredigion.


Tocyn aur a llwyddiant portreadau cartŵn ar stondin gyrfaoedd Cyngor Sir Ceredigion

Tocyn aur a llwyddiant portreadau cartŵn ar stondin gyrfaoedd Cyngor Sir Ceredigion

27/03/2023

Roedd y Ffair Gyrfaoedd a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 21 Mawrth 2023 yn llwyddiant ysgubol gan roi cyfle i bobl ifanc holi cwestiynau a dysgu am brentisiaethau a chyfleoedd gyrfa o safon yng Ngheredigion.


Hwyluso Taliadau Uniongyrchol mewn gwefan newydd i Geredigion

Hwyluso Taliadau Uniongyrchol mewn gwefan newydd i Geredigion

27/03/2023

Mae porth newydd wedi’i lansio ar wefan Cyngor Sir Ceredigion i ddod â phopeth sy’n ymwneud a Thaliadau Uniongyrchol at ei gilydd mewn un man.


Rhaglen ARFOR: Cyfle i Gymunedau Arloesi a Mentro

Rhaglen ARFOR: Cyfle i Gymunedau Arloesi a Mentro

27/03/2023

Mae ARFOR - Rhaglen gwerth £11 miliwn ac sydd â nod clir o greu gwaith yn lleol a chryfhau’r iaith Gymraeg ledled siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Ceredigion a Chaerfyrddin - nawr yn gwahodd ceisiadau i’w cronfa Cymunedau Mentrus.


Rhybuddion llifogydd ger Afon Leri, Borth

Rhybuddion llifogydd ger Afon Leri, Borth

23/03/2023

Mae rhybuddion llifogydd wedi cael eu cyhoeddi ddydd Iau a Gwener, 23 a 24 Mawrth 2023, ar gyfer Afon Leri yn Borth.


Rhybudd llifogydd ger Afon Leri, Borth

Rhybudd llifogydd ger Afon Leri, Borth

22/03/2023

Nid yw'r Rhybudd Llifogydd ar gyfer Afon Leri, Borth mewn grym mwyach.


Seren TikTok Bronwen Lewis i berfformio yn Theatr Felinfach

Seren TikTok Bronwen Lewis i berfformio yn Theatr Felinfach

22/03/2023

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei thaith yn 2022, mae Bronwen Lewis yn dod â ‘More from The Living Room’ i Theatr Felinfach nos Wener 24 Mawrth 2023.


Cyflwyno eich syniadau ar gyfer cyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

Cyflwyno eich syniadau ar gyfer cyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

21/03/2023

Rydym am glywed gan y cyhoedd am syniadau ar sut i wario’r arian a wnaed yn dilyn gwerthu Hen Ysgol Sirol Tregaron.


Pobl ifanc yn codi arian i Ysbyty Bronglais

Pobl ifanc yn codi arian i Ysbyty Bronglais

20/03/2023

Mae pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Aberaeron wedi codi arian i Ward Plant Angharad yn Ysbyty Bronglais.


Cynnal a chadw glaswellt yng Ngheredigion

Cynnal a chadw glaswellt yng Ngheredigion

17/03/2023

Y gwanwyn hwn mae gwawr newydd yn torri o ran cynnal a chadw glaswellt yng Ngheredigion.


Ymweliad i’r sir gan Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru

Ymweliad i’r sir gan Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru

17/03/2023

Ar ddydd Llun 13 Mawrth, roedd y Cyrnol James Phillips, Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru'n ymweld â Cheredigion, a bachodd ar y cyfle i gyfarfod ag Age Cymru Dyfed yn eu swyddfa yn Aberystwyth.


Gwelliannau ar waith i'r prom yn Aberystwyth

Gwelliannau ar waith i'r prom yn Aberystwyth

15/03/2023

Mae prosiect ar waith i adnewyddu’r golau ar y briffordd a gwella’r cysylltiadau teithio llesol rhwng y prom a’r harbwr yn Aberystwyth.


Ail-lansio Cyngor Chwaraeon Ceredigion

Ail-lansio Cyngor Chwaraeon Ceredigion

14/03/2023

Bydd Cyngor Chwaraeon Ceredigion yn ail-lansio rhaglen o gymorth ar gyfer clybiau chwaraeon ar hyd a lled y sir.


Ceinewydd, tymor newydd, dull newydd

Ceinewydd, tymor newydd, dull newydd

13/03/2023

Ceinewydd yw un o’r tlysau niferus yng nghoron Ceredigion. Mae’n gyrchfan boblogaidd iawn y mae pobl leol ac ymwelwyr yn ei mwynhau a’i gwerthfawrogi. Ac eto, yn ystod y cyfnodau prysur, gall hyn achosi rhai problemau, gan gynnwys y rheiny sy’n gysylltiedig â gwastraff a sbwriel.


Rhoi atgofion ar gof a chadw

Rhoi atgofion ar gof a chadw

13/03/2023

Teulu yw popeth i un ddynes arbennig iawn sy’n byw yng nghartref preswyl Min y Môr yn Aberaeron.


Sblash o liw wrth i fusnesau Ceredigion ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Sblash o liw wrth i fusnesau Ceredigion ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

10/03/2023

Bu busnesau Aberteifi, Aberystwyth, Llandysul a Thregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri. Trefnwyd y gystadleuaeth gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Hyrwyddo gyrfaoedd yn y Cyngor mewn ffair yrfaoedd

Hyrwyddo gyrfaoedd yn y Cyngor mewn ffair yrfaoedd

10/03/2023

Cynhelir ffair gyrfaoedd ym mis Mawrth lle bydd cyfleoedd gyrfaol a phrentisiaethau o fewn y Cyngor yn cael eu hyrwyddo.


Galwad agored ar gyfer ymgeiswyr Cronfa Ffyniant Gyffredin Canolbarth Cymru

Galwad agored ar gyfer ymgeiswyr Cronfa Ffyniant Gyffredin Canolbarth Cymru

09/03/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn falch o gyhoeddi y gall sefydliadau yn y rhanbarth gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Nghanolbarth Cymru yn fuan.


Llwybr Arfordir Ceredigion yn dathlu 15 mlynedd

Llwybr Arfordir Ceredigion yn dathlu 15 mlynedd

09/03/2023

Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn dathlu 15 mlynedd ers ei agor yn swyddogol.Dathliadau Gŵyl Dewi Ceredigion

Dathliadau Gŵyl Dewi Ceredigion

06/03/2023

Roedd Ceredigion yn llawn bwrlwm yr wythnos diwethaf yn rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi. Un o’r digwyddiadau oedd dathliad Dydd Gŵyl Dewi Tregaron, a gynhaliwyd ddydd Mercher, 01 Mawrth 2023.


Busnesau Canolbarth Cymru - Dywedwch Wrthym Beth Sydd Ei Angen Arnoch Chi Ar Gyfer Y Dyfodol I Ddiwallu Nodau Eich Busnes

Busnesau Canolbarth Cymru - Dywedwch Wrthym Beth Sydd Ei Angen Arnoch Chi Ar Gyfer Y Dyfodol I Ddiwallu Nodau Eich Busnes

06/03/2023

Bydd Tyfu - Diffinio - Cyflawni Gyda'n Gilydd, sef digwyddiad ymgysylltu a gynhelir gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, yn cael ei gynnal ar fore 23 Mawrth er mwyn rhoi cyfle i chi, busnesau Canolbarth Cymru, ddod at eich gilydd a dweud beth sydd ei angen arnoch ar gyfer y dyfodol i gyflawni nodau eich busnes.


Gwanwyn glân i Geredigion

Gwanwyn glân i Geredigion

03/03/2023

Bydd menter Gwanwyn Glân Cadw Cymru’n Daclus yn cael ei chynnal rhwng 17 Mawrth a 02 Ebrill eleni.


Y Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2023-2024

Y Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2023-2024

02/03/2023

Mae’r Gyllideb ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei chymeradwyo yn ystod cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Iau, 02 Mawrth 2023.


Trigolion Ceinewydd i roi barn ar y Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen

Trigolion Ceinewydd i roi barn ar y Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen

28/02/2023

Gofynnir am farn ar ymddiriedolaeth elusennol Llyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd.


Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2023

Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2023

28/02/2023

Ar 01 Mawrth, bydd y faner yn chwifio ynghyd ȃ gweithgareddau lu i dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion.


Teyrngedau i gyn-Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Teyrngedau i gyn-Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

27/02/2023

Mynegwyd cydymdeimladau dwysaf yn dilyn marwolaeth cyn-Arweinydd a chyn-Gynghorydd Sir Ceredigion, Mr Dai Lloyd Evans.