Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn Hybu Arloesedd a Mentrau Cymdeithasol yng Nghanolbarth Cymru

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn Hybu Arloesedd a Mentrau Cymdeithasol yng Nghanolbarth Cymru

24/05/2024

Mae arian o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'i ddyfarnu i saith prosiect rhanbarthol nodedig yng Nghanolbarth Cymru, gan sbarduno datblygu economaidd ac entrepreneuriaeth gymdeithasol yn y rhanbarth. Nod y prosiectau, sy'n rhychwantu Ceredigion a Phowys i gyd, yw meithrin twf economaidd, cynaliadwyedd ac ymgysylltiad â'r gymuned.


Rhowch eich barn ar Lyfrgell Aberaeron

Rhowch eich barn ar Lyfrgell Aberaeron

23/05/2024

Gwahoddir pobol Ceredigion i rannu eu barn ar adleoli posib Llyfrgell a gwasanaethau cwsmeriaid wyneb yn wyneb yn Aberaeron.


A oes angen cymorth arnoch i ehangu eiddo masnachol?

A oes angen cymorth arnoch i ehangu eiddo masnachol?

22/05/2024

Mae Rhaglen Safleoedd ac Eiddo Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyhoeddi arolwg er mwyn deall yn well gynlluniau busnesau ar draws y rhanbarth ar gyfer tyfu yn y dyfodol a’u hangen am eiddo masnachol.


Ceredigion Actif yn helpu merch ifanc i oresgyn ei heriau iechyd meddwl

Ceredigion Actif yn helpu merch ifanc i oresgyn ei heriau iechyd meddwl

20/05/2024

I gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, dyma hanes un o drigolion Ceredigion a dderbyniodd gymorth gan wasanaethau Cyngor Sir Ceredigion i fynd i’r afael a’i heriau iechyd meddwl.


Annog pobl Ceredigion i ddod yn ofalwyr maeth

Annog pobl Ceredigion i ddod yn ofalwyr maeth

17/05/2024

Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae Maethu Cymru Ceredigion yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gefnogi pobl ifanc lleol mewn angen.


Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2024-25

Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2024-25

17/05/2024

Mae’r Cynghorydd Keith Evans wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2024-25 mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Gwener 17 Mai 2024.


Agoriad swyddogol llwybr newydd Parc Natur Penglais

Agoriad swyddogol llwybr newydd Parc Natur Penglais

17/05/2024

Mae llwybr newydd wedi'i greu ym Mharc Natur Penglais yn dilyn cyllid gan Bartneriaeth Natur Leol Ceredigion.


Lansio ffilm Ymwybyddiaeth Fêpio yng Ngheredigion

Lansio ffilm Ymwybyddiaeth Fêpio yng Ngheredigion

16/05/2024

Mae ffilm Ymwybyddiaeth Fêpio wedi’i lansio yng Ngheredigion i godi ymwybyddiaeth o beryglon a niwediau posib fêpio.


Strategaeth newydd 'Ceredigion sy’n Hyderus yn Ddigidol' yn croesawu sylwadau

Strategaeth newydd 'Ceredigion sy’n Hyderus yn Ddigidol' yn croesawu sylwadau

15/05/2024

Mae cyfle ar hyn o bryd i drigolion, busnesau ac ymwelwyr Ceredigion rannu eu barn ar Strategaeth Ddigidol newydd Ceredigion.


Hwb economaidd wrth i gronfa ARFOR gyrraedd carreg filltir o £2 filiwn

Hwb economaidd wrth i gronfa ARFOR gyrraedd carreg filltir o £2 filiwn

15/05/2024

Mae tri deg o brosiectau arloesol ar draws gogledd a gorllewin Cymru wedi sicrhau cyllid gwerth cyfanswm o dros £2 filiwn drwy Gronfa Her ARFOR.


Pobl ifanc grŵp ôl-16 Inspire yn rhoi meinciau i gymunedau Ceredigion

Pobl ifanc grŵp ôl-16 Inspire yn rhoi meinciau i gymunedau Ceredigion

15/05/2024

Mae pobl ifanc grŵp Inspire wedi datblygu prosiect newydd i greu meinciau cymunedol a’i lleoli o amgylch y Sir fel rhan o ymgyrch iechyd meddwl sy’n deillio o raglen deledu ‘After Life’, sydd wedi ei greu gan actor Ricky Gervais.


Traethau Ceredigion yn ennill Gwobrau Arfordir eto yn 2024

Traethau Ceredigion yn ennill Gwobrau Arfordir eto yn 2024

14/05/2024

Unwaith eto bydd Baneri Glas yn cael eu chwifio ar bedwar o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion eleni: yn Borth, De Aberystwyth, Llangrannog a Tresaith.


Cynllun Grantiau Bach yn gwella cyfleoedd Gwaith Ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion

Cynllun Grantiau Bach yn gwella cyfleoedd Gwaith Ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion

13/05/2024

Mae dros 1,000 o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi elwa o Gynllun Grantiau Bach Llywodraeth Cymru, sydd â'r nod o ehangu cyfleoedd Gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.


Y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd yn arwyddo cytundeb ar gyfer darparu staff Ysbyty Bronglais

Y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd yn arwyddo cytundeb ar gyfer darparu staff Ysbyty Bronglais

13/05/2024

O 13 Mai 2024, bydd swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn defnyddio rhan o Ganolfan Rheidol, swyddfa’r Cyngor yn Aberystwyth.


Llwybr Teithio Llesol newydd i Gomins Coch wedi'i gwblhau

Llwybr Teithio Llesol newydd i Gomins Coch wedi'i gwblhau

13/05/2024

Yn dilyn chwe mis o waith caled yn ystod tywydd gwael y gaeaf, mae contractwyr lleol wedi cwblhau’r gwaith o adeiladu'r llwybr newydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion, a hynny ddechrau mis Ebrill.


Gŵyl Agor Drysau Arad Goch yn dathlu 10 mlynedd gyda chefnogaeth Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac ARFOR

Gŵyl Agor Drysau Arad Goch yn dathlu 10 mlynedd gyda chefnogaeth Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac ARFOR

13/05/2024

Nol yn fis Mawrth eleni bu Arad Goch yn brysur yn dathlu'r 10fed Ŵyl Agor Drysau a sefydlwyd yn 1996. Gŵyl theatr ryngwladol Cymru ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yw Agor Drysau, a chafodd ei drefnu gan Gwmni Theatr Arad Goch yn Aberystwyth.


Cynhyrchwyr bwyd a diod Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru 2024

Cynhyrchwyr bwyd a diod Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru 2024

10/05/2024

Mae sawl cynhyrchydd bwyd a diod yng Ngheredigion wedi dod i'r brig yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru 2024 a gynhaliwyd ddydd Iau 09 Mai yn Abertawe.


Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,500

Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,500

09/05/2024

Mae cyfle i bobl ifanc Ceredigion ennill bwrsari o £1,500 i helpu gyda’u dyheadau ar gyfer y dyfodol.


Cwpl o Geredigion yn wynebu dirwyon a gorchymyn fforffedu am ddillad ffug

Cwpl o Geredigion yn wynebu dirwyon a gorchymyn fforffedu am ddillad ffug

08/05/2024

Mae cwpl o Geredigion a werthodd ddillad, esgidiau a phersawr ffug ar leoedd marchnad leol ar y cyfryngau cymdeithasol wedi cael dirwy gan Lys Ynadon Aberystwyth wedi ymchwiliad gan Swyddogion Safonau Masnach Cyngor Sir Ceredigion.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn pleidlais Rhoi dy Farn 2024

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn pleidlais Rhoi dy Farn 2024

08/05/2024

Mae mwy na 2,000 o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi pleidleisio dros y pynciau maen nhw’n ystyried sydd bwysicaf iddyn nhw.


Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Heddlu Dyfed Powys

Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Heddlu Dyfed Powys

03/05/2024

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed Powys yw Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru.


Eich helpu i fyw’n annibynnol yng Ngheredigion

Eich helpu i fyw’n annibynnol yng Ngheredigion

26/04/2024

Ydych chi’n edrych am gymorth i fyw’n annibynnol?


Atgoffa preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc

Atgoffa preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc

26/04/2024

Atgoffir preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc, cyn Gwyliau Banc mis Mai.


Amgueddfa Ceredigion a’r grŵp cymunedol Voices from the Edge yn cydweithio â'r Amgueddfa Brydeinig ar arddangosfa deithiol: I’r rhai chwilfrydig llawn diddordeb

Amgueddfa Ceredigion a’r grŵp cymunedol Voices from the Edge yn cydweithio â'r Amgueddfa Brydeinig ar arddangosfa deithiol: I’r rhai chwilfrydig llawn diddordeb

24/04/2024

Rhwng 27 Ebrill a 07 Medi 2024, bydd Arddangosfa Deithiol newydd gan yr Amgueddfa Brydeinig yn cynnwys trysorau anghyffredin o gasgliad Syr Hans Sloane yn teithio i Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.


Cymorth cyflogaeth yn helpu preswylydd Geredigion sicrhau swydd yn ei hardal leol

Cymorth cyflogaeth yn helpu preswylydd Geredigion sicrhau swydd yn ei hardal leol

23/04/2024

Mae gwasanaethau Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion wedi helpu un o drigolion Ceredigion, Kimberly, 23, i gael swydd yn ei hardal leol.


Cyfle i roi eich barn ar ddyfodol Cartref Gofal

Cyfle i roi eich barn ar ddyfodol Cartref Gofal

23/04/2024

Mae ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo’r gwasanaethau gofal o Gartref Gofal Preswyl Tregerddan i Gartref Gofal Hafan y Waun bellach ar waith, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ar 19 Mawrth 2024.


Prosiect Bargen Twf Cyntaf Canolbarth Cymru wedi rhoi golau gwyrdd i gam olaf datblygu achosion busnes

Prosiect Bargen Twf Cyntaf Canolbarth Cymru wedi rhoi golau gwyrdd i gam olaf datblygu achosion busnes

22/04/2024

Yn ystod ei gyfarfod ar 19 Ebrill, rhoddodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru gymeradwyaeth i'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Llynnoedd Cwm Elan. Mae'r penderfyniad hwn yn garreg filltir bwysig i'r Cynllun Twf fel y prosiect cyntaf i symud ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu o dan gymeradwyaeth y Bwrdd.


Agor Canolfan Gweithrediadau a Thechnoleg Fyd-eang Delineate yn Llandysul, Ceredigion

Agor Canolfan Gweithrediadau a Thechnoleg Fyd-eang Delineate yn Llandysul, Ceredigion

12/04/2024

Mae cwmni technoleg wedi dewis Gorllewin Cymru fel canolfan gweithrediadau ar gyfer ei chwsmeriaid sylfaenol byd-eang, gan helpu i gryfhau'r sector technoleg yng Nghymru ac agor cyfleoedd i bobl leol yng Ngheredigion.


Cynorthwyo â'r Chwyldro Digidol: Chwilio am fusnesau yng Nghanolbarth Cymru i fod yn rhan o'r Arolwg Cysylltedd

Cynorthwyo â'r Chwyldro Digidol: Chwilio am fusnesau yng Nghanolbarth Cymru i fod yn rhan o'r Arolwg Cysylltedd

11/04/2024

Wrth i'r tirwedd digidol barhau i ddatblygu, bu i Tyfu Canolbarth Cymru gyhoeddi eu bod yn lansio Arolwg Cysylltedd Digidol i Fusnesau, a anelwyd at fusnesau ar draws y rhanbarth er mwyn iddynt feddu ar well dealltwriaeth o'u hanghenion cyfredol a'u hanghenion i'r dyfodol.


Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion yn helpu datblygu gyrfa

Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion yn helpu datblygu gyrfa

09/04/2024

Mae Andrew yn ofalwr i'w wraig, ac roedd wrth ei fodd â'r syniad o fod yn yrrwr bws. Cyflawnodd yr uchelgais hwn ar ôl derbyn hyfforddiant hanfodol drwy gynllun Cymunedau dros Waith a Mwy (CFW+) Llywodraeth Cymru.


Pobl ifanc yn cyflwyno mainc lles i elusen yn Aberystwyth

Pobl ifanc yn cyflwyno mainc lles i elusen yn Aberystwyth

08/04/2024

Ar 02 Ebrill 2024, cyflwynodd aelodau Grŵp Ieuenctid Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth fainc lles i Elusen HAHAV yn Aberystwyth. Bydd y fainc yn cael ei osod yn yr ardd ym Mhlas Antaron i gleientiaid, ymwelwyr a staff ei fwynhau.


Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: cymorth cyflogaeth yn sicrhau dwy swydd yn yr ardal leol i drigolion Ceredigion ag awtistiaeth

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: cymorth cyflogaeth yn sicrhau dwy swydd yn yr ardal leol i drigolion Ceredigion ag awtistiaeth

05/04/2024

Mae Ian, sy'n 35 oed ac yn byw yn ardal Borth, wedi gweithio mewn swyddi tymhorol ers nifer o flynyddoedd, yn bennaf mewn rolau glanhau a gwasanaethau cwsmeriaid.


Cyfle i breswylwyr fynychu sesiynau ymgysylltu ‘Llais Digidol’ BT

Cyfle i breswylwyr fynychu sesiynau ymgysylltu ‘Llais Digidol’ BT

02/04/2024

Yn unol a rhan BT (British Telecommunications) yn symudiad ehangach y diwydiant tuag at linellau tir digidol erbyn 2025, mae BT yn cynnal digwyddiadau i gwsmeriaid drafod unrhyw gwestiwn neu bryderon am y newidiadau rhwydwaith.


Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

02/04/2024

Dim ond pythefnos sydd i fynd nes y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 02 Mai 2024, ac mae Cyngor Sir Ceredigion am annog trigolion i wneud yn siŵr eu bod wedi cofrestru mewn pryd.


Gorllewin Cymru yn lansio Strategaeth newydd ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar

Gorllewin Cymru yn lansio Strategaeth newydd ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar

28/03/2024

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, ynghyd â phartneriaid trydydd sector, wedi cychwyn Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar 2022-26, gan ddangos pwysigrwydd blaenoriaethu gwasanaethau plant integredig.


Atgoffa preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun gŵyl y banc

Atgoffa preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun gŵyl y banc

25/03/2024

Atgoffir preswylwyr o'r newidiadau i gasgliadau gwastraff ar ddyddiau Llun gŵyl y banc.


Digwyddiad llwyddiannus ar ddatgarboneiddio yn helpu busnesau i baratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Digwyddiad llwyddiannus ar ddatgarboneiddio yn helpu busnesau i baratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy

20/03/2024

Roedd Tyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys, wedi cynnal digwyddiad ar ddatgarboneiddio ar ddydd Llun, 11 Mawrth 2024 yn Fferm Bargoed gan dynnu ynghyd arweinwyr, arbenigwyr a busnesau o’r sector a oedd yn awyddus i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni.


Apêl am lety i helpu i adsefydlu ffoaduriaid

Apêl am lety i helpu i adsefydlu ffoaduriaid

20/03/2024

Mae'n bosib y bydd trigolion yng Ngheredigion sy'n berchen ar eiddo wedi’i rentu’n breifat yn gallu helpu i adsefydlu ffoaduriaid yn y sir.


Cydnabyddiaeth i aelod o bwyllgor y Cyngor

Cydnabyddiaeth i aelod o bwyllgor y Cyngor

15/03/2024

Yn ystod cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2024, rhoddwyd cydnabyddiaeth i John Weston am 6 mlynedd o wasanaeth i’r Pwyllgor. Daeth ei gyfnod yn y swydd i ben ar 22 Chwefror 2024 yn dilyn ei rôl fel Is-Gadeirydd ar y Pwyllgor.


Mannau Croeso Cynnes yn cefnogi preswylwyr Ceredigion

Mannau Croeso Cynnes yn cefnogi preswylwyr Ceredigion

14/03/2024

Dros fisoedd y gaeaf 2023-24, roedd preswylwyr Ceredigion yn gallu cael mynediad at dros 54 o fannau Croeso Cynnes ledled y Sir.


Archwilio cyfleoedd ar gyfer chwyldro digidol yng Nghanolbarth Cymru

Archwilio cyfleoedd ar gyfer chwyldro digidol yng Nghanolbarth Cymru

13/03/2024

Mae band eang Gigabit yn dechnoleg newydd sydd â buddion i deuluoedd a busnesau. Gall y prosiectau presennol sy’n cael eu ariannu trwy grant gynorthwyo Canolbarth Cymru i wella eu seilwaith cysylltedd yn sylweddol, ond gall fod yn gymhleth wrth archwilio’r opsiynau sydd ar gael. Rydym am egluro’r wybodaeth honno fel y gallwch chi, fel trigolion a busnesau ar draws Ceredigion a Phowys wneud penderfyniad gwybodus a fydd yn atebol i’ch anghenion chi.


Galw am geisiadau ar gyfer Cronfa newydd Rhaglen Digwyddiadau Cynnal y Cardi

Galw am geisiadau ar gyfer Cronfa newydd Rhaglen Digwyddiadau Cynnal y Cardi

13/03/2024

Mae cyfle ariannu newydd wedi'i lansio i gefnogi ymrwymiad y Cyngor i ddenu mwy o ddigwyddiadau rhyngwladol a chenedlaethol i Geredigion.


Cyllid wedi’i ddyrannu i 14 prosiect i wella rhifedd ymhlith oedolion ledled Canolbarth Cymru

Cyllid wedi’i ddyrannu i 14 prosiect i wella rhifedd ymhlith oedolion ledled Canolbarth Cymru

13/03/2024

Yn dilyn galwad yn ddiweddar am brosiectau fydd yn ceisio gwella sgiliau rhifedd ymhlith oedolion, cafodd 14* prosiect eu cymeradwyo ledled rhanbarth Canolbarth Cymru.


Rhybudd Llifogydd - Ardal y llanw yn Aberteifi

Rhybudd Llifogydd - Ardal y llanw yn Aberteifi

12/03/2024

Mae Rhybudd Llifogydd wedi'i gyhoeddi gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Ardal y llanw yn Aberteifi.


Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn sgwrsio gydag Elin Jones AS

Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn sgwrsio gydag Elin Jones AS

08/03/2024

Ar 12 Chwefror 2024, ymwelodd aelodau o Gyngor Ieuenctid Ceredigion â Senedd Cymru yng Nghaerdydd, a chyfarfod ag Elin Jones AS i drafod materion allweddol sy’n bwysig i bobl ifanc.


Disgyblion Ceredigion yn lansio llyfr newydd ar Ddiwrnod y Llyfr 2024

Disgyblion Ceredigion yn lansio llyfr newydd ar Ddiwrnod y Llyfr 2024

07/03/2024

Ar Ddiwrnod y Llyfr 2024, lansiwyd llyfr newydd sydd wedi’i ysgrifennu a’i greu gan ddisgyblion cynradd Blwyddyn 2 Ceredigion a’r tair canolfan iaith y sir.


Disgyblion Ceredigion yn gadael eu marc ar safle’r Ysgol newydd yn Nyffryn Aeron

Disgyblion Ceredigion yn gadael eu marc ar safle’r Ysgol newydd yn Nyffryn Aeron

06/03/2024

Mae disgyblion Ysgolion Gynradd Ciliau Parc, Dihewyd a Felinfach wedi arwyddo eu henwau ar ddeunydd a ddefnyddiwyd i adeiladu'r ysgol newydd yn Nyffryn Aeron.


Busnesau Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Busnesau Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

06/03/2024

Bu busnesau Aberteifi, Llandysul, Tregaron a Aberystwyth yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Aled yn cyflwyno yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2023

Aled yn cyflwyno yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2023

05/03/2024

Ar 22 Chwefror 2024, gwahoddwyd Aled Lewis, cyn-Aelod Senedd Ieuenctid y DU dros Geredigion i gyflwyno gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru eleni. Cynhaliwyd y seremoni yn Venue Cymru, Llandudno.


Y Cyngor yn lansio gwasanaeth newydd sbon – Fy Nghyfrif

Y Cyngor yn lansio gwasanaeth newydd sbon – Fy Nghyfrif

29/02/2024

Gall preswylwyr yng Ngheredigion nawr gael mynediad at ddangosfwrdd personol llawn gwybodaeth yn dilyn lansiad Fy Nghyfrif.


Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2024-2025

Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2024-2025

29/02/2024

Mae cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2024-2025 wedi cael ei chymeradwyo yn ystod cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Iau, 29 Chwefror 2024.


Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn ethol Cadeirydd ac ASI newydd ar gyfer 2023-24

Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn ethol Cadeirydd ac ASI newydd ar gyfer 2023-24

27/02/2024

Ar 20 Hydref 2023, etholodd Cyngor Ieuenctid Ceredigion Gadeirydd newydd ac Aelod newydd i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar gyfer 2023-24.


Llu o ddigwyddiadau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Llu o ddigwyddiadau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/2024

Bydd y ddraig goch yn chwifio’n uchel unwaith eto eleni i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.


Cynllun Cymunedau am Waith+ yn helpu rhiant sengl ddychwelyd i’r gwaith

Cynllun Cymunedau am Waith+ yn helpu rhiant sengl ddychwelyd i’r gwaith

12/02/2024

Mae rhiant sengl o Geredigion wedi cael gwaith llawn amser drwy gymorth cynllun Cymunedau am Waith + Llywodraeth Cymru.


Cyllid i bum prosiect trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i hybu sgiliau rhifedd mewn oedolion yng Ngheredigion

Cyllid i bum prosiect trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i hybu sgiliau rhifedd mewn oedolion yng Ngheredigion

09/02/2024

Mae pump prosiect wedi cyrraedd y brig a derbyn cymorth gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, drwy law Ffyniant Bro, i helpu pobl reoli eu harian a gwella eu lles.


Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

08/02/2024

Mae gwaith cynllunio ynni ardal leol yn mynd rhagddo ledled Cymru er mwyn deall sut mae pobl yn defnyddio ynni a thrafnidiaeth ar hyn o bryd a’u cynlluniau at y dyfodol.


Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

07/02/2024

Rydym yn chwilio am arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Atgoffa trigolion i ddod â dogfen adnabod â llun i bleidleisio yn Etholiad mis Mai

Atgoffa trigolion i ddod â dogfen adnabod â llun i bleidleisio yn Etholiad mis Mai

31/01/2024

Am y tro cyntaf yng Nghymru, gan gynnwys Ceredigion, fe fydd angen i bleidleiswyr cymwys ddangos dogfen adnabod â llun i bleidleisio mewn rhai etholiadau, gan gynnwys Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 02 Mai 2024.


Panto Theatr Felinfach ar eich sgrîn

Panto Theatr Felinfach ar eich sgrîn

24/01/2024

Dathlu. Oedd, roedd sawl rheswm i ddathlu yn Theatr Felinfach yn ddiweddar gan gynnwys dathlu 75 mlynedd ers sefydlu y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel rhan o berfformiad Nadolig blynyddol Theatr Felinfach.


Unigolyn yn ‘trawsnewid ei fywyd’ ar ôl cael cymorth cyflogaeth

Unigolyn yn ‘trawsnewid ei fywyd’ ar ôl cael cymorth cyflogaeth

24/01/2024

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i waith? A oes angen cymorth arnoch i ddatblygu sgiliau newydd?


Gwobr ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’ i ysgol

Gwobr ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’ i ysgol

23/01/2024

Mae Ysgol Bro Teifi wedi derbyn cydnabyddiaeth am ymrwymiad a chefnogaeth yr ysgol i ofalwyr ifanc ac aelodau staff sy’n mynychu’r ysgol.


Teithiau i Ddysgwyr yn Amgueddfa Ceredigion

Teithiau i Ddysgwyr yn Amgueddfa Ceredigion

22/01/2024

Croesawyd staff rhaglen Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion gan Amgueddfa Ceredigion dros y Nadolig ar gyfer taith dywys i ddysgwyr o gwmpas yr amgueddfa.


Rhybudd Ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Isha daro Ceredigion

Rhybudd Ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Isha daro Ceredigion

19/01/2024

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan rhybudd gwynt Ambr a fydd mewn grym o 18:00 dydd Sul 21 Ionawr tan 09:00 ddydd Llun 22, Ionawr 2024.Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

18/01/2024

Mae digwyddiad ar gyfer busnesau Canolbarth Cymru ‒ i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni ‒ yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim gan Dyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys.


Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion

Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion

12/01/2024

Bydd cronfa Cynnal y Cardi yn ailagor ar gyfer ail rownd o geisiadau ar 01 Chwefror 2024.


Rhannu cardiau post Croeso i Geredigion

Rhannu cardiau post Croeso i Geredigion

05/01/2024

Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae prosiect cyffrous wedi lansio i hybu’r Gymraeg a’i diwylliant ymhlith pobl sy’n symud i Geredigion.


Neges gan Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Neges gan Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

28/12/2023

“Dyma flwyddyn arall wedi gwibio heibio, ac am flwyddyn i fod yn falch ohoni ar sawl ystyr.


Ceisio barn a gwybodaeth trigolion am ardaloedd cadwraeth yng Ngheredigion

Ceisio barn a gwybodaeth trigolion am ardaloedd cadwraeth yng Ngheredigion

27/12/2023

Gofynnir i drigolion a grwpiau sydd â diddordeb yng Ngheredigion am eu barn am ardaloedd cadwraeth Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Thregaron.


Oriau agor dros gyfnod yr ŵyl 2023

Oriau agor dros gyfnod yr ŵyl 2023

21/12/2023

Bydd gwasanaethau'r Cyngor ar gau rhwng 23 a 26 Rhagfyr 2023, ac yna rhwng 30 Rhagfyr a 01 Ionawr 2024.


Dosbarthu llyfrynnau ‘Bwyta’n well, gwario llai’

Dosbarthu llyfrynnau ‘Bwyta’n well, gwario llai’

19/12/2023

Derbyniodd grwpiau bwyd cymunedol lyfrynnau am ddim i helpu pobl i fwyta'n iach am lai'r gaeaf hwn.


Gweithred o garedigrwydd gan y Cadeirydd

Gweithred o garedigrwydd gan y Cadeirydd

19/12/2023

Cafodd disgyblion Ceredigion o bob rhan o'r sir gyfle i ddylunio cerdyn Nadolig fel rhan o gystadleuaeth dylunio cardiau Nadolig yn ddiweddar.


Rhaglen radio newydd i hyrwyddo’r Gymraeg

Rhaglen radio newydd i hyrwyddo’r Gymraeg

18/12/2023

Mae rhaglen radio newydd wedi cael ei lansio sy’n trafod popeth yn ymwneud â’r Gymraeg a’i diwylliant.


Trefniadau casgliadau gwastraff dros yr ŵyl

Trefniadau casgliadau gwastraff dros yr ŵyl

15/12/2023

Bydd trefniadau casglu gwastraff ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn amrywio bob blwyddyn i adlewyrchu'r diwrnod o'r wythnos y maent yn disgyn arno.


Dathlu’r Nadolig gyda Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

Dathlu’r Nadolig gyda Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

15/12/2023

Cafwyd dathliad Nadoligaidd arbennig yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Fawrth, 05 Rhagfyr 2023, dan ofal Gwasanaeth Cerdd Ceredigion.


Newidiadau ar y gweill i bremiymau Treth Gyngor Ceredigion

Newidiadau ar y gweill i bremiymau Treth Gyngor Ceredigion

14/12/2023

Bydd premiymau’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yng Ngheredigion yn newid o fis Ebrill 2024 ymlaen.


Cyrraedd cytundeb gwerthu ar gyn-Gartref Gofal

Cyrraedd cytundeb gwerthu ar gyn-Gartref Gofal

11/12/2023

Mae cyn-gartref gofal ym Mhenparcau, Aberystwyth wedi cael ei werthu.


Pobl ifanc yn cynnal bore coffi cymunedol

Pobl ifanc yn cynnal bore coffi cymunedol

07/12/2023

Cynhaliodd grŵp o bobl ifanc fore coffi ar 30 Tachwedd 2023 yn Aberaeron.


Gwelliannau ar gyfer pwll nofio Plascrug

Gwelliannau ar gyfer pwll nofio Plascrug

05/12/2023

Bydd y pyllau nofio yng Nghanolfan Hamdden Plascrug yn cau dros dro ar gyfer gwaith uwchraddio hanfodol i wella'r cyfleusterau a gynigir i'r cyhoedd.


Holi am farn trigolion ar ail Ganolfan Lles Ceredigion

Holi am farn trigolion ar ail Ganolfan Lles Ceredigion

29/11/2023

Yn dilyn agoriad llwyddiannus Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan, y cyntaf o’r fath yn y sir yn gynharach eleni, gwahoddir trigolion i rannu eu barn ar ail Ganolfan Lles y sir.


Cyfeillion Amgueddfa yn galw am gadw trysor yng Ngheredigion

Cyfeillion Amgueddfa yn galw am gadw trysor yng Ngheredigion

28/11/2023

Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn galw am gymorth i sicrhau bod celc o waith metel o'r Oes Efydd ac iddo bwysigrwydd cenedlaethol, yn cael aros yng Ngheredigion.


Aled yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2023

Aled yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2023

27/11/2023

Ar 17 Tachwedd 2023, cynrychiolodd Aled Lewis, sef Aelod Senedd Ieuenctid y DU (ASI) Ceredigion, y sir yn nadl fyw flynyddol Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ’r Cyffredin, Llundain. Yn cadeirio’r ddadl oedd Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, Syr Lindsay Hoyle.


Dathlu 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofynnol i arddangos Sgoriau Hylendid Bwyd

Dathlu 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofynnol i arddangos Sgoriau Hylendid Bwyd

27/11/2023

Mae hi’n 10 mlynedd ers i Gymru arwain y ffordd fel y wlad gyntaf yn y DU i’w gwneud yn ofynnol yn ôl y gyfraith i arddangos sgoriau hylendid bwyd. Ers mis Tachwedd 2013, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau yng Nghymru arddangos eu sticer sgôr hylendid bwyd mewn man amlwg – fel y drws blaen, y fynedfa neu ffenestr.


Gig i’r G.I.G! Pantomeim Nadolig Theatr Felinfach 2023

Gig i’r G.I.G! Pantomeim Nadolig Theatr Felinfach 2023

23/11/2023

Mae’r Nadolig ar y gorwel a’r nosweithiau’n tywyllu’n gynnar, y dail yn disgyn oddi ar y coed a’r gôt fawr yn dod mas o’r cwpwrdd! Ond, yn Theatr Felinfach y Rhagfyr hwn mae cyfle i chi eistedd nôl a mwynhau hud a lledrith y Pantomeim Nadolig eleni gyda digon o chwerthin, cerddoriaeth a dwli.


Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

20/11/2023

Mae cynllun ar-lein sy’n rhoi hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd yng Nghymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a dod yn Llysgennad yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru rhwng 20 a 26 Tachwedd.


Cyhoeddi canlyniad isetholiad Ward Aberystwyth Penparcau

Cyhoeddi canlyniad isetholiad Ward Aberystwyth Penparcau

17/11/2023

Etholwyd y Cynghorydd Shelley Childs yn ystod isetholiad ward Aberystwyth Penparcau a gynhaliwyd ddydd Iau, 16 Tachwedd 2023.


Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

16/11/2023

Bydd siopa Nadolig yng Ngheredigion yn cael hwb eto eleni gyda pharcio am ddim drwy’r dydd ar dri dydd Sadwrn yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.


Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

14/11/2023

‘Mae Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi gweld cynnydd da yn 2023 ac mae bellach bron â chyrraedd y ‘cyfnod cyflawni’. Dyma yw’r diweddariad a rannwyd gyda gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ac Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Cheredigion mewn cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar y 9fed o Dachwedd.


Cylchoedd Meithrin Ceredigion yn dod i'r brig yn Seremoni Wobrwyo Mudiad Meithrin

Cylchoedd Meithrin Ceredigion yn dod i'r brig yn Seremoni Wobrwyo Mudiad Meithrin

13/11/2023

Cyhoeddwyd enillwyr lleoliadau blynyddoedd cynnar Cymru y Mudiad Meithrin eleni mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 14 Hydref.


Teuluoedd Maethu Ceredigion yn cael hwyl ar baentio crochenwaith

Teuluoedd Maethu Ceredigion yn cael hwyl ar baentio crochenwaith

08/11/2023

Daeth criw o deuluoedd maethu Ceredigion ynghyd i baentio crochenwaith mewn canolfan gymorth gymunedol yn Llanbedr Pont Steffan ar ddydd Sadwrn, 21 Hydref 2023.


Wythnos Genedlaethol Diogelu yn canolbwyntio ar gymorth i gymunedau gwledig

Wythnos Genedlaethol Diogelu yn canolbwyntio ar gymorth i gymunedau gwledig

08/11/2023

Diogelu mewn Cymunedau Gwledig yw thema rhaglen eang ei chwmpas sy’n cael ei chynnal ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n dechrau ddydd Llun, 13 Tachwedd 2023.


Datganiad ar y cyd arweinwyr mewn ymateb i ddatganiad y Ganolfan Dechnoleg

Datganiad ar y cyd arweinwyr mewn ymateb i ddatganiad y Ganolfan Dechnoleg

08/11/2023

Mae Cynghorau Ceredigion a Phowys yn ymwybodol o'r sefyllfa gyda'r Chanolfan y Dechnoleg Amgen (CAT).


Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer darpariaeth ôl-16

Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer darpariaeth ôl-16

07/11/2023

Bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal i edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu darpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion.


Y prosiectau cymunedol sydd wedi elwa o’r Gronfa Adfywio Cymunedol

Y prosiectau cymunedol sydd wedi elwa o’r Gronfa Adfywio Cymunedol

07/11/2023

Yn 2021, sicrhaodd Cyngor Sir Ceredigion a’i bartneriaid lleol gyllid gwerth cyfanswm o £2,830,546 ar gyfer prosiectau cymunedol drwy’r Gronfa Adfywio Cymunedol a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU.


Mapio Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar gyfer gaeaf 2023

Mapio Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar gyfer gaeaf 2023

06/11/2023

Mae’r map sy’n dangos lle mae Mannau Croeso Cynnes y sir wedi’u lleoli bellach wedi’i ddiweddaru ar gyfer gaeaf 2023.


Cyflwyno Cynllun Tai Cymunedol newydd yng Ngheredigion

Cyflwyno Cynllun Tai Cymunedol newydd yng Ngheredigion

06/11/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi lansio Cynllun Tai Cymunedol newydd.


Cymeradwyo Strategaeth Dai newydd ar gyfer Ceredigion 2023-2028

Cymeradwyo Strategaeth Dai newydd ar gyfer Ceredigion 2023-2028

03/11/2023

Mae gan Geredigion Strategaeth Dai newydd ar gyfer 2023-2028 ar ôl i Strategaeth ‘Tai i Bawb’ gael ei chymeradwyo yn ystod cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 26 Hydref 2023.


Codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd o atal radicaleiddio

Codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd o atal radicaleiddio

02/11/2023

Cynhaliwyd digwyddiad yn ddiweddar i lansio pecyn newydd ar gyfer staff addysgol i helpu i godi ymwybyddiaeth o radicaleiddio eithafol yn ardal Dyfed-Powys.


Trosglwyddo Cartref Gofal Hafan y Waun i berchnogaeth y Cyngor

Trosglwyddo Cartref Gofal Hafan y Waun i berchnogaeth y Cyngor

01/11/2023

Gall teuluoedd a phreswylwyr Cartref Gofal Hafan y Waun fod yn dawel eu meddwl y bydd gwasanaethau o ansawdd uchel yn parhau yn dilyn trosglwyddo perchnogaeth y cartref yn swyddogol i Gyngor Sir Ceredigion.


Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol

Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol

31/10/2023

Mae trigolion Canolbarth Cymru yn cael y cyfle i roi eu sylwadau ar Gynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) y rhanbarth.


Cyflwyno newidiadau i Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion

Cyflwyno newidiadau i Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion

27/10/2023

O ddydd Llun, 06 Tachwedd 2023 ymlaen, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno ar Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion.


Agoriad swyddogol Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan gan Lynne Neagle AS, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Agoriad swyddogol Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan gan Lynne Neagle AS, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

27/10/2023

Cafodd Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan, y gyntaf o’i fath yn y sir, ei hagor yn swyddogol wythnos yma gan Lynne Neagle, AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.


Lansio platfform amlddefnydd ac aml-iaith i ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion

Lansio platfform amlddefnydd ac aml-iaith i ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion

26/10/2023

Mae ymsefydlwyr newydd yng Ngheredigion bellach yn gallu cael mynediad at wasanaeth gwybodaeth am ddim yn eu dewis iaith, yn dilyn lansiad y Platfform Soft 220 yn holl lyfrgelloedd Ceredigion.


Dweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion

Dweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion

24/10/2023

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol newydd Cyngor Sir Ceredigion.


Cydnabyddiaeth am waith Effeithlonrwydd Ynni Ceredigion

Cydnabyddiaeth am waith Effeithlonrwydd Ynni Ceredigion

18/10/2023

Dyfarnwyd Cymeradwyaeth Arbennig i Gyngor Sir Ceredigion yn y categori Cyngor Cenedlaethol neu Awdurdod Lleol y Flwyddyn yn y Seremoni Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Birmingham ar 29 Medi 2023.


Dathlu Mis Ymwybyddiaeth Menopos mewn digwyddiad grymus

Dathlu Mis Ymwybyddiaeth Menopos mewn digwyddiad grymus

18/10/2023

Mae Canolfan Lles Llambed yn paratoi cyflwyniad ar daith gymhleth y menopos ar 26 Hydref 2023.


‘Cartref am byth’: Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu

‘Cartref am byth’: Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu

17/10/2023

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu, 16-22 Hydref 2023, mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.


Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar y cae lleol

Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar y cae lleol

16/10/2023

*Gohirio: Bydd chwaraewyr a chefnogwyr yn dangos eu cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn ystod gêm bêl-droed a gynhelir yn Aberystwyth ddydd Gwener 20 Hydref 2023.


Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am dair blynedd arall

Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am dair blynedd arall

13/10/2023

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi cael eu hymestyn mewn tri chanol tref yng Ngheredigion.


Dathlu’r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Dathlu’r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

09/10/2023

Mae digwyddiadau di-ri ar waith yng Ngheredigion i ddathlu’r Gymraeg ar drothwy Diwrnod Shwmae Su’mae a gynhelir ar 15 Hydref 2023.


Ceredigion Oed-gyfeillgar: Llwyddiant yn nigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

Ceredigion Oed-gyfeillgar: Llwyddiant yn nigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

09/10/2023

Cynhaliwyd digwyddiad cyhoeddus i breswylwyr ar 02 Hydref 2023 i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.


Theatr Felinfach i agor y sioe Carwyn yr hydref hwn

Theatr Felinfach i agor y sioe Carwyn yr hydref hwn

03/10/2023

Mae Theatr Felinfach yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu perfformiad Saesneg o’r sioe un-dyn Carwyn ar 10 Hydref 2023.


Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

02/10/2023

Gofynnir am farn trigolion am y newidiadau arfaethedig i leoliadau gorsafoedd pleidleisio yn y sir.


Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i Ganolbarth Cymru

Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i Ganolbarth Cymru

02/10/2023

Mae Tyfu Canolbarth Cymru, partneriaeth ranbarthol a threfniant ymgysylltu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a gyda Llywodraeth Cymru a DU, wedi datgloi’r dyraniad cyllid cyntaf gan y ddwy lywodraeth fel rhan o gytundeb Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

29/09/2023

Ar 18fed Medi, mewn cyfarfod partneriaeth rhanbarthol gyda’r nod o hyrwyddo a chynrychioli blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer datblygu economaidd, trafodwyd y weledigaeth newydd ar gyfer twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru. Adolygodd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru'r cerrig milltir allweddol hyd yma ac ystyriodd lle'r oedd angen addasu'r agwedd ranbarthol at ddatblygu economaidd ymhellach i adlewyrchu nifer o heriau.


Galw am geisiadau yng Ngheredigion ar gyfer Cronfa Cynnal y Cardi

Galw am geisiadau yng Ngheredigion ar gyfer Cronfa Cynnal y Cardi

29/09/2023

Mae cronfa newydd sbon wedi lansio i gefnogi unigolion, busnesau a chymunedau i ddarparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i’r afael â rhai o heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig Ceredigion.


Ceredigion ar y brig gyda darpariaeth gwefru cerbydau trydan

Ceredigion ar y brig gyda darpariaeth gwefru cerbydau trydan

27/09/2023

Gallwch nawr ddewis o blith 112 o fannau gwefru ledled Ceredigion i wefru eich cerbyd trydan.


Annog sefydliadau a grwpiau cymunedol i wneud cais am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Annog sefydliadau a grwpiau cymunedol i wneud cais am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

26/09/2023

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol y Deyrnas Unedig wedi dyfarnu £4 miliwn i 18 o brosiectau yng Nghymru yn eu rownd ddiweddaraf o geisiadau, gydag un sefydliad yn benodol o Geredigion yn derbyn £300,000 o’r Gronfa.


Rhybudd melyn am wynt i Geredigion

Rhybudd melyn am wynt i Geredigion

26/09/2023

Disgwylir gwyntoedd cryfion yr wythnos hon wrth i Storm Agnes daro mwyafrif o Gymru gan gynnwys Ceredigion.


Theatr Fach Llandysul yn perfformio am y tro cyntaf yn ‘Ffair Elen’

Theatr Fach Llandysul yn perfformio am y tro cyntaf yn ‘Ffair Elen’

26/09/2023

Yng nghanol holl ddathliadau Diwrnod Owain Glyndŵr yn Ffair Elen, Llandysul ar Ddydd Sadwrn 16 Medi fe berfformiodd Theatr Fach Llandysul am y tro cyntaf.


Gofyn am farn busnesau am dirwedd sgiliau Canolbarth Cymru

Gofyn am farn busnesau am dirwedd sgiliau Canolbarth Cymru

22/09/2023

Mae gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud am yr heriau rydych yn eu hwynebu fel busnes ac ar hyn o bryd mae'n cynnal arolwg byr, 5 munud o hyd i ddarganfod mwy am yr heriau hyn, yn enwedig o ran recriwtio sgiliau, nawr ac yn y dyfodol. .


Llwyddiant i Gynllun Haf Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyddiant i Gynllun Haf Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

22/09/2023

Cymerodd 30 o ddisgyblion Ceredigion ran yng Nghynllun Bwyd a Hwyl Y Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn Ysgol Llwyn yr Eos yr haf hwn.


Rhannu profiadau a diwylliant trwy brosiect Lleisiau o’r Ymylon

Rhannu profiadau a diwylliant trwy brosiect Lleisiau o’r Ymylon

21/09/2023

Ydych chi’n rhan o’r Mwyafrif Byd-eang ac yn byw yng Ngorllewin Cymru?


Dros 40 o sefydliadau yn uno i ddathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yng Ngheredigion

Dros 40 o sefydliadau yn uno i ddathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yng Ngheredigion

21/09/2023

Wrth i’r byd ddod at ei gilydd i anrhydeddu a gwerthfawrogi ein poblogaeth hŷn, mae Ceredigion yn paratoi ar gyfer dathliad rhyfeddol ar Ddiwrnod Pobl Hŷn 2023. Gyda’r nod o feithrin cynwysoldeb, cefnogaeth, ac ymdeimlad o gymuned ymhlith unigolion 50 oed a hŷn, mae disgwyl iddo fod yn ddigwyddiad cofiadwy.


Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

21/09/2023

Mae disgwyl i'r gwasanaeth fflecsi Bwcabws ddod i ben ar 31 Hydref 2023.


Galwad i brosiectau yng Nghanolbarth Cymru i ddod gerbron ar gyfer cyllid y rhaglen Lluosi

Galwad i brosiectau yng Nghanolbarth Cymru i ddod gerbron ar gyfer cyllid y rhaglen Lluosi

20/09/2023

O ddydd Llun Hydref 2ail, bydd prosiectau sy’n gweithredu mewn ardaloedd Llywodraeth Leol yng Ngheredigion a Phowys yn medru ymgeisio am gyllid o’r rhaglen Lluosi. Mae gan Ganolbarth Cymru gyllid o £5 miliwn ar gyfer prosiectau Lluosi hyd at fis Rhagfyr 2024.


Cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg yn Llechryd

Cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg yn Llechryd

20/09/2023

Mae Bore Coffi Cymraeg wedi ei sefydlu yn Neuadd y Cwrwgl, Llechryd i roi cyfle i ddysgwyr ymarfer a chymdeithasu yn y Gymraeg.


Dirwyo ffermwr am beidio â glynu at reoliadau TB

Dirwyo ffermwr am beidio â glynu at reoliadau TB

20/09/2023

Mae ffermwr o Geredigion a anwybyddodd ofynion i reoli lledaeniad TB buchol, ac a wnaeth hefyd rwystro swyddogion awdurdodedig, wedi cael cyfanswm dirwy o £9,000 ar ôl pledio’n euog i gyhuddiadau a gyflwynwyd o dan Reoliadau Twbercwlosis (TB) Buchol.


Cyfle i ddarpar-entrepreneuriaid Ceredigion

Cyfle i ddarpar-entrepreneuriaid Ceredigion

19/09/2023

Bydd prosiect newydd gan Menter a Busnes yn rhoi cyfle i 24 unigolyn o Geredigion ddysgu a chael profiadau arbennig yng nghwmni rhai o entrepreneuriaid gorau’r ardal, a thu hwnt.


Dweud eich dweud ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

Dweud eich dweud ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor

18/09/2023

Mae ymgynghoriad wedi lansio yn gofyn am eich barn ar ba lefel o bremiymau’r dreth gyngor y dylid eu codi ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Ngheredigion.


Ymweliad awdur yn ysbrydoli pobl ifanc Ceredigion

Ymweliad awdur yn ysbrydoli pobl ifanc Ceredigion

18/09/2023

Ar ddydd Llun 11 Medi 2023, ymwelodd Joseph Coelho, Awdur Llawryfog Plant Waterstones (2022-2024), â Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan fel rhan o’i ymgyrch genedlaethol ‘Marathon Llyfrgelloedd’ er mwyn ymuno â llyfrgell ym mhob awdurdod lleol trwy Brydain.


Cadwch olwg am yr arwyddion 20mya newydd yng Ngheredigion y penwythnos hwn

Cadwch olwg am yr arwyddion 20mya newydd yng Ngheredigion y penwythnos hwn

15/09/2023

Bydd y newid i derfyn cyflymder 20mya diofyn cenedlaethol ar ffyrdd cyfyngedig/golau stryd ledled Cymru, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn dod i rym ddydd Sul 17 Medi 2023.


Angen i’r gymuned gyd-weithio er mwyn trawsnewid dyfodol technoleg yn Nhregaron

Angen i’r gymuned gyd-weithio er mwyn trawsnewid dyfodol technoleg yn Nhregaron

15/09/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i fod yn un o’r siroedd gwledig sydd a’r cyswllt gorau yn y DU, gyda'r nod o wella pob math o gysylltedd sefydlog a symudol er mwyn cefnogi twf busnes, yr economi, ansawdd bywyd trigolion, twristiaeth a'r amgylchedd. Ar hyn o bryd mae nifer o brosiectau yn cael eu cynnal er mwyn cyflawni hyn drwy amrywiol gynlluniau ac opsiynau ariannu; un o'r rhain yw cais Openreach i ddod â band eang ffeibr cyflawn cyflym a dibynadwy iawn i gartrefi a busnesau lleol yn Nhregaron.


Diolch Ceredigion am gadw ein sir yn lân

Diolch Ceredigion am gadw ein sir yn lân

14/09/2023

Mae hi wedi bod yn haf gwych arall yng Ngheredigion, gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn mwynhau popeth sydd gan y sir i'w gynnig. Un o asedau gorau Ceredigion yw'r amgylchedd lleol sy'n cael ei werthfawrogi a'i barchu'n fawr gan y mwyafrif.


Diwylliant a dychymyg i barhau yn Theatr Felinfach dros yr hydref a’r gaeaf

Diwylliant a dychymyg i barhau yn Theatr Felinfach dros yr hydref a’r gaeaf

13/09/2023

Wrth i ni ddod at derfyn yr haf dyma gyfle i chi cymryd cipolwg ar raglen llawn dop sydd ar y gweill yn Theatr Felinfach dros y misoedd nesaf. Er bod y diwrnodau’n byrhau mae diwylliant a dychymyg yn parhau.


Sero Net: Beth yw'r cyfleoedd a'r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

Sero Net: Beth yw'r cyfleoedd a'r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

12/09/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn parhau i gydweithio â phartneriaid yng Nghanolbarth Cymru ar ystod o faterion strategol sy’n helpu i drawsnewid a thyfu’r economi ranbarthol. O gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac arwain ar yr agenda Sgiliau, mae gwaith Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth.


Cystadleuaeth ffotograffiaeth ieuenctid i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

Cystadleuaeth ffotograffiaeth ieuenctid i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

11/09/2023

Cynhaliwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru eleni rhwng 23 a 30 Mehefin 2023. Roedd yn gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru.


RAAC – Datganiad Ceredigion

RAAC – Datganiad Ceredigion

08/09/2023

Nid oes gan y Cyngor unrhyw bryderon uniongyrchol bod RAAC, sef concrit aeredig awtoclafio wedi'i atgyfnerthu wedi'i ddefnyddio i adeiladu adeiladau ysgolion Ceredigion. Fodd bynnag, er mwyn rhoi sicrwydd i rhieni / gwarchodwyr, bydd y Cyngor yn cynnal asesiadau manwl pellach ar Ysgolion a adeiladwyd neu y cafwyd eu hymestyn rhwng 1950/60au a 1990 i gadarnhau'r sefyllfa'n llawn. Ni fyddwn yn cynnal asesiadau ar ysgolion a adeiladwyd cyn 1950, na chwaith Ysgolion newydd. Mae iechyd a diogelwch dysgwyr, athrawon, staff, rhieni/gwarchodwyr a gofalwyr yn flaenoriaeth i ni fel Sir, ag felly mi fyddwn, yn unol ag Awdurdodau Lleol eraill yn Nghymru, yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf i werthuso’r sefyllfa’n llawn yng Ngheredigion.


Gweithwraig Ieuenctid o Geredigion yn cymryd rhan mewn rhaglen Gwaith Ieuenctid rhyngwladol yn yr Almaen!

Gweithwraig Ieuenctid o Geredigion yn cymryd rhan mewn rhaglen Gwaith Ieuenctid rhyngwladol yn yr Almaen!

08/09/2023

Cafodd Cara Jones, Gweithiwraig Ieuenctid o Geredigion ei dewis i gynrychioli Cymru yn y 31ain Rhaglen Arweinyddiaeth Ryngwladol ar gyfer Gwaith Ieuenctid Gwledig yn Herrsching, yr Almaen. Teithiodd Cara i'r Almaen ym mis Awst 2023 a threuliodd bythefnos gyda 77 o Weithwyr Ieuenctid ac Arweinwyr eraill o 46 gwlad gwahanol yn Nhŷ Amaethyddiaeth Bafaria, sefydliad addysgol Cymdeithas Ffermwyr Bafaria, yn Herrsching ar Lyn Ammersee.


Anturiaethau hydrefol Ar Gered

Anturiaethau hydrefol Ar Gered

07/09/2023

Hoffech chi dynnu lluniau hydrefol penigamp ar gyfer Instagram? Neu hoffech chi ddysgu enwau Cymraeg holl goed y goedwig? Os felly beth am ymuno â’ch Menter Iaith leol a mynd ‘Ar Gered’?


Tynnu sylw at Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd

Tynnu sylw at Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd

06/09/2023

Cynhelir Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar 10 Medi 2023, ac mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gefnogi’r ymgyrch.


Croesawu polisi Menopos Ceredigion

Croesawu polisi Menopos Ceredigion

05/09/2023

Am y tro cyntaf mewn hanes, mae polisi menopos wedi cael ei gefnogi gan Gynghorwyr i’w roi ar waith ledled Cyngor Sir Ceredigion.


Ymestyn prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac iau yng Ngheredigion

Ymestyn prydau ysgol am ddim i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac iau yng Ngheredigion

01/09/2023

Mae’r cynllun sy’n darparu prydau ysgol am ddim i blant yng Ngheredigion wedi cael ei ymestyn i gynnwys disgyblion Blwyddyn 5 a 6 o fis Medi 2023 ymlaen.


Trigolion i ddweud eu dweud ar Arfarniadau a Chynlluniau Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yn y Sir

Trigolion i ddweud eu dweud ar Arfarniadau a Chynlluniau Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yn y Sir

01/09/2023

Mae trigolion a phartïon a chanddynt fuddiant yng Ngheredigion yn cael eu holi am eu barn am ardaloedd cadwraeth Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Llanbadarn Fawr.


Wyth arést yn dilyn gwarantau cyffuriau yn Aberystwyth a Birmingham

Wyth arést yn dilyn gwarantau cyffuriau yn Aberystwyth a Birmingham

25/08/2023

Mae swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud wyth arést yn dilyn nifer o warantau yng Ngheredigion a gorllewin canolbarth Lloegr.


Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

24/08/2023

Mae’r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Newidiadau i Wasanaethau Bws Lleol yng Ngheredigion

Newidiadau i Wasanaethau Bws Lleol yng Ngheredigion

21/08/2023

Bydd rhai gwasanaethau bws lleol yng Ngheredigion yn newid o 01 Medi 2023.


Llwyddiannau Safon Uwch yn ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau Safon Uwch yn ysgolion Ceredigion

17/08/2023

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Newid i'r gwasanaethau gwastraff dros Gŵyl Banc mis Awst

Newid i'r gwasanaethau gwastraff dros Gŵyl Banc mis Awst

17/08/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi newid pryd y bydd gwastraff yn cael ei gasglu ar ddyddiau Llun sy’n wyliau banc.


Rali Ceredigion yn barod i roi’r sir ar y map

Rali Ceredigion yn barod i roi’r sir ar y map

16/08/2023

Mae’r digwyddiad rali rhyngwladol, Rali Ceredigion, yn dychwelyd i'r sir unwaith eto eleni a bydd yn cael ei gynnal rhwng 02 a 03 Medi 2023.


Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru

Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru

15/08/2023

Mae adroddiad dilynol i adolygiad ar wasanaeth cynllunio Ceredigion gan Archwilio Cymru wedi canfod bod y Cyngor yn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarparu gwelliannau i'r gwasanaeth.


Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol

Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol

11/08/2023

Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Ceredigion yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.


Arddangosfa newydd yn dangos cyswllt hynafol Cymru ac Iwerddon

Arddangosfa newydd yn dangos cyswllt hynafol Cymru ac Iwerddon

10/08/2023

Mae profiad trawsffiniol newydd i ymwelwyr, yn edrych ar fywyd ein hymsefydlwyr cynharaf, wedi agor yn Amgueddfa Ceredigion. Bydd yr adnodd hygyrch, am ddim hwn yn archwilio tystiolaeth o fywyd yn dyddio’n ôl i’r cyfnod Mesolithig.


Cynhyrchwyr bwyd Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023

Cynhyrchwyr bwyd Ceredigion ar y brig yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023

09/08/2023

Mae llawer o gynhyrchwyr bwyd Ceredigion wedi dod i'r brig gyda'u gradd sêr 1, 2 a 3 yng Ngwobrau ‘Great Taste’ 2023.


Ymweliad Gweinidogol ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Ymweliad Gweinidogol ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

08/08/2023

Ymwelodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, â Cheredigion ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ddydd Mercher 02 Awst 2023.


Paratoi ar gyfer cyflwyno 20mya yng Ngheredigion

Paratoi ar gyfer cyflwyno 20mya yng Ngheredigion

07/08/2023

O 17 Medi 2023, bydd y terfyn cyflymder diofyn o 20mya yn dod i rym ar ffyrdd y mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ynddynt yng Ngheredigion ac ar draws Cymru.


Blwyddyn lwyddiannus o Wasanaeth Cerdd Ceredigion

Blwyddyn lwyddiannus o Wasanaeth Cerdd Ceredigion

03/08/2023

I gloi blwyddyn lwyddiannus i Wasanaeth Cerdd Ceredigion, bu disgyblion ysgol o'r gwasanaeth cerdd yn perfformio mewn dau Gyngerdd Prom arbennig.


Sicrhau cyllid ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron

Sicrhau cyllid ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron

02/08/2023

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r gwaith o adeiladu Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron.


Masnachwr twyllodrus yn cael ei garcharu am 32 mis

Masnachwr twyllodrus yn cael ei garcharu am 32 mis

01/08/2023

Mae Masnachwr Twyllodrus, a ddisgrifiwyd gan ei ddioddefwyr fel lleidr, celwyddgi a thwyllwr, wedi cael ei garcharu am 32 mis yn dilyn erlyniad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin.


Cydnabyddiaeth i aelod hirsefydlog o bwyllgor y Cyngor

Cydnabyddiaeth i aelod hirsefydlog o bwyllgor y Cyngor

31/07/2023

Yn ystod cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg a gynhaliwyd ar 05 Mehefin 2023, rhoddwyd cydnabyddiaeth i Caroline White am 10 mlynedd o wasanaeth i’r Pwyllgor.


Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

28/07/2023

Cynhaliodd Cyngor Ieuenctid Ceredigion sesiwn cwestiwn ac ateb lwyddiannus yn Siambr y Cyngor ar 14 Gorffennaf 2023. Dyma’r chweched flwyddyn i Gyngor Ieuenctid Ceredigion gynnal digwyddiad o’r fath.


Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren

Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren

26/07/2023

Mae masnachwr twyllodrus wedi cael gorchymyn cymunedol ar ôl pledio’n euog i dwyllo cwsmer bregus yng nghanol Ceredigion allan o £4,600.


Tyfu cyfleoedd yng Nghanolbarth Cymru

Tyfu cyfleoedd yng Nghanolbarth Cymru

25/07/2023

Ddydd Llun, Gorffennaf y 24ain yn Sioe Frenhinol Cymru, mynychodd partneriaid Tyfu Canolbarth Cymru dderbyniad i ystyried y cynnydd sydd wedi’i gyflawni hyd yma ac i edrych ymlaen at y camau datblygu nesaf ar draws holl waith y rhanbarth.


Cyhoeddi canlyniad Isetholiad Ward Llanfarian

Cyhoeddi canlyniad Isetholiad Ward Llanfarian

21/07/2023

Etholwyd y Cynghorydd David Raymond Evans yn ystod isetholiad ward Llanfarian a gynhaliwyd ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2023.


Ailddechrau gwasanaeth bws y Cardi Bach yng Ngheredigion

Ailddechrau gwasanaeth bws y Cardi Bach yng Ngheredigion

21/07/2023

Ailddechreuodd gwasanaeth y Cardi Bach (552) yng Ngheredigion ddydd Iau, 20 Gorffennaf 2023.


Croesawu disgyblion ysgol i Amgueddfa Ceredigion

Croesawu disgyblion ysgol i Amgueddfa Ceredigion

20/07/2023

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Padarn Sant y cyfle i ymweld ag Amgueddfa Ceredigion yn ddiweddar i gymryd rhan yn y prosiect Perthyn.


Dathlu llwyddiant Athletwyr Ceredigion

Dathlu llwyddiant Athletwyr Ceredigion

19/07/2023

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion ar 07 Gorffennaf 2023 i ddathlu doniau chwaraeon y sir.


Torri’r dywarchen gyntaf ar safle ysgol newydd

Torri’r dywarchen gyntaf ar safle ysgol newydd

18/07/2023

Mae’r dywarchen gyntaf wedi’i thorri ar safle’r ysgol newydd yn Nyffryn Aeron a’r gwaith adeiladu bellach ar waith.


Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion gychwyn ei yrfa

Hyfforddiant hanfodol i breswylydd Ceredigion gychwyn ei yrfa

11/07/2023

Roedd Owen Harrison wedi bod allan o waith am dros flwyddyn pan gyfarfu â Catrin, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Cymunedau am Waith + (CFW+), mewn ffair Swyddi yn Llambed.


Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

11/07/2023

Mae cyfle i grwpiau a sefydliadau ieuenctid gwirfoddol yng Ngheredigion wneud cais am grantiau i’w wario ar weithgarwch Gwaith Ieuenctid.


Galw am ddatganiadau o ddiddordeb i ddatblygu Hen Lyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd

Galw am ddatganiadau o ddiddordeb i ddatblygu Hen Lyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd

10/07/2023

Gwahoddir cymuned Ceinewydd i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb ar gyfer datblygu safle'r Hen Lyfrgell a'r Ystafell Ddarllen at ddibenion addysgol.


Agoriad swyddogol Canolfan Integredig i Blant yr Eos a Chylch Meithrin Llanarth

Agoriad swyddogol Canolfan Integredig i Blant yr Eos a Chylch Meithrin Llanarth

07/07/2023

Cynhaliwyd agoriad swyddogol ar 07 Gorffennaf, ar gyfer Canolfan Integredig i Blant yr Eos a leolir ar Gampws Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, yn ogystal â Chylch Meithrin Llanarth.


Dewch i ni gyd wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn lân

Dewch i ni gyd wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn lân

06/07/2023

Dewch i ni helpu i gadw Ceredigion yn lân yr haf hwn trwy ddelio â’n sbwriel a’n gwastraff baw cŵn yn gyfreithlon ac yn gyfrifol.


Ras yr Iaith yn dychwelyd i Geredigion

Ras yr Iaith yn dychwelyd i Geredigion

06/07/2023

Dychwelodd Ras yr Iaith i Geredigion eleni ddydd Iau, 22 Mehefin 2023, gyda 450 o blant ysgolion cynradd ardal Aberystwyth yn cymryd rhan.


Ymgynghoriad Rhanddeiliaid Cyngor Sir Ceredigion

Ymgynghoriad Rhanddeiliaid Cyngor Sir Ceredigion

06/07/2023

Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ei berfformiad cyffredinol a’i gynnydd wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant Corfforaethol.


Gofalwyr Maeth Ceredigion yn mwynhau taith cwch i'r teulu

Gofalwyr Maeth Ceredigion yn mwynhau taith cwch i'r teulu

05/07/2023

Cafodd rhai o Deuloedd Maethu Ceredigion fwynhad wrth fynd ar daith cwch i weld dolffiniaid yng Ngheinewydd ddydd Sul, 25 Mehefin 2023.


Sialens Ddarllen Haf 2023 – Ar eich marciau, Darllenwch

Sialens Ddarllen Haf 2023 – Ar eich marciau, Darllenwch

05/07/2023

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Ceredigion yn falch o gymryd rhan yn sialens ddarllen yr haf i blant, sef Ar eich marciau, Darllenwch.


Talwrn y Beirdd Ifanc yn ôl yng Ngheredigion

Talwrn y Beirdd Ifanc yn ôl yng Ngheredigion

04/07/2023

Yn dilyn llwyddiant Talwrn y Beirdd Ifanc a gynhaliwyd am y tro cyntaf rhwng ysgolion Ceredigion yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2022, mae’r digwyddiad yn ôl unwaith eto eleni i ddathlu doniau creadigol disgyblion y sir.


Trosglwyddo Cartref Gofal i berchnogaeth y Cyngor

Trosglwyddo Cartref Gofal i berchnogaeth y Cyngor

04/07/2023

Bydd Cartref Gofal yn Aberystwyth yn cael ei drosglwyddo i berchnogaeth Cyngor Sir Ceredigion erbyn mis Medi 2023, a bydd hynny’n cynnal y gwasanaethau o ansawdd uchel a ddarperir yno i breswylwyr a’u teuluoedd.


Ystrad Fflur, Pumlumon a mwy mewn GIF

Ystrad Fflur, Pumlumon a mwy mewn GIF

04/07/2023

Mae casgliad newydd o GIFs Cymraeg bellach ar gael sy’n dathlu enwau lleoedd yng Ngheredigion.


Ymateb i ymgynghoriad ar gyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

Ymateb i ymgynghoriad ar gyfleoedd dysgu newydd yn Nhregaron

29/06/2023

Cafodd ymatebion i'r ymgynghoriad ar sut i wario'r arian o werthu'r Hen Ysgol Sir yn Nhregaron eu hystyried gan Bwyllgor yr Ymddiriedolwyr Elusennau mewn cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 29 Mehefin 2023.


Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

23/06/2023

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn cael ei gynnal rhwng 23 a 30 Mehefin 2023. Mae’n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru.