Bydd rhai gwasanaethau bws lleol yng Ngheredigion yn newid o 01 Medi 2023.

Mae’r contractau presennol ar gyfer y llwybrau canlynol yn dod i ben ar 31 Awst 2023:

  • T21 Aberystwyth – Pontrhydfendigaid – Tregaron
  • 525 Aberystwyth – Ponterwyd (Llanidloes)
  • 526 Aberystwyth – Penrhyncoch
  • 585 Aberystwyth – Tregaron – Llanbedr Pont Steffan trwy Llanfair Clydogau, Llangeitho a Llanilar
  • 588 Aberystwyth – Tregaron –  Llanbedr Pont Steffan trwy Llangybi, Bethania a Llangwyryfon

Mae proses gaffael wedi'i chynnal gyda'r bwriad o sicrhau'r lefel orau bosibl o wasanaeth wrth symud ymlaen. Mae hyn yn ystyried ac yn adlewyrchu'r capasiti yn y farchnad gweithredwyr lleol a'r cyllid sydd ar gael.

Mae crynodeb o’r sefyllfa ar 01 Medi 2023 fel a ganlyn:

  • Bydd y gwasanaeth 526 yn aros heb eu newid.
  • Bydd y gwasanaeth 525 yn cael ei ddisodli gan wasanaeth X47 diwygiedig.
  • Bydd newidiadau i'r amserlenni ar gyfer gwasanaethau T21, 585 a 588.

Yn ogystal â’r uchod, bydd rhai newidiadau i wasanaethau cysylltiedig ag ysgolion fel a ganlyn:

  • Ni fydd gwasanaeth prynhawn YP242/T21 bellach yn gwasanaethu Comins Coch
  • Ni fydd teithwyr sy’n talu am docyn pellach yn gallu teithio ar yr hen wasanaethau bore a phrynhawn YP25/T21 rhwng Aberystwyth a Phontrhydfendigaid (trwy Tyn-y-Graig)

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth a'r amserlenni diweddaraf ar bob llwybr drwy ymweld â gwefan Traveline Cymru (Dolen i wefan allanol).

 Dywedodd y Cynghorydd Keith Henson, Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon: “Hoffwn ddiolch i’r gweithredwyr bysiau lleol am weithio gyda ni ar yr amser anodd a heriol iawn hwn i’r diwydiant. Mae lefel y gwasanaeth y byddwn yn gallu ei ddarparu yn gwneud y gorau o'r cyllid sydd ar gael ac yn adlewyrchu'r hyn y mae'r gweithredwyr yn fodlon ac yn gallu ei ddarparu ar hyn o bryd. “Rydym yn parhau i lobïo Llywodraeth Cymru i gynyddu cyllid ar gyfer ein gwasanaethau bysiau gwledig a darparu trafnidiaeth i’r rhai sy’n defnyddio bysiau’n rheolaidd a’r rhai na allant ddefnyddio ceir preifat. Fodd bynnag, wrth symud ymlaen, bydd angen defnydd da cael ei wneud o wasanaethau bysiau yn rheolaidd ac yn barhaus os ydynt am fod yn gynaliadwy ac yn hyfyw yn amgylcheddol yn ogystal ag yn ariannol.”

Mae lefel y gwasanaeth y mae’n bosibl ei ddarparu ar hyn o bryd yn adlewyrchu’r cymorth ariannol a ddarperir gan Gronfa Pontio Bysiau Llywodraeth Cymru. Dyma’r ymyriad diweddaraf i gefnogi’r diwydiant bysiau wrth inni symud ymlaen ac i ffwrdd o’r trefniadau ariannu a roddwyd ar waith yn ystod pandemig COVID-19.

Nid yw’r newidiadau uchod yn effeithio nac yn dylanwadu ar wasanaethau TrawsCymru Llywodraeth Cymru (T1, T1C, T1X, T2 a T5) y 408 Gwasanaeth Tref Aberteifi, 552 Cardi Bach na Bwcabus sy’n gweithredu yng Ngheredigion na’r gwasanaethau bysiau lleol a ddarperir ar sail fasnachol gan weithredwyr (X28, 301, 304, 512, 522 a 6). 

Bydd yr amserlenni newydd hefyd ar gael ar Traveline Cymru: Traveline Cymru - Journey Planning Wales neu drwy ffonio 0800 464 0000.

Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd teithio pellach ar gael hefyd drwy Gynllun Bwcabus Fflecsi, y mae rhagor o fanylion amdanynt ar gael yn https://bwcabus.traveline-cymru.info/cy/ neu drwy ffonio 0300 234 0300.

21/08/2023