Mae hi wedi bod yn haf gwych arall yng Ngheredigion, gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn mwynhau popeth sydd gan y sir i'w gynnig. Un o asedau gorau Ceredigion yw'r amgylchedd lleol sy'n cael ei werthfawrogi a'i barchu'n fawr gan y mwyafrif.

Y Cynghorydd Keith Henson yw’r Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon. Dywedodd: "Hoffem ddiolch yn fawr i bawb am weithio gyda ni yn ysbryd Caru Ceredigion. Mae hyn yn ymestyn o bobl sy'n delio â'u gwastraff domestig a masnach yn gyfreithlon ac yn gyfrifol hyd at lanhau ar ôl eu cŵn, gan ddefnyddio biniau sbwriel lle maent ar gael neu fynd â'u sbwriel adref gyda nhw. Rydym hefyd wedi gweld mwy a mwy o bobl yn cymryd rhan mewn casglu sbwriel yn eu cymunedau sy'n wych a hoffwn ddiolch yn fawr ac yn ddiffuant iddynt. Trwy fod yn rhan o'r ateb, mae'r broblem yn dod yn llai. Hir bydded i'ch cefnogaeth i gadw Ceredigion yn amgylchedd diogel a glân i drigolion ac ymwelwyr barhau.”

Rhoddwyd trefniadau gweithredol newydd ar waith ar gyfer haf 2023 sydd wedi cael dylanwad cadarnhaol. Ychwanegodd y Cynghorydd Keith Henson: "Rydym bob amser yn adolygu ein dull o ddarparu ein gwasanaethau gyda'r bwriad o wneud y gorau o'r adnoddau sydd ar gael. Rydym yn ystyried profiad a beth sydd wedi gweithio'n dda ac nid cystal. Un enghraifft o'r man lle mae hyn wedi gweithio oedd tynnu'r biniau sydd ar y traeth yng Ngheinewydd gyda darpariaeth arall gerllaw yn cael ei gwneud a allai fod yn haws ac yn fwy diogel ac sy’n cael ei gwasanaethu’n aml.

“Rydym yn gwerthfawrogi bod cadw Ceredigion yn lân ac yn edrych ar ei orau, yn ogystal â chadw a hyrwyddo'r proffil cadarnhaol y mae'n ei haeddu fel lle gwych i fyw ac ymweld ag ef, yn ymdrech tîm go iawn – diolch i Geredigion. Mae wedi bod yn wych diolch i'r Gweithredwyr Amgylcheddol yn bersonol am y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud wrth gadw ein trefi'n lân, does dim byd yn ormod o ymdrech iddyn nhw – Diolch.”

Rydym wedi derbyn llawer o ganmoliaeth am y gwaith a wnaed gan ein Timau Amgylcheddol ymroddedig sy'n darparu gwasanaethau glanhau strydoedd a chasglu gwastraff drwy gydol y flwyddyn. Mae ein timau craidd yn cael eu hategu yn ystod misoedd yr haf gan staff tymhorol i helpu gyda'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr yn ein trefi a'n cyrchfannau glan môr. Maent yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a'r gwerthfawrogiad a ddangoswyd.

I ddarllen mwy am y gwasanaeth gwastraff, ewch i www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/

14/09/2023