Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion.

Gweithio fel Cynorthwyydd Personol

Mae gweithio yn y sector gofal yn yrfa gwerth chweil iawn. Fel Cynorthwyydd Personol neu CP, byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol gan unigolyn sy'n rheoli ac sy'n talu am eu gofal eu hunain trwy gyfrwng taliad uniongyrchol gofal cymdeithasol.

Byddwch yn darparu cymorth er mwyn iddynt allu byw bywyd annibynnol yn eu cartref eu hunain, yn y gymuned, gyda'u hamser hamdden neu efallai yn y gwaith, gan helpu gydag agweddau amrywiol ar eu bywyd dyddiol.

Gallwch gael eich cyflogi gan un cyflogwr yn uniongyrchol neu weithio i nifer o wahanol bobl.

Yr Arweinlyfr Ar-lein i Gynorthwywyr Personol  Nod yr adnodd ar-lein hwn yw cynnig ffordd hygyrch ac wedi'i diweddaru i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) ym maes gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn i ddysgu mwy am rôl y CP.

Ymwadiad/gwybodaeth

Sylwer bod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwyr unigol.  Byddwch yn cael eich cyflogi gan Dderbynnydd y Taliad Uniongyrchol, nid Cyngor Sir Ceredigion.

I wneud cais am y swydd hon, ewch ati i lenwi'r  ffurflen gais.

Mae'r penodiadau hyn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/172390
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12.00 per hour / £12.00 yr awr
Oriau ar gael: 32 awr yr wythnos am 15 wythnos y flwyddyn a 6 penwythnos dros nos y flwyddyn (gan gynnwys 34 awr)

Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith: 32 awr yr wythnos am 15 wythnos y flwyddyn a 6 penwythnos dros nos y flwyddyn (gan gynnwys 34 awr)

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Rwy'n fenyw ifanc 21 mlwydd oed ac yn dymuno llogi Cynorthwy-ydd Personol i'm helpu i mewn ac allan o gartref.

Hoffwn i fy nghynorthwyydd fy nghefnogi i gael mynediad hyderus i fy nghymuned leol a rhyngweithio â hi. Bydd hyn yn cynnwys fy nghefnogi i gael mynediad i’m siopau lleol, ymweld â chaffis a gweithgareddau cymdeithasol eraill a allai fod o ddiddordeb i mi.

Rwy'n mwynhau marchogaeth, nofio, a chartio, ond hoffwn i'm cynorthwyydd fy helpu i ddarganfod diddordebau hamdden newydd a diddorol. Byddai meddu ar wybodaeth o'r ardaloedd lleol a'r cyffiniau yn fanteisiol. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'm Cynorthwyydd Personol fy nghludiant i'r gweithgareddau hyn yn eu cerbyd eu hunain, a bydd lwfans milltiredd yn cael ei gynnwys.

Bydd adegau pan fydd yn rhaid i fy CP fy nghynorthwyo gyda rhai arferion gofal personol, yn arbennig cael cawod, neu fynd i’r toiled. Bydd hyfforddiant epilepsi hefyd yn cael ei ddarparu os oes angen.

ref: DPPA/CLJ/172390

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPAJT/156056
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £12.00 an hour/ £12.00 yr awr
Oriau ar gael: Hyd at 17 awr yr wythnos i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Aberteifi

Oriau Gwaith: Hyd at 17 awr yr wythnos i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Cyflwyniad: Rwy'n fenyw sy'n byw yn Aberteifi. Rwy'n byw'n annibynnol ar fy mhen fy hun ac mae angen help arnaf gyda fy mywyd o ddydd i ddydd. Rwy'n ysmygu.

 

Prif ddyletswyddau:

Dwi angen help gyda siopa groser a chael fy nghymryd i fy apwyntiadau.

Rwyf hefyd angen cymorth gyda dyletswyddau domestig ysgafn newid y gwely, gwagio biniau, fy helpu i gadw'r tŷ yn lân ac yn daclus.

Os credwch y gallwch fy helpu yn hyn o beth, gwnewch gais.

Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir i chi eu gwneud o bryd i'w  gilydd.

Manyleb Person:

Yn frwdfrydig, yn fywiog ac yn egnïol

Yn meddu ar synnwyr digrifwch da

Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwydd

Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPAJT/156056

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/3071803
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tyncelyn
Oriau: £14.00 per hour / £14.00 yr awr
Oriau ar gael: 9 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Tyncelyn

Oriau o waith: 9 awr yr wythnos

Cyfradd y tâl: £14.00 yr awr.

Rwy'n fenyw wedi ymddeol sy'n defnyddio cadair olwyn ac angen cymorth Cynorthwyydd Personol i'm galluogi i gadw fy annibyniaeth.

Fel fy CP, byddwch yn fy nghynorthwyo i gael mynediad I fy nghymuned a lleoliadau eraill.

Bydd hyn yn cynnwys fy nghefnogi i gael mynediad i’r siopau lleol ac amwynderau eraill yn yr ardal, fel ymweld â ffrindiau neu gaffi. Ar adegau efallai y bydd angen cymorth arnaf i fynychu apwyntiadau hefyd.

Pan nad ydw i allan yn y gymuned, dwi'n mwynhau sgwrs dda dros baned, eistedd yn yr ardd, darllen, a gwneud posau.

Fydd trwydded yrru lân yn hanfodol ar gyfer y swydd gan y bydd fy nghynorthwyydd personol yn fy nghludiant i ac o'r gweithgareddau yn defnyddio fy ngherbyd fy hun.

ref: DPPA/CLJ/3071803

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/174006GP
Teitl swydd: Cynnorthwyyd Personol
Lleoliad: Capel Dewi
Oriau: £13.00 an hour / £13.00 yr awr
Oriau ar gael: 18 awr yr wythnos trwy wneud trefniant gyda'r cyflogwr, a bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o waith ar benwythnosau. Gellir rhannu'r swydd rhwng sawl CP yn ôl yr angen.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Capel Dewi Aberystwyth

Oriau gwaith:  18 awr yr wythnos trwy wneud trefniant gyda'r cyflogwr, a bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o waith ar benwythnosau.  Gellir rhannu'r swydd rhwng sawl CP yn ôl yr angen.

Tâl £13 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i gynorthwyo teulu sy'n gofalu am fenyw oedrannus yn ei chartref ei hun, gyda'r posibilrwydd o fynd ar deithiau cymdeithasol byr i fannau o ddiddordeb yn ôl y gofyn, a diben y taliad uniongyrchol yw hwyluso amser allan ar gyfer y teulu, gan wybod bod eu perthynas mewn dwylo diogel.

Mae'r lleoliad yn un gwledig, felly mae trafnidiaeth yn hanfodol.

 • Gweithio gyda'r teulu a'u cynorthwyo i gael amser i ffwrdd o'u rôl gofalu.
 • Cynnig gwasanaeth am gyfnodau amrywiol gan ganiatáu amser gwerthfawr iddynt i ffwrdd o'u cartref, neu gartref yn ymlacio
 • Cynnig lefel o ysgogiad cymdeithasol, gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth ar lefel y gall ei mwynhau.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y cleient bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cynnig lefel o ofal personol yn ôl yr angen er mwyn cynnal urddas
 • Cofnodi ac adrodd am unrhyw bryderon i'r teulu.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/174006GP

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/165897
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Cross Inn, Newquay
Oriau: £13.00 an hour / £13.00 yr awr
Oriau ar gael: 17 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Cross Inn, Cei Newydd

Oriau gwaith: 17 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £13.00 yr awr.

Rwy'n fenyw wedi ymddeol sydd angen cefnogaeth Cynorthwyydd Personol, yn y cartref ac yn y gymuned. Bydd yr oriau yn cael eu rhannu rhwngddo dau gynorthwyydd.

Bydd hyn yn cynnwys fy nghynorthwyo i gael mynediad i ymgysylltu a gweithgareddau cymdeithasol a hefyd darparu rhywfaint o gymorth gyda gweithgareddau gofal personol

Yn y gartref, hoffwn gael cynorthwyydd personol sy'n gallu cynnig cwmnïaeth a sgwrs dda i mi, tra'n fy nghynorthwyo gyda rhai arferion gofal personol, fel ymolchi, brwsio fy ngwallt, a fy helpu i baratoi bwyd a diodydd.

Rwy’n mwynhau mynd allan i ymweld ag atyniadau lleol, caffis a sioeau. Byddai'n fanteisiol pe bai gan fy Nghynorthwyydd Personol wybodaeth am yr ardal leol a'i fod yn gallu fy helpu i ddarganfod a mynychu digwyddiadau a gweithgareddau o'r fath. Efallai y bydd achosion lle bydd yn rhaid i fy CP fynd gyda mi i apwyntiadau personol. Bydd hyn yn gofyn am ddefnyddio eu cerbyd eu hunain, a bydd lwfans milltiredd yn cael ei dalu

Efallai fydd angen help arnaf gyda fy symudedd ar adegau, yn enwedig y tu allan i'r tŷ pan fydd angen i mi ddefnyddio cadair olwyn. Yn ddelfrydol bydd gan fy CP brofiad o hyn

Os yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi fy helpu ag ef, ystyriwch wneud cais am y swydd

ref: DPPA/CLJ/165897

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/15
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol.
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £12 day, £12.50 night. / Tâl: 12 yn ystod y dydd, £12.50 yn ystod y nos.
Oriau ar gael: 34 awr yr wythnos o leiaf, a fydd yn cynnwys: 1 Sifft Nos; 1 sifft Cysgu; Sifftiau Dydd (yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau) Oriau ychwanegol yn ystod Gwyliau Ysgol. Cyflenwi yn ystod Gwyliau a diwrnodau Salwch Staff eraill.

Cyflwyniad

Helpu i ofalu am ddau fachgen yn eu harddegau, 16/17 oed, o fewn tîm bach yn eu cartref.  Mae'r ddau fachgen yn Awtistig ac mae ganddynt anawsterau cyfathrebu a dysgu, ynghyd â phroblemau Prosesu Synhwyraidd.  Mae gan y ddau fachgen anawsterau ymddygiadol a gallant ymddwyn mewn ffordd ymosodol ar brydiau.  Mae gan y bechgyn synnwyr hwyl a digrifiwch gwych, ac mae'r ddau ohonynt yn hynod o egnïol ac wrth eu bodd yn cofleidio ac yn chwarae mewn ffordd gorfforol.

Prif Ddyletswyddau

Helpu i baratoi prydau.

Gofal personol;  mae un plentyn yn gwlychu a throchi.

Help i ddefnyddio amserlen weledol ac awgrymiadau.

Ymolchi

Mynd am dro hir (ym mhob tywydd!)

Trampolinio.

Yn gallu creu syniadau chwarae dychmygus.

Parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddordeb arbennig.

Byddai gwybodaeth am PECS a Rhyngweithio Dwys o fudd neu barodrwydd i ddysgu yn hyn o beth.

Helpu i gadw amgylchedd y bechgyn yn lân ac yn daclus.

Manyleb Personol

Agwedd amyneddgar a gofalgar.

Yn gallu delio gyda sefyllfaoedd llawn straen mewn ffordd ddigyffro.

Yn ffit yn gorfforol.

Yn gallu gweithio mewn tîm bach.

Yn meddu ar gymhelliant personol.

Yn gallu edrych ar ochr ddoniol pethau.

Rhaid iddynt fod yn hyblyg gyda'u horiau.

Byddai gyrrwr car o fantais gan nad yw'r lleoliad yn agos i drafnidiaeth gyhoeddus.

ref: DPPA/CLJ/15

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £12.50 per hour plus mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos

Tâl: £11.50 yr awr a chostau teithio o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym wrth ein bodd o gynnig y swydd hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Byddem yn dymuno cael CP i archwilio gweithgareddau eraill y gallai eu mwynhau, fel gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan ac mae'n mwynhau bod yn y parc neu ar y traeth os na fydd y mannau hyn yn rhy brysur.

Nid oes gan ein mab rhyw lawer o ymdeimlad o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar ei lefelau egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd y CP delfrydol wedi cael rhywfaint o brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

3 awr yr wythnos, y gellir eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y ddau ddiwrnod yr wythnos pan fyddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i gymell i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled, ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dod yn ôl yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn, a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael rhywbeth.

Manyleb Person

Egnïol.

Amyneddgar ac ystyriol

Unigolyn rhagweithiol

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.

    Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

    Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/729
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour 45p per mile
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu. Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Patrwm gwaith: Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Tâl: £12.00 yr awr            45c y filltir

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Weithiwr Cymorth am 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, a 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab 11 oed i fanteisio ar weithgareddau hamdden a mwynderau er mwyn meithrin ei hyder a'i les.  Byddai'n dymuno dychwelyd i chwarae Rygbi yn ystod y tymor chwarae a mynychu'r prosiect cerddoriaeth roc yn Aberystwyth.  Mae gan fy mab ddiagnosis syndrom Asperger ac ADHD.  Mae angen cymorth arno i ddeall ac er mwyn gallu uniaethu gydag eraill mewn grŵp.  Efallai y bydd yn mynd i'w gragen os bydd yn teimlo'n ofidus, felly bydd gofyn cynnig llawer o sicrwydd iddo a gofyn a yw'n dymuno symud i fan tawelach.  Nid yw'n mwynhau mannau prysur a swnllyd ac mae'n gwisgo clustffonau er mwyn ymdopi gyda'r gorlwytho synhwyraidd.  Mae'n bwysig nodi bod fy mab yn ofni cathod a chŵn pan fydd yn mynd allan.  Mae'n mwynhau mynd i'r parc, chwarae Minecraft, chwarae gyda Lego a nifer o weithgareddau eraill megis mynychu grŵp coetir, saethyddiaeth a chwarae gyda gynnau 'nerf'.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau:

Dod yn ffrindiau gydag ef ar y dechrau a darparu cymorth yn y cartref.

Cymorth wrth chwilio am weithgareddau lleol a threfnu eu mynychu

Eu cludo i weithgareddau hamdden er mwyn lleihau risg ynysigrwydd cymdeithasol.

Osgoi mannau prysur lle y ceir llawer o sŵn

Annog datblygiad strategaethau ymdopi yn y Gymuned ac yng nghwmni eraill, yn enwedig mewn lleoliad grŵp. 

Ei gynorthwyo/galluogi i deimlo ei fod yn gallu cynnal ei ddiddordeb mewn clwb neu weithgarwch penodol yn hytrach na gadael oherwydd anawsterau cymdeithasol.  Cynnig tawelwch meddwl a thrafod unrhyw anghytundebau a allai godi

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac ymroddedig

Dibryder a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car.

ref: DPPA/KJP/729

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/518
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Ceinewydd
Oriau: £10.90 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Ceinewydd

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw hyfryd i fanteisio ar ei chymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r fenyw hon i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Mae hi'n Arlunydd ac yn awdur anabl, y mae angen CP arni i'w chynorthwyo gyda'r gweithgareddau hyn.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Mae gan y fenyw ei cherbyd ei hun ac mae hi'n hoffi gyrru ei hun.

Prif Ddyletswyddau:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Ei chynorthwyo a'i hannog i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.

Cynnig cymorth i fynychu apwyntiadau a therapi hefyd.

Cynnig cymorth a'i hannog gyda gweithgareddau fel mynd i'r Traeth, Pentre Ifan, Tyddewi, Sinema, Orielau celf, Theatr, Paentio, Garddio, Coginio a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Ei chynorthwyo wrth gymryd nodiadau pan fydd yn arddweud barddoniaeth.

Bydd gofyn rhoi ychydig gymorth wrth siopa ac efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi eitemau trwm.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Cyfeillio.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/518

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/802
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Y Borth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Y Borth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £12.00 yr awr

Cyflwyniad

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig i gynorthwyo ein merch 12 oed sy’n Awtistig ac y mae ganddi broffil PDA (osgoi galw patholegol).  Diben pennaf hyn yw ei helpu i feithrin hyder a sgiliau i gamu allan i’r byd a meithrin ei diddordebau yn ei hamser ei hun.

Rydym yn deulu niwrowahanol ac rydym yn dathlu hunaniaeth Awtistig ac nid ydym yn ei ystyried yn anfantais, ond yn fwy o her gan ein bod yn byw mewn byd niwroniwronodweddiadol, ac mae angen cymorth am y rheswm hwn.

Ei diddordebau arbennig presennol yw celf colur a dylunio ffasiwn.  Mae hi’n swil ar y dechrau, ond ar ôl i chi ddod i’w hadnabod, bydd yn peri i chi chwerthin gryn dipyn.  Mae hi’n dwli ar ddillad a ffasiwn ac mae wrth ei bodd gyda Tilly, ci y teulu, a Milly, cath y teulu.  Mae hi’n dwli gwrando ar gerddoriaeth.

Ar y dechrau, bydd y cymorth yn cynnwys gweithio gyda’r teulu i feithrin perthynas, ac yn y pen draw, bydd yn arwain at wneud gwaith unigol.  Rhaid cael ymagwedd hyblyg gan bod PDA yn seiliedig ar orbryder ac mae’n gallu arwain at newid trefniadau ar y funud olaf o ganlyniad i’w gorbryder ac osgoi galw.  Mae’n eithriadol o bwysig bod y gweithiwr allweddol yn gallu meithrin dull gweithredu sy’n ymwybodol o PDA, gweler y ddolen ganlynol am wybodaeth ynghylch PDA

https://www.pdasociety.org.uk/

Rydym yn chwilio am rywun sydd â meddwl agored ac nad ydynt yn barnu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan rywun sydd â gwir ddiddordeb mewn dod i adnabod ein merch.  Mae hi’n ddeallus, yn ddoniol ac yn greadigol.

Cysylltwch os yw hyn yn swnio fel chi, a byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Er mwyn cael cyfle i ddatblygu dysgu personol CP, mae nifer o adnoddau hyfforddiant ymwybyddiaeth a chyngor ar-lein ar gael ynghylch PDA yn benodol.

https://www.pdasociety.org.uk/

Prif ddyletswyddau

Cymorth i feithrin sgiliau cymdeithasol megis teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, e.e.  dal y trên i Aberystwyth.

Mynd gyda ein merch wrth iddi fanteisio ar y cyfleusterau a’r mwynderau lleol i feithrin ei hyder pan fydd hi’n teimlo’n barod i wneud hynny.

Treulio amser yn y cartref teuluol pan fydd y rhieni allan ar ôl meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth.

Bod yn ymwybodol o amgylcheddau swnllyd neu brysur wrth gynllunio gweithgareddau i leihau gorbryder.

Ei chludo i weithgareddau ac oddi yno gartref

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

Manyleb Person

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o’ch car eich hun.  Mae gofyn cael defnydd busnes priodol ar eich polisi yswiriant car mewn perthynas â’r rôl hwn.

ref: DPPA/KJP/802

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1081
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour
Oriau ar gael: I’w cadarnhau, bydd gofyn gweithio yr oriau mewn wythnos mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr a’r cyflogai (ystyrir oriau amser llawn ac unrhyw amrywiad ar oriau rhan-amser/hyblyg)

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  I’w cadarnhau, bydd gofyn gweithio yr oriau mewn wythnos mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr a’r cyflogai (ystyrir oriau amser llawn ac unrhyw amrywiad ar oriau rhan-amser/hyblyg)

Tâl £11.00 ar awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol i gynorthwyo dyn yn ei bedwardegau i gymdeithasu ar ôl cael strôc.  Mae’r strôc wedi arwain at heriau symudedd a chyfathrebu.  Bydd y rôl yn golygu mynychu gweithgareddau dydd-i-ddydd gyda’r cyflogwr, yn y cartref a thu allan y cartref.  Gallai’r rhain fod yn weithgareddau domestig neu’n ddiddordebau personol.  Gallai’r rôl gynnwys gweithgareddau diwylliannol ac yn yr awyr agored, megis mynd gyda’r cyflogwr i gaffis, siopau lleol, yr amgueddfa a’r llyfrgell.  Gallai gynnwys cludo eu plant i’r ysgol ac o’r ysgol hefyd, neu weithgareddau eraill fel ymarfer corff a chymryd rhan mewn hobïau.  O bryd i’w gilydd, gallai’r rôl gynnwys cynorthwyo’r cyflogwr gyda’u dyletswyddau cyflogaeth eu hunain hefyd.

 

Gallai’r oriau amrywio, gan ddibynnu ar anghenion defnyddiwr y gwasanaeth a bydd gofyn eu gweithio mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Yn ddelfrydol, byddai gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.  Mae hwn yn ofyniad dymunol iawn, ond nid yn un hanfodol.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo gyda symudedd, gan alluogi rhyngweithio cymdeithasol yn y gymuned a mynychu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd.
 • Cymorth wrth fynychu therapi ac apwyntiadau eraill.
 • Cymorth a chynorthwyo gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd, ymweld ag atyniadau, gwneud ymarfer corff a gweithgareddau cymdeithasol eraill.
 • Cynorthwyo ac annog y cyflogwr i roi cynnig ar weithgareddau newydd a sgiliau er mwyn gwella cymdeithasu cymunedol ac adfer pellach.
 • Sicrhau ei ddiogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Cynnig cwmni ac ysgogiad yn y cartref trwy gyfrwng sgyrsiau, rhannu diddordebau a gweithgareddau.
 • Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael o fantais.
 • Cynorthwyo wrth rianta plant cynradd.
 • Mân ddyletswyddau domestig, e.e., cynorthwyo wrth baratoi bwyd.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Rhywun sy’n gallu siarad Cymraeg yn ddelfrydol (gofyniad dymunol iawn, yn hytrach na gofyniad hanfodol).
ref: DPPA/CLJ/1081

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/174617GG
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: : Mae 10 awr yr wythnos ar gael Gellir ei rannu rhwng sawl CP yn ôl y gofyn er mwyn hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol ar gyfer y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd/Cynorthwywyr Personol

 Ardal:  Tregaron

Oriau gwaith:  Mae 10 awr yr wythnos ar gael

Gellir ei rannu rhwng sawl CP yn ôl y gofyn er mwyn hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol ar gyfer y cyflogwr.

Tâl:  £12 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn sy'n ddibynnol ar gadair olwyn ac y mae angen iddo gael cymorth wrth adfer ei hyder i fynd allan yn y gymuned.  Rhennir yr oriau er mwyn caniatáu llawer o ryngweithio cymdeithasol, yn ogystal â'i gymell i ddelio â rhai anghenion gofal personol (cymorth wrth gael cawod)

Bydd angen cymorth cyffredinol arno wrth baratoi prydau, a chwmni a chymorth yn ei gartref ei hun, a chymorth er mwyn cymdeithasu yn y gymuned.

Rhaid i'r CP fod yn rhywun sy'n dwli ar gŵn gan bod ci bach cyfeillgar yn y cartref

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Cynnig lefel o gymell ac atgoffa a fydd yn cynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth i olchi a chael cawod yn annibynnol a chynnig ychydig gwmni yn y cartref, a chynorthwyo gyda thasgau byw dyddiol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus.
 • mynd gyda'r cyflogwr ar deithiau i fannau o ddiddordeb, canolfannau garddio, pysgota, nofio, astroleg a mynd i ganolfan y celfyddydau i weld grwpiau byw, gweithgarwch creu modelau ac adnewyddu (beiciau modur) ac ati.
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog / awgrymu gweithgareddau er mwyn cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch y cyflogwr bob amser
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai defnyddiwr y gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Ystyriol ac amyneddgar
 • Gonest a gellir ymddiried ynoch
 • Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

ref: DPPA/CS/174617GG

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/WA314049
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Landre, Bow Street, Aberystwyth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos trwy drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am berson ifanc 14 oed anabl hapus ac anturus.  Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddibynnol ar gadair olwyn ar y cyfan ac mae ganddynt gyflwr prin sy'n debyg i awtistiaeth, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth o fudd.  Nid yw'n siarad ond ar ôl ymgysylltu ag ef, mae'n hyfryd gofalu amdano.

Mae'r rôl yn cynnwys elfen o ofal personol oherwydd anymataliaeth ac mae'n defnyddio padiau.  Cyflenwir Cyfarpar Diogelu Personol llawn ar gyfer hyn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Gweithio gyda'r teulu a'u cynorthwyo i gwblhau gweithgareddau megis nofio/marchogaeth neu weithgareddau ysgogol eraill wrth iddynt godi.
 • Darparu lefel o ysgogiad cymdeithasol, gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth ar lefel y gall ei mwynhau.
 • Darparu gofal personol gan gynnig rhywfaint o seibiant i'w rieni o'u rôl gofalu.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y cleient bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd,
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/WA314049

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/EJ15623
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tyn Celyn, Blaenpennal
Oriau: £12.00 hour
Oriau ar gael: Hyd at 9 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol i gynorthwyo menyw i gymdeithasu a mwynhau ei chymuned leol er mwyn cynnal ei hannibyniaeth ac er mwyn iddi allu canlyn ei diddordebau.

Fel defnyddiwr cadair olwyn, bydd gofyn i’r CP gynorthwyo gyda symudedd y cyflogwr.

Bydd y rôl yn cynnwys cynorthwyo a bod yn gwmni i’r cyflogwr wrth iddynt ymweld â ffrindiau, ardaloedd lleol, apwyntiadau a mwynderau fel caffis a siopau.

Mae trwydded yrru yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a disgwylir i’r CP gludo’r cyflogwr i leoliadau ac oddi yno yng ngherbyd y cyflogwr.

Bydd gofyn gweithio’r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r cleient i fanteisio ar ei chymuned
 • Cynnig cymorth a sgwrs ddifyr
 • Mynd gyda’r cleient i’r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Cynorthwyo wrth gario bagiau siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy’n cynnig budd i’r cyflogwr
 • Mynd gyda’r defnyddiwr gwasanaeth i leoliadau ac apwyntiadau, ac oddi yno
 • Cynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltu mewn ffordd gymdeithasol
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/EJ15623

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DDPAJT157133
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Aberystwyth
Oriau: £11.00
Oriau ar gael: 6 awr o gymorth a 7 awr o ofal personol, cost milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Tref Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr o gymorth a 7 awr o ofal personol, cost milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

Tâl:  £11.00

Cyflwyniad: 

Mae'r fenyw hon yn byw gerllaw'r dref ac mae angen ychydig help arni er mwyn parhau i fyw yn ei chartref.  Mae hi'n abl iawn ac mae hi'n hoffi'r mwynderau lleol.

Prif Ddyletswyddau: 

Mae'r fenyw hon yn defnyddio ffrâm i gerdded.  Byddai hi'n dymuno cael rhywun i'w chynorthwyo wrth iddi gael cawod ac yna, treulio ychydig amser ddwywaith yr wythnos i gyd-fynd â'r dyletswyddau cawod i gyflawni rhai gweithgareddau y tu allan.  Mae hi'n hoffi mynd i'r dref i ymweld â siopau, cael cinio neu ddiod boeth allan o'r tŷ.  Nid yw hi'n mynd allan ar ei phen ei hun ar hyn o bryd.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DDPAJT157133

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/AB/1562908
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Talsarn
Oriau: £12
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos dan drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Talsarn

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos dan drefniant gyda'r cyflogwr, gan gynnwys ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.

Tâl £12

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am berson ifanc 16 oed hapus ac anturus, mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn ifanc awtistig gweithredu lefel uchel, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth yn fuddiol, ond nid yn hanfodol

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei gynorthwyo i gwblhau gweithgareddau yn annibynnol ar ei deulu megis nofio/marchogaeth, chwarae gemau cyfrifiadurol, mynd ar deithiau allan neu weithgareddau eraill sy'n ei ysgogi, wrth iddynt godi.
 • Cynnig lefel o ysgogiad cymdeithasol gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth i archwilio'r gymuned.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y claf bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/AB/1562908

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/RH160823/825
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w weithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w weithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyfradd tâl £12 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol actif ac egnïol i gefnogi dyn i gymdeithasoli yn y cartref ac yn y gymuned.

Bydd y rôl hon yn darparu tipyn o foddhad gwaith gan ddarparu cymorth i ddyn hapus ei gymeriad i gael mynediad i ddigwyddiadau cymdeithasol a chymunedol yn ogystal â diddordebau a gweithgareddau eraill yn y gymuned leol a thu hwnt.

Fel Cynorthwyydd Personol byddwch chi’n darparu cefnogaeth wrth gael mynediad i’r gweithgareddau yma a darparu cymorth i fod yn rhan ohonynt. Gall hyn gynnwys diddordebau chwaraeon a diddordebau eraill, gan gynnwys Ioga, nofio, cerdded ac ymweld â gerddi.

Bydd yr oriau i weithio yn hyblyg fel y bo’n ofynnol ac wedi eu cytuno ymlaen llaw.  Ariennir y swydd drwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a’r bwriad yw galluogi’r unigolyn i rheoli eu cefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant lle y bo ar gael fel y bo’n ofynnol. Bydd yn rhaid i chi feddu ar drwydded yrru llawn a mynediad i gar am y mae’n bosib y bydd angen i chi gludo eich cyflogwr .

Prif ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r cyflogwr i leoliadau penodol ac oddi yno
 • Darparu cymorth wrth gael mynediad a chymryd rhan yn eu dewis gweithgareddau.
 • Cynorthwyo a chymryd rhan yn y gweithgareddau a ddewiswyd
 • Sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaeth yn ddiogel ar bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith
 • Ymgymryd ag unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr ofyn i chi ymgymryd â hwy o dro i dro.

 

Manylion Personol:

 • Yn actif ac egnïol
 • Yn gymdeithasol
 • Meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Yn hyblyg o ran yr oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Yn ofalgar, onest, gyfrifol ac yn amyneddgar
 • Ar amser ac yn ddibynadwy o ran cadw amser
 • Medru defnyddio menter eich hun a hunan-symbylu eich hun.
 • Medru cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Medru datblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gwybodaeth dda o grwpiau a digwyddiadau lleol
ref: DPPA/CLJ/RH160823/825

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/TSh215862
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberaeron
Oriau: £12.50 per hour for daytime support plus holiday pay. Own room provided for overnight respite, overnight allowance of £60 per night (sleeping duty) converting to hourly rate if required to be awake with the service user
Oriau ar gael: Cymorth yng nghartref y teulu o bryd i’w gilydd. Ar ffurf un sesiwn o Hyd at 10 awr y dydd a chyfradd dros nos o £60 unwaith y Mis

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Ardal:  ardal Aberaeron

Oriau gwaith:

Cymorth yng nghartref y teulu o bryd i’w gilydd.  Ar ffurf un sesiwn o Hyd at 10 awr y dydd a chyfradd dros nos o £60 unwaith y Mis

Tâl:  £12.50 yr awr am gymorth yn ystod y dydd a thâl gwyliau.

Darparir eich ystafell eich hun er mwyn darparu gofal seibiant dros nos, lwfans dros nos o £60 y noson (dyletswydd cysgu) gan newid i gyfradd yr awr os bydd gofyn i chi fod ar ddihun gyda’r defnyddiwr gwasanaeth

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae’r defnyddiwr gwasanaeth yn fachgen ifanc (8 oed).

Bydd angen cymorth arno gyda phrydau a byrbrydau.  A chymorth er mwyn hydradu.

Mae gofyn i’r cynorthwyydd personol gynnig cwmni a chymorth yng nghartref y teulu, gan ddarparu’r un lefel o gymorth ag y mae ei rieni yn ei darparu.  Diben y pecyn gofal yw galluogi’r teulu i gael seibiant o’u rôl gofalu gan wybod ei fod mewn amgylchedd diogel.

Ni fydd gofyn i’r Cynorthwyydd Personol fod ar ddihun yn ystod y nos yn gyffredinol, dim ond cysgu yn yr eiddo gan gynnig diogelwch a chymorth yn ôl y gofyn.  Os bydd rhywbeth yn tarfu ar y cleient ac os bydd angen cymorth arnynt a fydd yn golygu y bydd gofyn i’r CP fod ar ddyletswydd ar ddihun, telir y gyfradd yr awr am y cyfnod hwn.

 Prif dasgau/gweithgareddau

 • Cynnig cwmni yn y cartref a chyflawni tasgau gofal personol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus.
 • cynorthwyo a goruchwylio wrth gymryd meddyginiaeth
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i gynnal amgylchedd iach
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r defnyddiwr gwasanaeth eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/CS/TSh215862

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/222590HJ
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 Per Hour
Oriau ar gael: 2 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol a 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  2 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol a 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl 12 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP i ofalu am fachgen 8 oed awtistig, a byddai dealltwriaeth o awtistiaeth o fudd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynnig cymorth wrth ei gludo i'r ysgol a'i gasglu oddi yno.
 • Cynnig lefel o ysgogiad cymdeithasol gan ymgysylltu â'r defnyddiwr gwasanaeth ar lefel y gall ei mwynhau.
 • Paratoi byrbrydau ysgafn pan ar ddyletswydd a sicrhau bod y cleient yn hydradu.
 • Sicrhau diogelwch y claf bob amser pan ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/222590HJ

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/RM0808/146
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 hour
Oriau ar gael: : Hyd at 6 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith:  Hyd at 6 awr yr wythnos, i’w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl £12 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol gweithgar ac egnïol i gynorthwyo dyn sy’n hoff o gerddoriaeth wrth gymdeithasu yn y cartref ac yn y gymuned.

Diben y rôl gwerth chweil hon yw cynnig cymorth i ddyn egnïol i fanteisio ar gyfleoedd ymgysylltu cymdeithasol a chymunedol, ynghyd â diddordebau a gweithgareddau eraill yn y gymuned leol ac ymhellach i ffwrdd.

Mae’r cyflogwr yn mwynhau amrywiaeth eang o genres cerddoriaeth a bydd disgwyl i’r CP fynd gyda’r cyflogwr i gyngherddau a digwyddiadau, a’u cludo i’r rhain mewn rhai achosion.

Ynghyd â hyn, mae’r cyflogwr yn mwynhau cerdded i mewn i’r dref i gymdeithasu gyda ffrindiau, gan gynnwys ymweld â bwytai a chaffis.

Yn ychwanegol i hyn, bydd gofyn i’r CP gynorthwyo’r cyflogwr gyda gwaith papur a gohebiaeth.  Yn ogystal, bydd y CP yn cynorthwyo wrth drefnu cludiant i apwyntiadau ac o apwyntiadau.  Disgwylir i’r CP fynd gyda’r cyflogwr pan fyddant yn mynychu cyfarfodydd a chlybiau hefyd.

Bydd gofyn gweithio’r oriau mewn ffordd hyblyg, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid eich bod yn meddu ar drwydded yrru lawn ac mae’n rhaid eich bod yn gallu cael mynediad i gerbyd oherwydd efallai y bydd gofyn i chi gludo’r cyflogwr.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda’r cyflogwr i leoliadau ac oddi yno.
 • Cynorthwyo gyda gohebiaeth ysgrifenedig, trefnu apwyntiadau, tocynnau a chludiant.
 • Eu cynorthwyo i fanteisio ar y gymuned leol.
 • Help i fanteisio ar a chymryd rhan mewn gweithgareddau o’u dewis.
 • Help i dywys y cyflogwr pan fyddant allan o’r cartref.
 • Sicrhau diogelwch y defnyddiwr gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r cyflogwr eu gwneud o bryd i’w gilydd.

 

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig
 • Cymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/RM0808/146

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/184038
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Rhydlewis
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Rhydlewis

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos

Cyfradd tâl o £12.00 yr awr

Cyflwyniad: Mae angen cymorth ar y fenyw hon yn y prynhawniau. Mae ganddi Ddementia cymysg ac mae'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae hyn yn rhan hanfodol o'r rôl hon. Mae'r fenyw hon yn hoffi sianel gerddoriaeth Gymraeg ar y teledu ac yn gwylio YouTube.

Prif Ddyletswyddau: Bod yn rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg a cheisio rhyngweithio â hi. I'w chadw'n ddiogel pan fo'r teulu allan am y prynhawn.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr

eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb y Person:

Gweithgar ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/184038

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1088
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £13.00 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 13 awr yr wythnos ar draws tri phrynhawn rhwng 12:30-17:00. I weithio yn hyblyg mewn perthynas ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Bow Street

Oriau gwaith: Hyd at 13 awr yr wythnos ar draws tri phrynhawn rhwng 12:30-17:00. I weithio yn hyblyg mewn perthynas ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd Cyflog £13.00 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae swydd ddiddorol a boddhaus ar gael i glaf a chynorthwyydd personol gofalgar i gefnogi teulu gyda gofal eu merch. Bydd yr oriau gwaith yn cael eu gwneud yn bennaf dros dair shifft prynhawn.

Bydd y rôl yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gydag arferion dyddiol fel ymolchi, gwisgo a bwydo. Hefyd yn cynorthwyo gyda ffisiotherapi ac yn cymryd rhan mewn amser chwarae ysgogol. 

Byddai'r rôl yn addas i unigolyn sydd â phrofiad o ofal plant ag anghenion iechyd cymhleth gan gynnwys ysgogiad synhwyraidd a ffisiotherapi.

Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen a lle bo ar gael. Mae trwydded yrru lawn a mynediad i'ch cludiant eich hun yn fuddiol oherwydd efallai y bydd gofyn i chi eu cludo i ac o leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • I fynd gyda’r plenty i leoliadau ac o leoliadau.
 • I gynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltiad cymdeithasol
 • Helpu gyda gweithgareddau corfforol a ffisiotherapi
 • Cymorth gyda bwydo
 • Helpu i ymolchi a gwisgo
 • Sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth yn ddiogel bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, gweithgar a chymdeithasol
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn medru rheoli amser yn dda.
 • Yn gallu gweithio yn eich menter eich hun gyda chymhelliant.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Paro di fynychu hyfforddiant penodol ar gyfer y rôl.
ref: DPPA/CLJ/1088

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/BM/167707
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: : £ 12.00 per hour. Travel costs and expenses will be covered
Oriau ar gael: 8-9 awr yr wythnos

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Aberystwyth

Oriau Gwaith: 8-9 awr yr wythnos

Cyfradd Cyflog: £ 12.00 yr awr. Bydd costau teithio a threuliau yn cael eu talu

Cyflwyniad:

Mae galw am Gynorthwyydd Personol profiadol i roi cymorth i deulu sy’n gofalu ar ôl gŵr ifanc (dioddefwr strôc cynnar). Bydd y cymorth yn cael ei ddefnyddio innau fel gwasanaeth gofal o fewn y cartref teuluol a fydd yn galluogi’r teulu i gael amser rhydd o’u cyfrifoldebau fel gofalwyr neu i alluogi’r gŵr ifanc i gymdeithasu gan ddilyn ei ddiddordebau yn annibynnol o’i deulu.

Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys beicio mynydd, pysgota, mynd i glwb saethu a’i helpu yn ei randir.

Mae prydlondeb yn bwysig iawn, yn ogystal â chefnogi mewn modd heb nonsens.

Oherwydd ei gyflwr, mae’r gŵr ifanc yn medru bod yn ddi-flewyn-ar-dafod ac yn medru bod â barn gref.

Mae angen sgiliau cyfathrebu gwych er mwyn tynnu sylw a llywio sgyrsiau i bynciau mwy cadarnhaol os bydd yr angen yn codi.

Mae’r cleient yn dueddol o gael trawiadau (seizures) neu ddod yn anymwybodol. Er bod hyn yn medru achos pryder, mae protocolau wedi’u ceisio a’u profi ac wedi’u rhoi mewn lle. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ar sut i’w rheoli.

Prif Gyfrifoldebau:

 • Sicrhau diogelwch personol y gŵr yn ystod eich cyfnod gweithio.
 • Bod yn ymwybodol y gall defnyddiwr y gwasanaeth ar adegau gael trawiad a bod yn anymwybodol dilyn y protocol ar gyfer hwn.
 • Darparu cefnogaeth ac anogaeth gan annog iddo fod yn annibynol
 • Cefnogi o fewn y cartref i ganiatáu i’r teulu gael amser allan.
 • Sicrhau ei fod yn cadw’n hydradol yn ystod eich cyfnod gweithio.
 • Ei gefnogi a’i annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau mae’n eu mwynhau
 • Annog iddo fod yn gymdeithasol, gan gynnwys tripiau allan i weithgareddau lleol a lleoliadau o ddiddordeb.
 • I’w gefnogi gydag unrhyw weithgareddau eraill gallai fod o ddiddordeb
 • I gyflawni unrhyw geisiadau rhesymol y bydd y cyflogwr yn ei wneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

 • Rhagweithiol
 • Y gallu i fod yn gwrtais ond yn bendant.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Meddwl agored.
 • Yn medru gweithio yn eich menter eich hun a bod â chymhelliant.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Cysylltu a darparu adborth rheolaidd i’r teulu.
 • Bydd angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar. Mae’n rhaid i chi gael yswiriant defnydd busnes priodol i ddefnyddio’ch car mewn cysylltiad â’r gwaith.

 

ref: DPPA/CS/BM/167707

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/OS/ 2242717
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ystrad Meurig, Ceredigion
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Ardal: YSTRAD MEURIG CEREDIGION

Oriau gwaith:

3-6 awr yr wythnos

Cyfradd cyflog: £12.00 yr awr.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol. Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn fachgen ifanc (7 oed).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ynglŷn â'n hanghenion

 

Mae ein mab yn fachgen hapus llawn hwyl gyda diagnosis o Awtistiaeth ac Oedi Datblygiadol Eang.

Rydym yn chwilio am rywun a all ei helpu i ddysgu sut i ymdopi â bod mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, fel mynd ag ef i siopa fel y gall ymgyfarwyddo ag amgylchiadau cymdeithasol mwy, gallu mynd ag ef i lefydd fel "Funforall" Aberystwyth, sef clwb ar ôl ysgol fin nos i blant anabl.

 Mae wrth ei fodd yn nofio, a cherdded, a bod yn yr awyr agored felly byddai mynd ag ef i barciau plant yn yr ardal a'r traeth yn weithgareddau y byddai'n eu caru ond mae'n blino'n eithaf cyflym.

Yr adegau mwyaf tebygol y bydd angen CP fyddai ar ôl ysgol a dydd Sadwrn yn ystod y tymor, ond rydym yn hyblyg dros wyliau'r ysgol.

Rydym yn chwilio am rywun disglair ac amyneddgar a all ein helpu i wneud ehangu byd ein bachgen bach.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Yn onest ac yn ddibynadwy

Hyblyg o gwmpas oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol

Y gallu i gadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

ref: DPPA/CS/OS/ 2242717

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS / 174617GG
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £12 per hour plus expense
Oriau ar gael: 10-12 awr yr wythnos, angen bod ar gael rhai nosweithiau a phenwythnosau; ystyrir rhannu swydd.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Ardal: Tregaron

Oriau gwaith: 10-12 awr yr wythnos, angen bod ar gael rhai nosweithiau a phenwythnosau; ystyrir rhannu swydd.

Cyfradd cyflog: £12 yr awr ynghyd â threuliau. 

Cyflwyniad:

Rwy'n ŵr sy'n ddibynnol ar gadair olwyn drydan, sydd angen cymorth a chefnogaeth i adennill hyder i fynd allan i’r gymuned ehangach, Mae'r oriau wedi'u rhannu i ganiatáu i mi fynd i weithgareddau a gwylio bandiau yn chwaraen’n fyw a hefyd ymweld â ffrindiau i leddfu fy unigedd cymdeithasol.

Yn ddelfrydol, byddwn i'n defnyddio fy ngherbyd a rhoi’r CP ar fy yswiriant, rwy'n hoffi gyrru ond yn gallu blino.

 Hoffwn gael rhywfaint o gefnogaeth gyffredinol wrth baratoi prydau bwyd, a chefnogaeth yn fy nghartref.

Mae'n rhaid i'm CP fod yn hoff o gŵn gan fod gen i gi cyfeillgar bach fel fy nghydymaith.

 

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Darparu lefel o gefnogaeth a darparu rhywfaint o gwmnïaeth gartref, gan gynorthwyo gyda thasgau bywyd bob dydd, coginio bwyd ac ati.
 • Mynd gyda'r cyflogwr ar deithiau i fannau o ddiddordeb, canolfannau garddio, pysgota, nofio, astroleg a mynd i'r ganolfan gelf i weld gandiau byw, gwneud modelau ac adfer (beiciau modur) ac ati.
 • I gymryd rhan mewn sgwrs ac annog / awgrymu gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch y cyflogwr bob amser
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y defnyddiwr gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Ystyriol ac amyneddgar
 • Yn onest ac yn ddibynadwy
 • Hyblyg o gwmpas oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon
 • Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Y gallu i gadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Ni ellir ystyried ymgeiswyr hunangyflogedig.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA / CS / 174617GG

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/BR/3097298
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Llandre
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 12 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad:     Llandre (Bow Street)

 Cyfradd yr awr: £12 yr awr

 Oriau ar gynnig: 12 awr dros gyfnod o 4 wythnos mewn blociau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

 Manylion:

Rwy'n chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig a hyblyg i'm cynorthwyo gyda gweithgareddau a hobïau sy'n helpu i leddfu fy unigedd cymdeithasol.

 Mae gen i glefyd Parkinson ond rydw i'n dal i fod yn annibynnol ac yn symudol iawn. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys siwrnai i'r gymuned i alluogi mi ymgysylltu â ffrindiau yn ogystal â gweithgareddau gartref yn fy ngweithdy.

Gan fod fy hobïau yn cynnwys gwaith coed, cerdded a hwylio cychod bach mae diddordeb yn y pynciau hynny a'r gallu i gynnal sgwrs am bynciau o ddiddordeb yn ddymunol iawn.

 Mae defnyddio car yn hanfodol.

Mae fy nghydymaith yn gi bach cyfeillgar felly mae bod yn hoff o gŵn yn bwysig i'r ddau ohonom.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw fy ngalluogi i reoli fy nghefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi'r cleient i wneud hobïau gwaith coed yn ei gartref
 • Ei gefnogi a'i annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb e.e. hwylio, siwrnai a sgwrs ysgogol ac ati.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddant yn gweithio.
 • Cefnogaeth i fod yn rhan o'r gymuned ar gyfer teithiau i fannau o ddiddordeb mewn car ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy o ran cadw at amser da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.

 Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

 Ni fydd ceisiadau gan bobl hunangyflogedig yn cael eu hystyried.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA / CS/BR/3097298

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/210875
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Chwaraewr
Lleoliad: Penrhiwllan
Oriau: £11.00 per hour with expenses and mileage while on duty
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos

Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Chwaraewr

Lleoliad: Penrhiwllan

Oriau gwaith: 12 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £11.00 yr awr gyda threuliau a milltiroedd tra ar ddyletswydd

Cyflwyniad: Rwy'n ddyn 48 oed gydag anghenion cymhleth o amgylch lleoedd anghyfarwydd a phobl. Rwy'n byw gartref gyda fy mam oherwydd nad ydw i'n gallu byw'n annibynnol.  Dydw i ddim yn dda mewn llefydd sy’n llawn iawn. Rwy'n cael fy ystyried i fod efallai yn Awtistig. Rwyf wedi cael anaf i'r ymennydd yn 2012 sydd wedi fy ngadael yn eithaf ansicr o bobl a mynd allan ar fy mhen fy hun. Nid wyf wedi bod allan mewn dros flwyddyn, ac mae angen rhywun a all fy nghefnogi i wneud pethau sydd eu hangen arnaf i wneud fy mywyd yn fwy dioddefgar. Rwyf wedi colli rhywfaint o gof felly mae angen rhywun sy'n gallu bod yn amyneddgar gyda mi fy helpu i deimlo'n ddiogel, a bod yn ddibynadwy.

Nid ydw i’n cysgu’n dda, ac rwy'n effro y rhan fwyaf o'r nos.

Mae fy ymennydd wedi’i niweidio, a gallaf ond ymdopi â'r hyn y gallaf ymdopi ag ef ar unrhyw adeg benodol.

Rwy'n hoffi unrhyw beth technoleg a hapchwarae, felly yr wyf yn chwilio am rywun sy'n deall technoleg ac yn hoff chwarae gemau a snwcer/pool.

Rwy'n byw gartref gyda'r teulu a'm dwy gath.

Dwi’n siarad Saesneg a dydw i ddim yn gallu siarad unrhyw Cymraeg.

Prif Ddyletswyddau: Er mwyn gallu mynd allan a chymdeithasu yn y gymuned, chwarae Pool, a gallu ymddiried yn rhywun sy'n gallu ymdopi â fy mhryderon.

Rhywun sy'n gallu fy helpu i gymdeithasu y tu allan i'r tŷ hwn. Rhywun sydd â gwybodaeth am Geredigion ac ati.

Rwy'n Chwaraewr (Gamer) brwd ac felly hoffwn i rywun sy'n gallu chwarae gyda mi ac yn deall technoleg. Mae hyn yn rhan bwysig o rôl y swydd.

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalu, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn da.

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fy helpu, yna gwnewch gais am y swydd hon.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol. Mae hyn yn bwysig iawn i mi.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/210875

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/CB/188189
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)
Lleoliad: Tregaron
Oriau: £13.00
Oriau ar gael: hyd at 18 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr am sawl sesiwn dyddiol

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (CP)

Lleoliad: Tregaron 

Oriau gwaith: hyd at 18 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg fel y cytunir gyda'r cyflogwr am sawl sesiwn dyddiol.

Cyfradd y cyflog yn £13.00.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo gŵr bonheddig gyda'i dasgau gofal dyddiol personol e.e. golchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cael cawod.
 • Cefnogaeth gyda rhai tasgau domestig ysgafn yn enwedig sicrhau bod yr ardal o amgylch gwely'r cleient yn ddiogel ac yn rhydd o beryglon/rhwystrau all achosi tripio a bodeitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleientiaid.
 • Cynorthwyo drwy baratoi bwyd.
 • Darparu cwmnïaeth gan ganiatáu amser ansawdd i'w bartner o'r rôl ofalu.

.Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bywiog ac egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan cadw at amser yn da.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Amodau Arbennig:

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

 

ref: DPPA/CS/CB/188189

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/S.LO/ 197332
Teitl swydd: Cynnorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus local mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 10/12 Hours per week: worked as agreed in advance with the employer.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad: Aberystwyth 

 Tâl fesul awr: £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiredd lleol pan fyddwch yn gweithio

 Oriau a gynigir: 10/12 awr yr wythnos: gweithio fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r cyflogwr.

 Manylion:

Mae angen cynorthwyydd Personol ymroddedig, hyblyg i gefnogi dynes i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei hunigedd cymdeithasol, a'i hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau rheolaidd, gall hyn olygu siwrneiau i'r Ganolfan gelf neu i'r gymuned gan ganiatáu iddi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau felly mae defnyddio car yn hanfodol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli ei chefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi'r cleient i gynnal trefniadau dydd i ddydd yn y cartref.
 • Cefnogi hi a'i hannog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Cefnogaeth i allu cymryd rhan yn y gymuned.
 • Cefnogaeth gyda thasgau ysgafn yn y cartref.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Ei chefnogi i aros yn annibynnol gartref ac yn y gymuned.
 • Cadw cofnod amser o dasgau a gwblhawyd. Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

 Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy gan gadw am amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA / CS/S.LO/ 197332

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/AB/204851
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pontrhydfendigaid
Oriau: £13.50 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos - Trefniant hyblyg

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol dibynadwy i ddarparu cwmnïaeth a chadw cwmni i fy mam i'm galluogi i gael seibiant o fy rôl fel prif ofalwr. Rwy'n hoffi mynd i gerdded, felly mae oriau'n hyblyg e.e. gall fod yn 6 awr y pythefnos yn hytrach na 3 yr wythnos.

Mae fy mam yn hoffi paned o de a brechdan yn ystod y dydd ac yn mwynhau siarad am y teulu. Os ydych chi'n wrandäwr da ac yn gallu bod yn hyblyg gydag oriau, edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

ref: DPPA/KJP/AB/204851

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / KJP / CN
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour. Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: Dydd Iau neu ddydd Gwener 11am i 3pm

DPPA / KJP / CN                        

Ardal Aberystwyth

4 awr yr wythnos

Dydd Iau neu ddydd Gwener 11am i 3pm

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr. 45c y filltir

Rwy'n chwilio am gynorthwyydd personol dibynadwy i gynnig cwmnïaeth i mi, a chymorth i'm galluogi i gymdeithasu i mewn ac allan o fy nghartref. Rwy'n ceisio bod yn hyblyg ond yn ddelfrydol mae angen rhywun sy'n gallu ymrwymo i naill ai ddydd Iau neu ddydd Gwener

Rwy'n berson eithaf pryderus a weithiau gyda diffyg cymhelliant. Hoffwn eich cefnogaeth i fynd a fi am ginio, mynd i siopa bwyd a chyflawni tasgau ysgafn yn y cartref. Pan fyddwn ni allan, mae'n well gen i beidio â chael fy ngadael ar fy mhen fy hun. 

Mae gen i ddau o blant; Maent yn y cartref ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau'r ysgol. Nid yw'n ofynnol i chi ofalu amdanynt fel y cyfryw ond fy nghefnogi yn fy rôl rhianta. Rwy'n hoffi mynd â nhw allan i lefydd fel y parc fel y gallant fwynhau chwarae a chael rhedeg o gwmpas.

Hoffwn ddod o hyd i ddosbarth Tai Chi lleol i fynychu, neu fynd i nofio ym Mharc Penrhos yn Llanrhystud, ond efallai y bydd angen anogaeth ac amynedd arnaf i fynychu'r rhain.

Mae angen gyrrwr arnaf i fynd i'r lleoedd hyn. Rwy'n talu milltiroedd a threuliau ar ddiwedd pob cyfnod cyflog 4 wythnos, ac eithrio milltiroedd rhwng y cartref a'r gwaith. Bydd angen i chi gael yswiriant defnydd busnes priodol wrth ddefnyddio'ch car mewn cysylltiad â'r gwaith.

Os ydych chi'n ofalgar ac yn mwynhau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, efallai mai dyma'r cyfle iawn i chi. Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

ref: DPPA / KJP / CN

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CLJ / 221123/AR446
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour weekdays / £18.67 per hour weekends & bank holidays. Including mileage allowance
Oriau ar gael: Hyd at 8 awr wedi'u rhannu dros fore dydd Mawrth a bore dydd Mercher. Gall mwy o oriau fod ar gael ar adegau a chytunir ymlaen llaw ar y cyd. Mae oriau i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad:    Aberystwyth

Oriau gwaith:  Hyd at 8 awr wedi'u rhannu dros fore dydd Mawrth a bore dydd Mercher. Gall mwy o oriau fod ar gael ar adegau a chytunir ymlaen llaw ar y cyd. Mae oriau i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl:  £12 yr awr yn ystod yr wythnos / £18.67 yr awr ar benwythnosau a gwyliau banc. Gan gynnwys lwfans milltiroedd

Rwy'n botanegydd, artist a nain 'ifanc' sy'n 73 mlwydd oed, yn byw yn Aberystwyth.

Rwy'n chwilio am weithiwr cymorth i'm helpu gyda threfniadau dyddiol gartref a'm cynorthwyo i i gymryd rhan at fy nghymuned leol, siopau, a phethau eraill rwy'n eu mwynhau.

Gallaf gerdded o gwmpas fy fflat am gyfnodau byr ac rwyf angen defnyddio cadair olwyn ar gyfer pellteroedd hirach neu pan allan o'r tŷ. Rwy'n dibynnu ar un o fy mreichiau ar gyfer tasgau ond mae'r llall ddim yn cydweithio. Felly mae angen cymorth pan fydd angen dwy law.

Hoffwn i'm gweithiwr cymorth fy helpu gyda'm gweithgareddau celf a chrefft. Yn fy helpu i osod fyny a pharatoi fy mhaent, brwsys, a deunyddiau eraill.

I fynd allan mae angen gweithiwr cymorth arnaf a all fy hebrwng i'm lleoliadau dewisol ac sy'n gallu cynorthwyo gyda fy nghadair olwyn.  Gall hyn gynnwys siwrneiau i'r dref, y ganolfan gelfyddydol, gerddi ac orielau neu ychydig o siopa.  Bydd siwrneiau pellach i ffwrdd yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

Fel rhan o'm gweithgareddau dyddiol, mae angen help arnaf gyda chawod a gwisgo yn y bore. Hoffwn hefyd gael help o gwmpas y gegin i baratoi bwyd a phobi, gan gynnwys rhai dyletswyddau domestig ysgafn.

 

 

 

ref: DPPA / CLJ / 221123/AR446

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/3511343
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pontarfynach Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos Dydd Llun a Dydd Iau 13.30 i 15.30 ar y ddau ddiwrnod.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad: Pontarfynach Aberystwyth

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos Dydd Llun a Dydd Iau 13.30 i 15.30 ar y ddau ddiwrnod.

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Cyflwyniad: Rwy'n byw gyda fy ngŵr sy'n gofalu amdana i’n llawn amser. Hoffwn gael CP i'm helpu i fynd i'r dref am de prynhawn.

Rwyf hefyd yn hoffi siopa a mynd am dro. Rwy'n hoffi mynd allan o'r tŷ am awyr iach. Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fy helpu, gwnewch gais am y swydd hon.

Prif Ddyletswyddau: I'm cynorthwyo i fod yn annibynnol o’r gŵr a mynd allan o'r tŷ. Bydd angen i chi gael car ar gyfer y swydd hon.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr ofyn o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/3511343

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/VD612625
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llandysul
Oriau: £11.00 per hour with mileage and expenses whilst on duty.
Oriau ar gael: 12 awr yn ystod gwyliau ysgol o ddydd Llun i ddydd Sul. 6 awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod tymor yr Ysgol.

Disgrifiad swydd ar gyfer VD 612625

Ardal Llandysul

12 awr yn ystod gwyliau ysgol o ddydd Llun i ddydd Sul. 6 awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod tymor yr Ysgol.

Cyfradd tâl: £11.00 yr awr a thaliadau milltiroedd a threuliau tra ar ddyletswydd.

 

Chwilio am gynorthwyydd personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gefnogi person ifanc i gael mynediad i’r gymuned am 6/12 awr yr wythnos. Mae'r swydd yn cael ei hariannu drwy'r cynllun taliadau uniongyrchol gyda’r bwriad o alluogi'r teulu hwn i reoli eu cefnogaeth yn annibynnol. Darperir hyfforddiant yn ôl yr angen a lle mae ar gael. Mae'n rhaid bod ganddynt gludiant eu hunain a thrwydded yrru lân, lawn.

Mae dealltwriaeth o oedi datblygiadol yn fanteisiol i'r rôl. Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sy'n egnïol ac yn hoffi bod yn yr awyr agored.

 

Prif ddyletswyddau i gynnwys ...

Rwy'n 15 mlwydd oed. Rwy'n byw gartref gyda fy mam, fy nhad a fy mrawd iau. Mae gen i anawsterau dysgu, felly rydw i angen rhywun sydd â rhywfaint o brofiad yn y maes hwn.

Siopa, Sinema, cerdded ar y traeth, Gwyliau cerddoriaeth, garddio, marchogaeth, coluro a mynd i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth.

Hoffwn i rywun allu mynd â fi allan i'r llefydd yma i mi gael ychydig o hwyl. Byddai'n fuddiol i mi pe gallai hyn fod ar benwythnosau yn ystod tymor yr ysgol a dyddiau'r wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fy helpu, gwnewch gais.

 

Cefnogi ac annog y person ifanc hwn i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio yn gymdeithasol o fewn y gymuned.

Cefnogi'r person ifanc hwn, wrth fynychu sesiynau marchogaeth ceffylau, nofio, cerdded ac unrhyw ddiddordebau eraill.

Sicrhau diogelwch y person ifanc hwn bob amser yn ystod y cyfnod gwaith.

Mae angen goruchwyliaeth hefyd gan fod ei gwybodaeth am beryglon a pherygl yn gyfyngedig.

Byddai gwybodaeth leol o'r ardal a'r gweithgareddau sydd ar gael yn fanteisiol gan y bydd yr oriau a weithir oddi ar safle o fewn y gymuned.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar. Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r car yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/VD612625

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/270223/ST1104
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Aberteifi

Oriau gwaith: Hyd at 15 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £11.50 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gefnogi gŵr ifanc yn ei gartref a’i gymuned leol.

Yn y swydd hon, fe fydd y Cynorthwyydd Personol yn cefnogi’r cyflogwr wrth iddo gymdeithasu. Bydd hefyd yn darparu cwmnïaeth ac yn ei gynorthwyo i ddatblygu arferion dyddiol, magu hyder ac annog annibyniaeth.

Byddai’r swydd hon yn addas ar gyfer unigolyn cefnogol, amyneddgar sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i ysgogi. 

Gellir gweithio’r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw. Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen yn unol â’r hyn sydd ar gael. Mae cludiant eich hun a thrwydded yrru lawn yn hanfodol er mwyn cludo’r unigolyn i leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cludo defnyddiwr y gwasanaeth i leoliadau
 • Cynorthwyo i ddatblygu arferion dyddiol
 • Helpu datblygu hyder wrth gael mynediad i’r gymuned leol
 • Hyrwyddo cyfleoedd i gymdeithas a’u cefnogi
 • Darparu cefnogaeth ac anogaeth wrth i’r unigolyn dan sylw gymryd rhan yn ei ddiddordebau personol
 • Cynorthwyo i ddatblygu annibyniaeth, ac arferion dyddiol
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bod yn fywiog, egnïol a chymdeithasol
 • Yn meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Yn mwynhau gwahanol fathau o gerddoriaeth
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd
 • Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.
ref: DPPA/CLJ/270223/ST1104

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/IRT/1109/349
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pontrhydygroes
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Pontrhydygroes

Oriau gwaith: Hyd at 15 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gefnogi gŵr bonheddig yn ei gartref ei hun.

Bydd y swydd hon yn darparu seibiant a chwmnïaeth i'r gŵr yn absenoldeb y prif ofalwr.

Fel Cynorthwyydd Personol bydd gofyn i chi ddarparu cwmni i’r cyflogwr, gan gymryd rhan mewn sgwrs, er mwyn cynnal rhyngweithio cymdeithasol. Byddai diddordeb mewn ffilmiau, teledu a llenyddiaeth yn fanteisiol.

Byddwn yn cynorthwyo’r cyflogwr i gymryd rhan mewn gweithgareddau o’i ddewis.

Fel rhan o’r swydd, efallai y bydd gofyn i chi gyflawni rhai tasgau domestig ysgafn yn cynnwys gwneud te a choffi a darparu byrbrydau.

Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Gellir gweithio’r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw. Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli ei gefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen yn unol â’r hyn sydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Darparu seibiant i’r prif ofalwr
 • Darparu cwmnïaeth
 • Cynnal sgyrsiau
 • Helpu i gynnal ymgysylltiad cymdeithasol
 • Cynorthwyo gyda lluniaeth ysgafn
 • Cynorthwyo i gael mynediad i’r gweithgareddau o’i ddewis a’i gynorthwyo i gymryd rhan ynddynt
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bod yn gymdeithasol
 • Yn meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd
 • Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Diddordeb mewn ffilmiau, teledu a llenyddiaeth
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.
ref: DPPA/CLJ/IRT/1109/349

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/221123/JB607
Teitl swydd: Cynorthwyyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £11.50 per hour.
Oriau ar gael: Adeg y tymor – 7.5 awr bob pythefnos (wedi’i rannu 2.5 awr un wythnos a 5 awr y llall) o 15.00 i 17:30 a Gwyliau Ysgol – 15 awr bob pythefnos 09:00 – 16:00 neu 10:00 – 17:00. I'w weithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:    Aberteifi

Oriau gwaith: Adeg y tymor – 7.5 awr bob pythefnos (wedi’i rannu 2.5 awr un wythnos a 5 awr y llall) o 15.00 i 17:30 a Gwyliau Ysgol – 15 awr bob pythefnos 09:00 – 16:00 neu 10:00 – 17:00. I'w weithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £11.50 yr awr.

Rwy'n ddyn ifanc 17 oed sydd â pharlys yr ymennydd ac anawsterau dysgu sy'n chwaraewr (gamer) brwd ac sydd â synnwyr digrifwch hwyliog.

Mae fy symudedd yn dda am gyfnodau byr, ond bydd angen help arnaf gyda fy nghadair olwyn am bellteroedd hirach.

Rwy'n chwilio am weithiwr cymorth i'm helpu i fwynhau rhai o fy hoff weithgareddau ac i ddarganfod profiadau newydd. I ddechrau, bydd hyn am chwe mis i gwmpasu cyfnod mamolaeth ond gyda'r potensial am swydd barhaol yn y dyfodol.

Ar ddiwrnod allan arferol, rwy'n mwynhau ymweld â siopau elusen a hel bargeinion, ac yna mynd i gaffi am siocled poeth. Os bydd y tywydd yn caniatáu, rwyf hefyd yn mwynhau ymweld â'r parc.

Gartref rwy'n hoffi chwarae gemau, gemau dychmygol yn benodol, felly mae dychymyg da yn hanfodol.

Hoffwn hefyd i'm gweithiwr cymorth fynd gyda mi i'r pwll nofio.  Byddai hyn yn golygu mynd â mi i'r lleoliad ac oddi yno a fy helpu pan fyddaf yn y pwll.

Rwyf hefyd yn hapus i'm gweithiwr cymorth ddod o hyd i weithgareddau newydd a'u hawgrymu y gallaf eu mwynhau, gan fy mod yn awyddus iawn i brofi pethau newydd a chyffrous i'w gwneud.

ref: DPPA/CLJ/221123/JB607

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CLJ / 1311 / JC32
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Rhyd y Beillen, ger Synod Inn
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:    Rhyd y Beillen, ger Synod Inn

Oriau gwaith: 8 awr yr wythnos i'w gweithio'n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £12.00 yr awr.

Rwy'n ddynes sydd wedi colli fy ngolwg, sydd angen cefnogaeth gweithiwr cymorth, i'm galluogi i fod yn rhan o’r pethau rwy'n eu mwynhau gartref ac yn y gymuned. Mae hon yn rôl gwerth chweil fydd yn rhoi boddhad a fydd yn cwmpasu agweddau o gymdeithasu a gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod ag agwedd egnïol, cyfeillgar a charedig ac yn caru anifeiliaid (cŵn bach, cathod ac ieir).

Bydd yr oriau a'r amserlen waith yn amrywio, yn dibynnu ar yr hyn y byddwn yn ei wneud ar unrhyw ddiwrnod penodol.  Efallai y bydd angen diwrnod hirach ar gyfer diwrnod allan yn hytrach na gweithgaredd gartref, felly mae hyblygrwydd yn hanfodol i'r rôl, er y byddaf yn rhoi digon o rybudd.  Mae hefyd yn hanfodol bod fy ngweithiwr cymorth yn amyneddgar ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau penodol gan fod hyn yn fy ngalluogi i deimlo'n hyderus, yn annibynnol ac yn ddiogel yn yr amgylchedd rydym ynddo.

Pan fyddaf gartref, rwy'n mwynhau pethau fel garddio, coginio a gwaith crefft. Hoffwn gael help i fynd o gwmpas yr ardd i'm galluogi i gynnal fy ngweithgareddau trwy chwynnu ac ati a mwynhau'r amgylchedd.  Yn y gegin bydd angen help arnaf i baratoi cynhwysion, i wneud prydau, pastai a chacennau, a chymorth i baratoi'r deunyddiau ar gyfer gwaith crefft. Rwyf hefyd yn mwynhau llyfr da ac yn mwynhau gwrando ar rywun yn darllen yn uchel i mi.

I fynd o gwmpas bydd angen cymorth arnaf i fynd a dod o leoliadau, felly mae'n hanfodol bod gennych drwydded yrru lawn, mynediad i'ch cludiant eich hun a'r yswiriant perthnasol. Byddai gwybodaeth am yr ardal leol yn fanteisiol, gan yr hoffwn ddarganfod pethau newydd a diddorol i'w profi.

Unwaith yn fy lleoliad dewisol bydd angen arweiniad o gwmpas y lleoliad. Gallai hyn olygu mynd gyda mi i'r siopau, i gaffi, ymweld ag atyniad ac ar rai achlysuron i apwyntiad.

Hoffwn i'm gweithiwr cymorth fy nghefnogi tra byddaf yn siopa am bethau fel dillad a bwyd. Disgrifio'r eitemau, a darllen cynhwysion, gan fy helpu i ddewis yr eitemau sydd eu hangen arnaf. Hoffwn hefyd ymweld â'r llyfrgell a'r siopau llyfrau a hoffwn gael help fy nghynorthwyydd cymorth i ddewis y llyfrau rwy'n mwynhau cael eu darllen a gwrando arnynt.

Rwy’n angerddol am heicio a cherdded ym myd natur, a fy uchelgais yw cerdded i fyny'r Wyddfa.  Rwyf hefyd yn mwynhau nofio fel ymarfer corff a hoffwn gael cymorth i gael mynediad at y pyllau lleol. 

Os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech chi fy helpu i'w gyflawni, yna ystyriwch wneud cais am y swydd hon.

 

ref: DPPA / CLJ / 1311 / JC32

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/PW/156695
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus local mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: Hyd at 11 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad: Tref Aberystwyth

 Tal fesul awr: £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiredd lleol pan fyddwch ar ddyletswydd

 Oriau a gynigir: Hyd at 11 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg.

 Manylion:

Mae'n ofynnol i Gynorthwyydd Personol gefnogi dynes sydd â rhai anableddau dysgu i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei hunigedd cymdeithasol, cynorthwyo gyda gwaith papur arferol ac ymateb i lythyrau, cynllunio a chostio prydau ac ati, ac i'w hannog hefyd i fod fwy egnïol, gall hyn olygu siwrneiau i'r gymuned gan ganiatáu iddi gwrdd â ffrindiau neu deulu felly mae defnyddio car yn hanfodol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ond mae patrwm yn bwysig.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli ei chefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Cefnogi'r cleient i gynnal gweithgareddau dyddiol yn y cartref.
 • Cefnogi hi a'i hannog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Cefnogaeth i fod yn rhan o'r gymuned.
 • Cefnogaeth gyda thasgau ysgafn yn y cartref.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Ei chefnogi i aros yn annibynnol gartref ac yn y gymuned.
 • Cadw cofnod amser o dasgau wedi'u cwblhau.
 • Diweddaru ei theulu ynghylch unrhyw faterion
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Onest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA/CS/PW/156695

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/DT/191583
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanwnnen /Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12 per hour plus mileage allowance on duty.
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Lleoliad: Llanwnnen /Llanbedr Pont Steffan    

Oriau gwaith: 10 awr yr wythnos yn gweithio'n hyblyg.

Cyfradd tâl: £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiroedd ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:

Mae'n ofynnol i Gynorthwyydd Personol gefnogi dyn 20 mlwydd oed sydd â rhai anableddau dysgu i ddod yn fwy hyderus yn ei gymuned ac wrth ystyried ei opsiynau gyrfa.

Mae gan y cleient ddiddordeb mawr mewn ffermio a phopeth mecanyddol ac mae'n mwynhau mynd i arwerthiant fferm a’r mart, yn ogystal â mynd am goffi ac i siopa. Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen a byddant yn cael eu cytuno ymlaen llaw. Mae'n rhaid bod gennych  gludiant eu hunain a thrwydded yrru lân, lawn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod y cleient yn ddiogel yn ei amgylchedd.
 • Cymorth gyda phrydau bwyd a diodydd ar ddyletswydd os oes angen
 • Annog ef i gymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Darparu cefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu sgiliau annibynnol.
 • Ei helpu i fynychu'r gweithgareddau cymdeithasol y mae'n eu mwynhau.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, na fydd ar gost yr ymgeisydd.

ref: DPPA/CS/DT/191583

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/166004MR
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus local mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: : 6 Awr yr wythnos: i'w gweithio fel y cytunir gyda'r cyflogwr ymlaen llaw.

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

 Lleoliad:  Aberystwyth 

 Tâl yr Awr:  £12 yr awr a lwfans milltiroedd lleol pan ar ddyletswydd

 Oriau a Gynigir6 Awr yr wythnos:  i'w gweithio fel y cytunir gyda'r cyflogwr ymlaen llaw.

 Manylion:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig a hyblyg i gynorthwyo menyw sydd ag amhariad ar ei golwg i reoli ei phatrymau dyddiol a'i chynorthwyo gyda gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei harwahanrwydd cymdeithasol,

Gan gynnwys teithiau allan gyda'i chi tywys.

Rhaid bod y CP yn gallu mynd â'r ci tywys gyda nhw yn eu cerbyd, diben teithiau allan yw caniatáu iddi ryngweithio gyda ffrindiau a theulu, felly mae cael car at eich defnydd yn hanfodol.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.

Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cynorthwyo'r cleient i gynnal patrymau dyddiol yn y cartref.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Cynnig cymorth er mwyn cael mynediad i'r gymuned.
 • Cynnig cymorth gyda mân dasgau o gwmpas y cartref.
 • Cynnig cymorth wrth drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Cynnig cymorth er mwyn iddi gynnal ei hannibyniaeth yn y cartref ac yn y gymuned.
 • Cadw taflenni amser manwl a chofnodion o'r tasgau a gwblhawyd. Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir i chi eu cyflawni o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Rhaid eich bod yn dda gyda chŵn ac yn gallu derbyn ei bod yn hanfodol bod y ci yn rhan o'r pecyn hwn
 • Meddu ar gerbyd sy'n addas er mwyn cludo'r ci tywys yn ddiogel.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.
ref: DPPA/CS/166004MR

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/AM 177504
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanrhystud
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 32 awr wedi’u rhannu’n 3 slot awr a hanner bob dydd, i’w rhannu rhwng y Cynorthwywyr Personol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol, mae 2 swydd ar gael

 Ardal:  Llanrhystud

Oriau gwaith:  32 awr wedi’u rhannu’n 3 slot awr a hanner bob dydd, i’w rhannu rhwng y Cynorthwywyr Personol

Tâl:  £12 yr awr

 Cyflwyniad:

Ariannir y swyddi trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae’r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn y mae angen cymorth arno gyda’i ofal personol a’i arwahanrwydd, ac mae’n cael problemau gyda’i gof.  Mae’r oriau yn caniatáu rhywfaint o ymyrraeth gymdeithasol, yn ogystal â delio â’i anghenion gofal personol

Bydd angen cymorth arno i baratoi prydau, byrbrydau.  A diodydd pan ar ddyletswydd, ac ynghyd â’r tasgau hyn, bydd gofyn i’r cynorthwyydd personol gynnig cwmni a chymorth yn ei gartref a’i gynorthwyo i gymdeithasu yn y gymuned.

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Darparu lefel o ofal personol a fydd yn cynorthwyo’r defnyddiwr gwasanaeth i olchi a chael chawod yn annibynnol a chynnig ychydig gwmni yn y cartref, a chynorthwyo gyda thasgau byw dyddiol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus.
 • Ei atgoffa i gymryd meddyginiaeth.
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i gynnal amgylchedd iach.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai’r defnyddiwr gwasanaeth eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/CS/AM 177504

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/CT030723
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Plwmp
Oriau: 11.50
Oriau ar gael: Hyd at 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 6 awr yr wythnos adeg gwyliau’r ysgol ynghyd â 4 awr o seibiant bob pythefnos, i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Plwmp

Oriau gwaith: Hyd at 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 6 awr yr wythnos adeg gwyliau’r ysgol ynghyd â 4 awr o seibiant bob pythefnos, i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl:  £11.50 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gefnogi teulu gyda chymdeithasu a seibiant.

Byddai’r swydd hon yn ddelfrydol i unigolyn â chymhwyster gofal plant neu brofiad perthnasol.

Fe fydd y Cynorthwyydd Personol yn hebrwng y teulu i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a gweithgareddau corfforol. Eu cynorthwyo gyda gofal a goruchwyliaeth un o’r plant, gan alluogi’r teulu i fwynhau gweithgareddau.

Fel rhan o’r swydd, bydd disgwyl i chi gynorthwyo’r plentyn os bydd wedi gorgyffroi neu os bydd yn ofidus. Bydd hyn yn caniatáu i’r teulu barhau i gymryd rhan yn y gweithgaredd.

Yn ogystal â'r cyfrifoldebau hyn, bydd yn ofynnol i’r Cynorthwyydd Personol ymgymryd â dyletswyddau seibiant bob pythefnos, gan ofalu am y plant a galluogi’r rhieni i gael seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu.

Gellir gweithio’r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw. Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli eu cefnogaeth yn annibynnol. Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen yn unol â’r hyn sydd ar gael. Mae cludiant eich hun a thrwydded yrru lawn yn hanfodol er mwy cludo’r teulu i leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • Hebrwng y teulu i wahanol leoliadau
 • Darparu cefnogaeth i’r prif ofalwyr wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau
 • I annog ymgysylltiad cymdeithasol
 • I fod yn ymatebol a heddychlon pan fo angen
 • I ddarparu cymorth os bydd y plentyn yn ofidus
 • I ddarparu seibiant i’r rhieni
 • Sicrhau diogelwch defnyddwyr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bod yn fywiog, egnïol a chymdeithasol
 • Yn meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Cymwysterau gofal plant neu brofiad gwaith perthnasol.
ref: DPPA/CLJ/CT030723

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/SH1309/897
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Cross Inn, ger Synod Inn
Oriau: 10.90
Oriau ar gael: Hyd at 17 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Cross Inn, ger Synod Inn

Oriau gwaith: Hyd at 17 awr i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £10.90.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo gwraig gyda chymdeithasu a gofal personol.

Fel Cynorthwyydd Personol byddwch yn cefnogi’r cyflogwr yn ddyddiol gydag arferion gofal a hylendid.

Fel rhan o’r swydd, bydd gofyn i chi gynorthwyo’r cyflogwr i olchi, annog y cyflogwr i gymryd meddyginiaeth a gwneud tasgau domestig ysgafn i’r cyflogwr gan gynnwys paratoi diodydd, byrbrydau a bwyd.

Efallai y bydd yn ofynnol i’r Cynorthwyydd Personol gynorthwyo â’r siopa a chefnogi’r cyflogwr i gael mynediad i apwyntiadau personol a meddygol.

Yn ogystal bydd angen i chi ddarparu cefnogaeth gyda chymdeithasu. Gall hyn cynnwys gweithgareddau o gwmpas y tŷ, mynd mas am goffi, taith i lan y môr, cefn gwlad, tre neu i’r theatr i wylio sioe neu ddigwyddiad.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod y cyflogwr yn defnyddio cadair olwyn pan fydd allan o’r tŷ. Felly bydd gofyn i chi gludo hwn ynghyd â'r cyflogwr a bydd gofyn ichi wthio’r gadair.

Gellir gweithio’r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw. Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’i bwriad yw galluogi’r unigolyn i reoli ei cefnogaeth yn annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl yr angen yn unol â’r hyn sydd ar gael. Mae cludiant eich hun a thrwydded yrru lawn yn hanfodol er mwyn cludo’r unigolyn i leoliadau.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo gydag arferion gofal personol. Mae hyn yn cynnwys y canlynol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.
  • Golchi
  • Brwsio gwallt
  • Rhoi anogaeth i’r cyflogwr gymryd meddyginiaeth
  • Cynorthwyo gyda bwyd a diod
  • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau meddygol
 • Helpu gyda siopa
 • Darparu cwmnïaeth
 • Cymorth gyda symudedd
 • Mynd gyda’r cyflogwr a’i chefnogi gyda gweithgareddau cymdeithasu. Mae hyn yn cynnwys y canlynol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.
  • Siopa
  • Taith i lan y môr a chefn gwlad
  • Teithiau i dre
  • Ymweld â chaffis a bwytai
  • Ymweld â'r theatr i weld sioe
 • Hebrwng a chasglu’r cyflogwr o wahanol leoliadau.
 • Cynorthwyo’r cyflogwr i gael mynediad i’r gweithgareddau y mae’n dewis eu gwneud a chynorthwyo’r cyflogwr i gymryd rhan ynddynt.
 • Sicrhau diogelwch defnyddwyr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

 • Bod yn fywiog ac egnïol
 • Cymdeithasol
 • Ymwybyddiaeth am y gymuned leol, digwyddiadau a gweithgareddau
 • Yn meddu ar synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CLJ/SH1309/897

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/3497472
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Capel Dewi, Llandysul
Oriau: £12.50 per hour
Oriau ar gael: 3 awr ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth os yn bosib

Teitl y Swydd: Mae angen Cynorthwyydd i helpu gŵr oedrannus i siopa.

Lleoliad: Capel Dewi, Llandysul

Oriau gwaith : 3 awr ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth os yn bosib

Cyfradd tâl: £12.50 yr awr.

 

Rhagair: Mae’r cyflogwr yn ŵr bonheddig 85 oed sydd â symudedd da. Mae ganddo Glefyd Alzheimer ac felly nid yw’n gallu gyrru. Mae'n byw ar ei ben ei hun mewn ardal wledig ac ynysig iawn. Mae Alzheimer's wedi effeithio ar ei lefaredd ac mae'n cael trafferth dod o hyd i'w eiriau. Mae ar ei ben ei hun am gyfnodau hir ac ni all adael y tŷ heb gymorth. Byddai'n croesawu'r cyfle i fynd allan o'i dŷ unwaith yr wythnos, i'r archfarchnad (o bosib yn Llandysul) ac efallai ymweld â chaffi ar y ffordd adref.

Bydd angen cefnogaeth arno i baratoi/gwirio ei restr siopa cyn iddo fynd i’r archfarchnad a bydd angen help i sicrhau bod pethau'n cael eu rhoi yn y llefydd priodol pan fydd yn dychwelyd. Mae ei ferch yn gwneud galwad fideo yn ddyddiol ac mae’n trefnu siopa ar-lein ar gyfer yr eitemau swmpus. Gall hi roi cymorth a chyngor i chi a bydd yn mynd gyda chi ar y daith siopa gyntaf.

Prif Ddyletswyddau: 3 awr, un bore yr wythnos: Cefnogi gŵr oedrannus  (sydd ag Alzheimer’s) i wneud ei siopa unwaith yr wythnos (ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth) ac ymweld â chaffi ar y ffordd adref. Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

Person bywiog ac egnïol sydd â char a thrwydded yrru.

Yn meddu ar synnwyr digrifwch da a sensitifrwydd i ddeall effaith Alzheimer’s ar fywyd y cyflogwr.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Nid yw'r cyflogwr yn gallu creu sgwrs ond mae'n hapus i wrando ac ymateb i chi!

Bydd angen i chi hoffi cathod. Mae gan y cyflogwr ddwy gath a nhw yw cariadon mawr ei fywyd!!

Yn ofalgar, yn onest, yn gyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda:- mae'r cyflogwr yn mynd yn orbryderus os yw’r trefniadau yn newid.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol.

ref: DPPA/JT/3497472

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/EE
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Trisant
Oriau: £13.00 per hour.
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Trisant

Oriau Gwaith: 8 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £13.00 yr awr. 

Rhagair

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo cyflogwr sydd newydd ddychwelyd adref o’r ysbyty yn dilyn strôc achosodd wendid ar un ochr ac anhawster wrth siarad. Ar hyn o bryd mae'n dibynnu ar gadair olwyn ac mae angen cymorth i’w drosglwyddo o’r gadair, y gadair olwyn, y gwely a’r car. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer defnyddio’r offer trosglwyddo.

Bydd angen cefnogaeth i fynd allan o'r tŷ ac i’r iard i weld y ceffylau ac i sgwrsio â'i ffrindiau, ei gymdogion, a pherchnogion ceffylau. Mae'n mwynhau bod yng nghefn gwlad a mynd am dro yn ei gadair olwyn o gwmpas y lonydd. Pan fydd adref, bydd angen cefnogaeth gyda'r gliniadur i gael mynediad i wefannau rhwydweithio cymdeithasol ar-lein megis YouTube. Ceffylau yw ei brif ddiddordeb ond mae hefyd ganddo ddiddordeb mewn beiciau modur.

Gydag amser, y gobaith yw mynd allan i'r gymuned leol, er enghraifft, ymweld â'r promenâd a mwynhau pysgod, sglodion a choffi. Os byddwch yn mynd allan, efallai y bydd angen gofal personol i fynd i’r tŷ bach gan gynnwys dadwisgo, glanhau ac ail-wisgo.

Prif ddyletswyddau

Darparu cefnogaeth i fynd allan o'r tŷ ac i’r iard. Ar hyn o bryd mae gan y cyflogwr gadair olwyn a bydd angen cefnogaeth/goruchwyliaeth, bydd hyn hefyd yn wir pan fydd yn derbyn cadair olwyn fodur.

Mynd gyda’r cyflogwr ar deithiau cerdded o amgylch lonydd cefn gwlad yr ardal leol.

Mynd allan gyda'r cyflogwr i gymdeithasu, mynychu grwpiau a gweithgareddau lleol. Defnyddir tacsi hygyrch i gadeiriau olwyn i fynd allan o'r cartref.

Mynd gyda’r cyflogwr i apwyntiadau adsefydlu y tu allan i'r cartref.

Darparu cefnogaeth i ddefnyddio'r gliniadur i gael mynediad at gymdeithasu ar-lein. Sefydlu gliniadur i alluogi mynediad i sesiynau therapi lleferydd ac iaith ar-lein.

Manyleb Personol

Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae gan y cyflogwr Affasia ac felly mae angen amser ac amynedd i'w alluogi a'i annog i gyfleu ei ddymuniadau.

Gan mai Cymraeg yw iaith gyntaf y cyflogwr, byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

ref: DPPA/KJP/EE

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/180698
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £10.90 plus mileage and expenses while on duty.
Oriau ar gael: hyd at 12 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  hyd at 12 awr yr wythnos

Tâl £10.90 a milltiroedd a threuliau pan ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:  Mae angen rhywun i helpu'r dyn hwn gyda'i weithgarwch glanhau a byw o ddydd i ddydd.

Prif Ddyletswyddau:  Cynorthwyo gyda chymdeithasu yn y gymuned, cynnig cymorth gyda thasgau gofal domestig, (siopa, glanhau a pharatoi prydau)

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/180698

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/AB 3527144
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £13.50 per hour
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: ardal Bow Street

Oriau gwaith:  8 awr yr wythnos

Cyfradd tâl: £13.50 yr awr 

 Cyflwyniad

Mae angen cynorthwyydd personol sy’n ofalgar, amyneddgar ac ymroddedig i gefnogi ein merch egnïol 10 oed gyda chymdeithasu. Mae ganddi Anhwylder Patholegol Osgoi Galwadau sy'n arwain iddi osgoi unrhyw beth sy'n cael ei ystyried yn alwad. Weithiau gall hyn arwain at bryder ynglŷn â gadael y tŷ ond ar adegau eraill, mae hi'n hapus i gymryd rhan mewn gweithgareddau y tu allan i'r cartref.

 Pwrpas y rôl hon yw helpu ein merch gyda'i hanghenion gofal cymdeithasol yn y gymuned ac yn y cartref. Mae hyn yn cynnwys cymorth i reoli ei phryder emosiynol. Mae hi'n mwynhau gweithgareddau fel chwarae gemau, coginio, mynd ar y trampolîn, cerdded ar y traeth, dipiau dŵr oer, gwylio'r teledu a chelf a chrefft.

 Gall ein merch gymryd amser i deimlo'n gyfforddus gyda phobl newydd, felly mae hi angen rhywun sy'n amyneddgar, yn ddeallus ac yn barod i ddod i'w hadnabod. I ddechrau, bydd cefnogaeth yn golygu gweithio gyda'r teulu i adeiladu perthynas ac yn y pen draw yn arwain at weithio yn unigol. Mae dull hyblyg yn hanfodol gan fod Anhwylder Patholegol Osgoi Galwadau yn seiliedig ar bryder. Rydym yn hyblyg dros y dyddiau a'r amserau i'w gweithio. Nid oes yn rhaid i chi fod yn yrrwr ar gyfer y swydd.

 Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cais.

ref: DPPA/KJP/AB 3527144

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/JS MYM
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £ 13.00 per hour.
Oriau ar gael: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

DPPA/CS/JS MYM


Lleoliad: Aberystwyth


Oriau gwaith: Hyd at 6 awr yr wythnos i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw.


Cyfradd tâl: £ 13.00 per hour.

Rhagair:
Ydych chi’n berson cyfeillgar sy’n angerddol am eich gwaith? Os felly, efallai mai chi yw’r Cynorthwyydd Personol delfrydol sydd ei angen i gefnogi dyn yn ei gartref ei hun ac allan yn y gymuned.


Mae’r swydd am 6 awr yr wythnos i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.
Nod y taliad uniongyrchol yw lleihau unigedd cymdeithasol y cyflogwr. Mae e’n ddibynnol ar gadair olwyn sydd wedi’i hadeiladu ar ei gyfer, sydd wedi’i phweru ac a reolir o’r cefn.

Mae’r cyflogwr yn gwbl ddibynnol ar eich help i fynd i’r dref a mwynhau’r pethau rydyn ni i gyd yn eu mwynhau – coffi, taith ar hyd y Prom neu gwrdd â ffrindiau.

Fel ei gynorthwyydd personol byddwch chi’n agor y drws i’w ryddid cymdeithasol, llenwi gwagle enfawr a rhoi dewisiadau iddo. Mae’r cyflogwr yn ddyn deallus a diddorol ac nid yw’n cael fawr o gyfle i sgwrsio am ei ddiddordebau, felly bydd angen i’r cynorthwyydd personol ddarparu ysgogiad a thrafodaeth feddyliol. Heb y gefnogaeth, nid yw’n gallu gadael ei fflat na hyd yn oed fynd i’r ardd. Ei unig gyswllt dynol yw ei ofalwyr. 

Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan yr awdurdod lleol drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol a’r bwriad yw galluogi’r cyflogwr i barhau i fyw yn annibynnol yn ei gartref gyda chymorth.

Prif Ddyletswyddau:

 • Darparu’r modd iddo gymdeithasu yn y gymuned
 • Darparu sgwrs a chefnogaeth dra ar ddyletswydd.
 • Lleihau unigedd cymdeithasol.
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Byth yn gadael y cyflogwr heb oruchwyliaeth.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

 

Manyleb Person:

Yn ofalgar, gonest, cadarn ac amyneddgar

Ymwybyddiaeth am y gymuned leol

Yn meddu ar synnwyr digrifwch da

Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd

Moeseg gwaith ardderchog, yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda

Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS/JS MYM

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/LH/211524
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llandre ger Bow street, Aberystwyth
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty.
Oriau ar gael: 24 awr y mis i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Llandre ger Bow street, Aberystwyth

Oriau gwaith:  24 awr y mis i’w gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Cyfradd tâl: £12 yr awr ynghyd â lwfans milltiredd achlysurol pan ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth i ferch ifanc yn ei harddegau sydd ag awtistiaeth. Bydd angen cefnogaeth ynghylch a’i anghenion cymdeithasol, emosiynol ac i wella ei sgiliau cyfathrebu ac iaith, er mwyn caniatáu iddi ddatblygu diddordebau annibynnol. Mae angen cefnogaeth arni i fagu hyder. Mae hefyd angen iddi deimlo bod rhywun yn gwrando arni pan mae’n gwneud penderfyniadau. Mae hi’n mwynhau siopa, nofio, coginio, bwyd a lluniadu.

Gellir gweithio’r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw. Bydd angen y cynorthwyydd i weithio dwy i dair gwaith yr wythnos ar ôl ysgol ac ar benwythnosau.

Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol. Mae cludiant eich hun a thrwydded yrru lawn yn hanfodol.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau diogelwch defnyddwyr y gwasanaeth yn ei amgylchedd.
 • Cynorthwyo gyda bwyd a diod yn ystod eich cyfnod gwaith.
 • Annog a chymryd rhan mewn gweithgareddau.
 • Darparu cymorth ac arweiniad fel y gall yr unigolyn fod yn fwy annibynnol.
 • Mynd gyda’r cyflogwr a’i chefnogi gyda gweithgareddau cymdeithasu.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person:

Bod yn fywiog ac egnïol.

Yn meddu ar synnwyr digrifwch da.

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.

Yn ofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.

Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/LH/211524

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/175401
Teitl swydd: Cynorthwyydd ar gyfer menyw
Lleoliad: Llanafan, Aberystwyth
Oriau: £11.50 per hour.
Oriau ar gael: hyd at 6 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwyydd ar gyfer menyw

Lleoliad: Llanafan, Aberystwyth

Oriau gwaith: hyd at 6 awr yr wythnos

Graddfa Cyflog:  £11.50 yr awr.

 

Cyflwyniad: Menyw gyda dementia yw’r cleient. Mae ganddi deulu adref ond mae angen cwmni arni i’w chynorthwyo i barhau gyda’i gwaith peintio, sydd yn bwysig iddi. Mae hi’n mynychu’r grŵp cof unwaith yr wythnos. Mae hi’n fenyw hapus a byrlymus gyda hiwmor da.

Prif Ddyletswyddau:  

- I’w chefnogi i gael mynediad at y gymuned ac ymwneud â grwpiau a gweithgareddau sydd o ddiddordeb.

Cynorthwyydd Personol i’w hannog i ymolchi. Ei helpu gydag ymarferion ysgafn i gerdded o amgylch yr ardd, sortio papurau a gwirio dyddiad bwydydd.

- Y Cynorthwyydd Personol i fod yn ystyriol ei bod wedi profi ‘sbotiau gwag’ a ‘blackouts’, lle mae hi’n absennol iawn ac yn anymwybodol at amser na lleoliad. Er eu bod yn anaml iawn gall hyn arwain at risgiau megis cwympo. Nid oes modd rhagweld yr amserau hyn ac yn medru ei gadael yn agored i niwed os bydd ar ei phen ei hun am gyfnod hir o amser. Y Cynorthwyydd Personol i roi sicrwydd a chefnogaeth os bydd yn profi hyn yn ystod y sesiwn gymorth.

- Mae hi’n medru symud o gwmpas yn annibynnol. Er hyn, mae hi weithiau’n ‘taro mewn i bethau wrth gerdded o gwmpas ei chartref’. Gallai hyn ddigwydd yn y gymuned heb gefnogaeth ac felly byddai cael cefnogaeth trwy oruchwyliaeth ac arweiniad wrth y Cynorthwyydd Personol yn hyrwyddo ei diogelwch. Mae hi’n defnyddio ffon gerdded wrth fynd allan i’r gymuned. Nid yw hi’n medru defnyddio grisiau yn ddiogel, er nid yw hyn yn broblem yn y cartref gan fod yr holl fannau yn ei chartref sydd angen arni yn hygyrch iddi.

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi ei helpu, gwnewch gais.

Manyleb Person:

Yn weithredol ac yn egnïol, gyda char a thrwydded yrru.

Synnwyr digrifwch a sensitifrwydd da i ddeall effaith Alzheimer ar fywyd y cleient.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Nid yw'r cleient yn gallu creu sgwrs ond mae'n hapus i wrando ac ymateb i chi!

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy a phrydlon:-mae’r cleient yn mynd yn bryderus iawn os bydd trefniadau’n newid.

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

ref: DPPA/JT/175401

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/191871
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Eich Cartref
Oriau: £11.00 per hour with overnights rates.
Oriau ar gael: 32 awr/2 noson fesul 4 wythnos gydag 8 awr ychwanegol yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol

Teitl y swydd: Cynorthwyydd personol            

Lleoliad: Eich cartref

Oriau gwaith: 32 awr/2 noson fesul 4 wythnos gydag 8 awr ychwanegol yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol

Cyfradd y cyflog: £11.00 yr awr gyda chyfraddau dros nos.

Cyflwyniad:

Bachgen 16 oed prysur iawn gyda chyfathrebu cyfyngedig yn chwilio am weithiwr cymorth brwdfrydig a all roi gofal seibiant o fewn amgylchedd cartref addas a chyfeillgar. Mae'r rôl hon ar gyfer person i fynd â mi i'w cartref a rhoi seibiant i mi o ddydd Gwener i ddydd Sul. Os ydych chi'n teimlo y gallwch chi wneud hyn, yna gwnewch gais.

Prif Ddyletswyddau:

Trefnu gweithgareddau dyddiol o ddiddordeb sy'n cynnwys nofio, garddio, siopa, anturiaethau awyr agored ac ati, datblygu sgiliau (coginio, diogelwch, dyletswyddau’r cartref), cymorth gyda pharatoi prydau a diodydd, gofal personol, rhoi meddyginiaeth. Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb y Person: 

Heini ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar gyda mi.

Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.

Gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunanysgogol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/191871

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/JP143590
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £11.30 per hour
Oriau ar gael: 2 awr yn y bore a 2 awr yn y prynhawn, yn ddelfrydol dydd Mercher a dydd Iau.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 8 awr yr wythnos ynghyd ag oriau ychwanegol i gyflenwi yn ystod absenoldebau cynorthwywyr personol eraill.

Patrwm gwaith: 2 awr yn y bore a 2 awr yn y prynhawn, yn ddelfrydol dydd Mercher a dydd Iau.

Cyfradd y cyflog: £11.30 yr awr

Cyflwyniad:

Swydd wag ar gyfer cynorthwyydd personol ar gyfer gŵr hawddgar yn Bow Street. Bore Mercher ac Iau 9-11 a phrynhawn 4-6.

 Mae angen cymorth arnaf i gynnal amgylchedd cartref glân, coginio, siopa, cymdeithasu a rhywfaint o ofal personol. 8 awr yr wythnos gyda chynnydd mewn oriau pan fydd angen cyflenwi yn ystod absenoldebau cynorthwywyr personol eraill.

Prif Dasgau

 • Siopa, gallaf yrru'r fan symudedd i'r siop felly gyrrwr ddim yn hanfodol ond yn fanteisiol
 • Mae angen cymorth arnaf gyda thasgau cyffredinol y cartref fel coginio a glanhau
 • Cymorth gyda gofal personol, fy helpu i gael cawod a gwisgo
 • Cymdeithasu, cael pryd o fwyd allan o bryd i'w gilydd gyda fy nghynorthwyydd personol arall a minnau.

Manyleb y Person

 • Natur garedig radlon
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunanysgogol
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol da.
 • Trwydded yrru lawn yn fantais
ref: DPPA/KJP/JP143590

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/2238542
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llangeitho
Oriau: £13.50 per hour.
Oriau ar gael: hyd at 17 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (PA)

Lleoliad: Llangeitho

Oriau gwaith hyd at 17 awr yr wythnos

Cyfradd tâl o £13.50 yr awr.

Cyflwyniad:

Rydym angen cynorthwyydd personol ymuno â'n tîm i ofalu am ddynes oedrannus sydd â rhai problemau cof, er mwyn rhoi seibiant i'r teulu o'r rôl ofalu.

 darparu gwasanaeth yn ei chartref ei hun y mae'n ei rannu gyda'i brawd. Ei diddanu trwy sgwrs a sicrhau ei bod yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn, gan ddarparu diodydd a byrbrydau iddi tra ar ddyletswydd, ei hannog a chynorthwyo i baratoi prydau syml a chodi yn y bore, dewis dillad a'i hannog i ymolchi a gwisgo ac ati, yna gyda'r nos yn ei chynorthwyo i baratoi ar gyfer y gwely, cyflawni rhai tasgau domestig ysgafn.

Bydd dyletswyddau ddydd Sadwrn yn cynnwys mynd â'i brawd sy'n byw gyda hi i'r dref i siopa ac ysbeidiau cymdeithasol byr. Telir lwfans teithio.

Oriau gwaith:

Yn ystod yr wythnos: Ddydd Mercher a Dydd Gwener 4pm tan 7pm

Penwythnosau: Dydd Sadwrn 9.30am tan 7pm

Dydd Sul, 10am tan 1pm

Gellir apwyntio mwy nac un cynorthwyydd.

Prif ddyletswyddau: -.

 • Cefnogi ac annog y person sy'n derbyn gofal gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddwch ar shifft, prydau bwyd os oes cyfnodau hirach.
 • Sicrhau bod y person sy'n derbyn gofal yn cael ei chadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadw cofnod amser a chofnod o dasgau a gwblhawyd.
 • Trefnu tripiau cymdeithasol i'w brawd os oes angen.
 • Cyflenwi dros gynorthwywyr eraill yn ystod y gwyliau
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

 

Manyleb Person:

 • Yn frwdfrydig, yn fywiog ac yn egnïol.
 • Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn garedig, gonest a dibynadwy, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwydd.
 • Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/2238542

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/3030493
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Ceinewydd
Oriau: £12 per hour plus milage allowance
Oriau ar gael: 24 awr dros gyfnodau o 4 wythnos wedi’u cytuno o flaen llaw gan y cyflogwr. (Oriau ychwanegol ar gael o dro i dro)

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol (PA)

 Lleoliad: Tref Cei Newydd

 Cyfradd Cyflog: £12 yr awr gyda lwfans teithio yn ychwanegol

 Oriau a gynigir: 24 awr dros gyfnodau o 4 wythnos wedi’u cytuno o flaen llaw gan y cyflogwr. (Oriau ychwanegol ar gael o dro i dro)

Manylion:

Rydym yn chwilio am PA i gynorthwyo cleient sydd â phroblemau cof a lleferydd difrifol er mwyn ennyn ychydig o annibyniaeth o’i deulu a darparu saib iddynt o’u rolau fel gofalwyr.

Ymgymryd â thripiau yn y car neu gerdded i lefydd adnabyddus, a hefyd i ddarparu cwmnïaeth o fewn y cartref teuluol er mwyn rhoi saib i’r teulu.

Gallai hyn olygu ei helpu i wisgo neu ddewis dillad addas ar gyfer yr achlysur.

Mae defnydd o gar yn hanfodol.

Mae’r oriau i’w gweithio’n hyblyg yn ôl yr angen ac fel y cytunwyd arnynt o flaen llaw.

Ariennir y swydd hon drwy’r cynllun Taliadau Uniongyrchol.

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cefnogi’r cleient i gwblhau gweithgareddau dyddiol yn y cartref
 • Ei gefnogi a’i annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb, tripiau allan a sgyrsiau ysgogol ac ati.
 • Efallai bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan ar shifft.
 • Cefnogaeth i fynd am dro o gwmpas yr ardal leol.
 • Cefnogaeth i gael mynediad at y gymuned yn annibynnol a gyda’r teulu.
 • Cefnogaeth i fynychu apwyntiadau.
 • Dyletswyddau eraill-o fewn rheswm- i’w cwblhau o dro i dro.

Manyleb Person:

 • Actif ac egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth am yr ardal leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.
 • Y gallu i ddefnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Trwydded yrru llawn a defnydd o gar.

 Mae'n rhaid i chi gael defnydd busnes ar eich yswiriant er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.

 Ni fydd ceisiadau gan bobl hunangyflogedig yn cael eu hystyried.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS estynedig, na fydd yn cynnwys unrhyw gost i'r ymgeisydd.

ref: DPPA/CS/3030493

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/JJB/161166
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street, Aberystwyth
Oriau:  Rate of pay £12.50.
Oriau ar gael: hyd at 56 awr ar gael. Gellir ei rannu i ddarparu oriau i ddau PA i bob shifft 8:45 – 11 am 1pm-3pm 5-7pm

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol (PA)

Lleoliad: Bow Street Aberystwyth

Oriau gwaith: hyd at 56 awr ar gael. Gellir ei rannu i ddarparu oriau i ddau PA i bob shifft

8:45 – 11 am

1pm-3pm

5-7pm

Bydd yr oriau'n hyblyg, ac mae'r amserau'n fras, a gallant amrywio yn dibynnu ar weithgareddau dydd i ddydd defnyddiwr y gwasanaeth, ond rhaid iddynt ddarparu o leiaf 3 shifft y dydd. Bydd rhybudd o flaen llaw yn cael ei roi

Cyfradd Cyflog: £12.50.

Amdanaf I-Datganiad Personol

Rwyf yn fy mhumdegau ac yn fam briod. Mae gennyf un o’r ffurf waethaf o Cerebral Palsy, sy’n effeithio ar ochr ffisegol fy ymennydd ac nid yr ochr feddyliol. Mae hefyd gennyf glyw arbennig o dda.

Tra eich bod yn pendroni dros gymryd y swydd hon ai peidio, buaswn yn ddiolchgar iawn petasech yn darllen drwy’r disgrifiad swydd yn fanwl.

Rwy’n berson hwylus, cariadus a sensitif. Mae gennyf synnwyr digrifwch arbennig.

Hoffwn i gael fy nhrin a pharch o fewn fy nghartref.

Rwy’n ddefnyddiwr cadair olwyn drydanol gyda rheolaeth pen i yrru’r gadair.

Rwy’n defnyddio cyfrifiadur/cymorth cyfathrebu sy’n cael ei adnabod fel yr Accent 1400, ac rwy’n ei weithredu trwy ddefnyddio dot bach gwyn ar fy sbectol oherwydd fod gennyf lleferydd gwael a rheolaeth wael o fy mreichiau a’m dwylo.

 

 Os nad oes gen i gymorth cyfathrebu wrth law, rwy'n pwyntio at bethau gyda fy mhen a'm dwylo. Gallaf nodio fy mhen i ddweud ie ac i ddweud na, rwy'n ysgwyd fy mhen. Rwy'n hoffi byw mor annibynnol â phosibl.

Dwi ddim yn hoff o rywun yn fy rheoli ac nid wyf yn hoffi rhywun yn bod yn nawddoglyd. Rwyf am i bobl siarad â mi fel oedolyn. Dwi ddim yn hoffi pan fo rhywun yn fy rheoli na chyffwrdd â mi yn yr un modd â phlentyn gan fod gennyf fy meddwl annibynnol.

Prif Ddyletswyddau:

Mae hwn yn daliad uniongyrchol i ddarparu gofal personol yn fy nghartref fy hun

 • Cynorthwyo gyda thasgau gofal personol e.e. golchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cael cawod, mynd i’r tŷ bach
 • Fy mwydo a’m helpu i yfed
 • Cefnogaeth gyda rhai tasgau domestig ysgafn yn enwedig sicrhau bod yr ardal y tu mewn i'r cartref yn ddiogel ac yn ddi-rwystr.
 • Cyflawni’r tasgau hyn yn y ffordd yr hoffwn i iddynt gael eu gwneud
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

 

Manyleb Person:

 • Actif ac Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn medru cadw amser yn dda.
 • Yn hunan-gymhellol a gweithio trwy eich menter eich hun.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPA/CS/JJB/161166

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA /CS/NK 202157
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12.00 per hour.
Oriau ar gael: 9 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol (PA)

Lleoliad: Tref Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith: 9 awr yr wythnos

Cyfradd y tâl: £12.00 yr awr.

 Cyflwyniad:

Mae angen cynorthwyydd personol roi cymorth i fenyw annibynnol iawn i gael mynediad at gyfleoedd cymdeithasol, cynorthwyo gyda thasgau bywyd bob dydd, cynorthwyo i gadw ar ben gwaith papur a'i gyrru i apwyntiadau gan ddefnyddio ei char ei hun.

Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen, ac yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

Prif Ddyletswyddau: - Cefnogi'r cleient i gynnal arferion beunyddiol yn y cartref.

 • Cefnogi ac annog y person sy'n derbyn gofal gyda’i diddordebau.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddwch yn gweithio.
 • Sicrhau bod y person sy'n derbyn gofal yn cael ei chadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadw cofnod amser a chofnod o dasgau a gwblhawyd
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Yn frwdfrydig, yn fywiog ac yn egnïol.
 • Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd
 • Caredig, gonest, dibynadwy, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwydd
 • Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA /CS/NK 202157

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS / 163370
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Penuwch
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 14 awr yr wythnos i’w cytuno ymlaen llaw gyda'r cyflogwr. Gellir ei rannu rhwng mwy nac un cynorthwy-ydd.

Teitl swydd:  Cynorthwy-ydd Personol

 Lleoliad: Penuwch

 Cyfradd yr awr: £12.00 yr awr

 Oriau: Hyd at 14 awr yr wythnos i’w cytuno ymlaen llaw gyda'r cyflogwr. Gellir ei rannu rhwng mwy nac un cynorthwy-ydd.

 Manylion:

Mae angen Cynorthwy-ydd Personol hyblyg ac ymroddedig i gynorthwyo dynes sydd â rhai problemau gyda’i chof i drefnu ei gweithgareddau bob dydd a fydd yn helpu i leddfu ynysu cymdeithasol.

 Mae'r oriau i'w gweithio'n hyblyg yn ôl yr angen ac fe fyddant yn cael eu cytuno ymlaen llaw.

 Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli ei chefnogaeth yn annibynnol.

Prif ddyletswyddau: -

 • Rhywfaint o ofal personol gan gynnwys ei hatgoffa i gymryd meddyginiaeth, cymorth i fynd i’r gawod a’r ystafell ymolchi.
 • Cefnogi'r cleient i wneud pethau pob dydd yn y cartref gan gynnwys paratoi prydau bwyd. 
 • Ei chefnogi a'i hannog gyda’i ddiddordebau gan gynnwys crefft, tŷ doliau, paentio, gwnïo ac ati.
 • Pan oedd yn iau, roedd y cleient yn hoffi canu achymryd rhan mewn gweithgareddau dramâu amatur lleol, felly byddai diddordebau o’r fath yn fuddiol.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd pan fyddwch yn gweithio.
 • Cefnogaeth i allu cymdeithasu yn y gymuned leol.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleientiaid pan fyddwch yn gweithio.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol erailly gofynnir amdanynt yn ôl yr angen i hwyluso lles y cleient

 Manyleb Person:

 • Yn weithgar ac yn egnïol.
 • Unigolyn sy’n gallu cynllunio ymlaen gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Yn amyneddgar ac yn gyfrifol.
 • Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwydd
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Mae'n rhaid fod gennych chi yswiriant at ddefnydd busnes er mwyn gallu defnyddio'r cerbyd o fewn oriau gwaith.
ref: DPPA / CS / 163370

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA / CS/RB217286
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour.
Oriau ar gael: 12 awr y mis, a hyd at 24 awr y mis yn dibynnu ar y gweithgareddau.

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd personol

Ardal: Aberystwyth

Oriau gwaith: 12 awr y mis, a hyd at 24 awr y mis yn dibynnu ar y gweithgareddau.

 Cyflog: £12 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu drwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol.

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn ddyn ifanc (13 oed).

Mae angen cynorthwyydd personol llawn hwyl gyda synnwyr digrifwch da a'r gallu i fwynhau jôc dda.

Cynnig cefnogaeth a chymorth i ddyn ifanc sy’n rhannol ddall ac yn hoff o chwarae ambell dric i wneud y mwyaf o’i annibyniaeth.

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw ei gefnogi i fagu hyder a do i nabod ei ardal leol, gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo modd i ymweld â mannau o ddiddordeb heb ddibynnu ar ei deulu er mwyn hyrwyddo ei annibyniaeth.

Mae gan y cleient ystod o ddiddordebau gan gynnwys chwarae a thrafod gemau cyfrifiadurol a VCR, pêl-droed a rygbi, cefnogwr brwd o Harry Potter, Lego, a hanes/ymweld â hen adeiladau. 

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Darparu cwmnïaeth ac arweiniad anffurfiol a mentora
 • Cynorthwyo drwy esbonio ar lafar yr hyn sy'n digwydd o’i gwmpas y gallai eu colli
 • Sgwrsio ac annog gweithgareddau cymdeithasu, ei gynorthwyo i gymryd rhan mewn chwaraeon fel Rygbi ac ati.
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser ac atgoffa'r cleient i gymryd meddyginiaeth
 • Cynorthwyo ac annog y cleient i gael y gorau o'u "Antur"
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd

 

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Yn onest ac yn ddibynadwy gyda synnwyr doniolwch da

Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwyddY gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog

ref: DPPA / CS/RB217286

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/169415
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £12.00 per with mileage and expenses when on duty
Oriau ar gael: 6 awr yn unig

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad: Aberteifi

Oriau gwaith: 6 awr yn unig

Cyfradd tâl o £12.00 yr awr gyda thâl milltiroedd a threuliau pan fyddwch ar ddyletswydd.

Cyflwyniad:

 Rwy'n 11 oed gyda nychod cyhyrol Duchenne, Anhwylder Sbectwm Awtistiaeth ac anawsterau dysgu. Rwy'n hoffi mynd am dro yn y car a mynd i lefydd fel McDonalds - dyma fy hoff le i fynd, rwyf hefyd yn hoffi mynd am hufen iâ, sglodion a llefydd chwarae meddal. Dwi'n berson hapus sy'n mwynhau teithio yn y car.

Prif Ddyletswyddau:

 CP i helpu gyda phob agwedd, gan fod fy nghyflwr yn effeithio ar fy nghyhyrau a bywyd bob dydd. Mae’r swydd hon ar gyfer dydd Sadwrn yn unig.

Unrhyw ddyletswyddau rhesymol y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

Yn fywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn ofalgar, onest, cyfrifol ac yn amyneddgar.

Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda

Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/169415

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/3134890
Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol
Lleoliad: Llandysul
Oriau: 11.75 ph
Oriau ar gael: Hyd at 4 awr yr wythnos

Rwy'n ddyn ifanc o oed ysgol gynradd.  Mae fy mam a minnau yn dymuno cyflogi cynorthwyydd personol i'm helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol, ymgysylltu â fy nghyfoedion a chaniatáu i fy mam gael rhywfaint o amser iddi hi ei hun.

Rwy'n berson ifanc bywiog sydd angen llawer o oruchwyliaeth, yn arbennig pan fyddaf allan o'r tŷ. Weithiau, efallai y byddaf yn ymddwyn mewn modd heriol, felly mae'n hanfodol bod gan fy ngynorthwy-ydd personol brofiad o ddelio â phethau fel hyn.  

Mae pethau cyfarwydd yn bwysig i mi; Bydd angen i’r cynorthwy-ydd personol helpu fi i ddatblygu arferion a gweithgareddau sy'n gyfarwydd ac yn ddeniadol.

Rwy'n mwynhau mynd i nofio, chwarae ar y traeth, mynd i'r parc, a mynychu Canolfan Chwarae ‘Sgiliau’.  Hoffwn hefyd fynychu clybiau ar ôl ysgol.

Yn y tŷ rwyf wrth fy modd yn chwarae gemau fideo ac yn gwrando ar gerddoriaeth. Rwyf hefyd yn mwynhau bod yn greadigol a threulio amser yn y gegin yn pobi.

Os yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi ein helpu ni gyda, a wnewch chi plis gyflwyno cais.

ref: DPPA/CLJ/3134890

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/202157
Teitl swydd: Cynorthwttdd Personol
Lleoliad: Tref Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £13.00 per hour
Oriau ar gael: 9 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwy-ydd Personol (PA)

Lleoliad: Tref Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith: 9 awr yr wythnos

Cyfradd tâl o £13.00 yr awr.

Cyflwyniad:

Mae angen cynorthwyydd personol i gefnogi dynes annibynnol iawn i allu mynychu cyfleoedd cymdeithasol, cynorthwyo gyda thasgau bywyd bob dydd, cynorthwyo i gadw ar ben gwaith papur a'i gyrru i apwyntiadau gan ddefnyddio ei char ei hun.

Gellir gweithio'r oriau mewn modd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw.

Prif Ddyletswyddau: - Cefnogi'r cleient i gynnal gweithgareddau bob dydd yn y cartref.

 • Cefnogi ac annog yr unigolyn a ofalir amdani i gyflawni'r gweithgareddau y mae ganddi ddiddordebau ynddynt.
 • Efallai y bydd angen paratoi byrbrydau a diodydd yn ystod y shifft.
 • Sicrhau bod y person sy'n derbyn gofal yn cael ei chadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadw cofnod amser a chofnod o'r tasgau a gwblhawyd.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Yn frwdfrydig, yn fywiog ac yn egnïol.
 • Yn hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Yn garedig, yn onest ac yn ddibynadwy; yn gyfrifol ac amyneddgar.
 • Yn ddibynadwy gan gadw at amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio synnwyr cyffredin a bod yn hunan-gymhellol.
 • Yn gallu cadw cyfrinachedd, gan barchu preifatrwydd.
 • Yn gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

 

ref: DPPA/CS/202157

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/3547137
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ystrad Meurig
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad:    Ystrad Meurig

Oriau gwaith: 6 awr yr wythnos

Cyfradd tâl o £12 yr awr.

Rwy'n ŵr bonheddig 80 mlwydd oed sy'n chwilio am Gynorthwyydd Personol i roi cymorth i mi wrth gymdeithasu, a chwmnïaeth. Gellir gweithio'r oriau mewn modd hyblyg, fel y cytunwyd yn eu cylch o flaen llaw.

Fel defnyddiwr cadair olwyn mae angen CA arnaf a all fy helpu wrth fynd o gwmpas. 

Mae’n hanfodol fod gan y CA gerbyd eu hunain gan y bydd angen cymorth arnaf i fynychu'r Clwb Cinio Strôc a gweithgareddau eraill oddi cartref.  O bryd i'w gilydd efallai y bydd fy ngwraig yn mynd gyda mi ar y siwrneiau hyn, felly hoffwn gael CA a all ddarparu ar gyfer hyn hefyd.

Bydd angen cymorth arnaf hefyd wrth fynd i siopa neu fynychu apwyntiadau.

Rwy'n gwerthfawrogi sgwrs dda ac yn mwynhau gwylio amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a chwis. Yn ddelfrydol, hoffwn petai’r CA yn rhannu diddordebau tebyg.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd angen cyflawni rhai dyletswyddau domestig ysgafn.  Yn bennaf twymo prydau bwyd a baratowyd ymlaen llaw neu baratoi brechdanau, byrbrydau a lluniaeth.

 

 

ref: DPPA/CLJ/3547137

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/232386
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanrhystud
Oriau: £13.00
Oriau ar gael: hyd at 8 awr yr wythnos i weithio’n hyblyg.

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Personol

 Lleoliad: Llanrhystud  

 Cyfradd Cyflog yr awr: £13.00

 Oriau ar gael: hyd at 8 awr yr wythnos i weithio’n hyblyg.

 Manylion:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol sydd eisiau gwneud effaith gadarnhaol ym mywyd rhywun. Rydym yn edrych am Gynorthwyydd Personol ymroddgar i gefnogi gŵr 50 mlwydd oed sydd ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD).  Os ydych yn angerddol at helpu eraill i lwyddo a ffynnu, gall y rôl hon fod yn berffaith i chi.

Fel Cynorthwyydd Personol, byddwch yn chwarae rôl flaenllaw i rymuso eich cyflogwr i wynebu bywyd bob dydd yn hyderus ac annibynnol.

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cefnogi’r cleient i gynnal arferion dyddiol yn y cartref.
 • Ei gefnogi a’i annog gyda gweithgareddau sydd o ddiddordeb.
 • Cefnogaeth i gael mynediad at y gymuned leol ac ehangach.
 • Cefnogaeth gyda mân dasgau o amgylch y cartref.
 • Cefnogaeth i drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Ei gefnogi gyda thasgau dyddiol gan fod yn annibynnol yn y cartref a’r gymuned.
 • Cefnogaeth gyda chanllawiau dietegol sy'n ei helpu i gynnal diet iach.
 • Cadw cofnodion a therfynau amser cywir o dasgau wedi'u cwblhau.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir amdanynt o bryd i'w gilydd.

 Manyleb Person:

 • Gweithgar ac egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Cyfrifol ac amyneddgar
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd.
 • Dibynadwy ac yn medru cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.
 • Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
ref: DPPA/CS/232386

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.