Ymgynghorwyd a'r Strategaeth a Ffafrir o 28 Mehefin - canol dydd 12 Medi 2019 - Ymgynghoriad wedi Cau

Y Strategaeth a Ffefrir yw'r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses baratoi o'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl2).

Mae'r cam hwn o'r ymgynghoriad yn cynnwys y dogfennau canlynol:

Y Strategaeth a Ffefrir

Mae hyn yn cynnwys:

  • y prif faterion y mae angen i'r system gynllunio fynd i'r afael â hwy
  • gweledigaeth ar gyfer y Sir y gellir ei chyflawni trwy gynllunio defnydd tir,
  • amcanion i gyflawni'r weledigaeth y strategaeth a ffefrir (y dull dewisol o ymdrin â thwf o ran lefel a lleoliad datblygiad)
  • set o bolisïau strategol a fydd yn helpu i gyflawni'r weledigaeth a'r amcanion ac felly'n mynd i'r afael â'r materion.

Mae Fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Strategaeth a Ffefrir ar gael:

 

Cyhoeddir y Strategaeth a Ffefrir ochr yn ochr â'r dogfennau canlynnol ar gyfer ymgynghori:

Adroddiad Gwerthuso Cychwynnol Cynaliadwy

Adroddiad Sgrinio Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd

 

I ymateb i unrhyw un o'r dogfennau uchod, defnyddiwch  Taflen Ymateb Strategaeth a Ffefrir 2019

 

Ochr yn ochr â'r Strategaeth a Ffefrir mae'r dogfennau canlynol ar gael er gwybodaeth:

CDLl2 Crynodeb Gweithredol y Strategaeth Ffefrir 2019

CDLl Polisïau Defnydd Tir Drafft i'r Strategaeth a Ffefrir 2019

CDLl2 Polisïau Rheoli Datblygiad Drafft i'r Strategaeth a Ffefrir 2019

Polisïau Drafft a Ddilëwyd i CDLl2 o CDLl1 2019

 

Ochr yn ochr â'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ceir hefyd Galwad Ychwanegol am Safleoedd Posib.

 

Ynghyd â'r canlynol er gwybodaeth:

Cofrestr Safle Ymgeiswyr

Sylfaen Tystiolaeth

Asesiad Effaith Integredig

Asesiad Effaith ar Iechyd

Cytundeb Cyflenwi

Adroddiad Adolygu

 

Gweler hefyd dolenni i'r uchod ar ochor dde'r dudalen hon.