Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC fel sylwedyddion. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd 2023 isod:

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Llun 4ydd o Fawrth 2024 14:00 - 16:00 Ar Lein
Dydd Llun 3ydd o Fehefin 2024 14:00 - 16:00 Ar Lein
Dydd Llun 16eg o Fedi 2024 14:00 - 16:00 Ar Lein
Dydd Llun 2ail o Ragfyr 2024 14:00 - 16:00 Ar Lein

Gall aelodau'r cyhoedd gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein.

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau