Am £148.00 (yn cynnwys TAW) a chostau’r defnyddiau, gallwn ymweld ag eiddo masnachol i ddifa llygod, llygod mawr a phryfed. Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth difa plâu ar gontractau masnachol i fusnesau lleol, gan gynnwys ffermydd, ac mae hynny’n cynnwys triniaethau rheolaidd dros gyfnod o ddeuddeg mis. Mae’r prisiau’n amrywio yn ôl maint yr eiddo, nifer y triniaethau sy’n ofynnol ac ati, ac rydym yn fodlon cynnal archwiliad a rhoi amcangyfrif o’r pris ar sail hynny. Codir tâl archwilio mewn rhai achosion.

Ni ellir rhoi sicrwydd y bydd difa llygod a llygod mawr yn effeithiol am fwy na phythefnos ar ôl rhoi’r driniaeth, gan fod llygod yn greaduriaid sy’n achub ar bob cyfle, a gallant ddychwelyd i unrhyw le os na ddefnyddir dulliau effeithiol i’w hatal neu’u rheoli.

Wrth roi pob triniaeth gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o boen â phosib i’r anifeiliaid. Mae swyddogion difa plâu’r Cyngor wedi’u hyfforddi’n drylwyr ac ni fyddant ond yn defnyddio plaladdwyr a gwenwyn pryfed cymeradwy.

Bydd cwsmeriaid yn cael manylion am bob triniaeth a roddir ar eu heiddo. Gwneir pob ymdrech i ymateb i unrhyw gais am driniaeth ymhen 3 diwrnod gwaith. Ni fydd wardeiniaid y Cyngor yn gweithio ar y penwythnos nac ar wyliau cyhoeddus fel arfer. Os bydd galw mawr am y gwasanaeth, efallai na fydd modd ymweld â’r eiddo ymhen 3 diwrnod ar ôl gwneud y cais. Mewn achosion felly caiff cwsmeriaid eu cynghori i gysylltu â darparwyr eraill yn lleol.

Gallwn gynnig contractau difa plâu masnachol i atal a difa amrywiaeth o blâu. Bydd swyddog yn cadw golwg ar y safle ac yn rhoi triniaeth fel y bo’r angen. Mae’n bosib addasu’r contractau yn ôl anghenion yr unigolyn, a gellir llofnodi contract am 12 mis.

Mae’r contract safonol yn cynnwys pedwar ymweliad i fynd i’r afael â llygod neu lygod mawr, a phedwar ymweliad dilynol fel y bo’r angen. Gellir trefnu mwy o ymweliadau os dymunir.

Bydd y pris yn amrywio yn ôl maint y safle a’r mathau o blâu a gaiff eu cynnwys yn y contract:

Contract difa plâu newydd / Contract difa plâu sydd eisoes yn bod

Y cam cyntaf yw cysylltu â ni i drefnu asesiad o’r safle yn rhad ac am ddim. Ffoniwch ni ar 01545 572105 (09:00 - 16:30, Dydd Llun – Dydd Iau / 09:00 – 16:00 Dydd Gwener) Byddwn yn gofyn ichi agor cyfrif gyda ni y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni.

Landlordiaid Cymdeithasol - 'Tystysgrif Dim Plâu'Mae’r Wardeiniaid

Cymunedol yn medru darparu tystysgrif ac adroddiad ar ôl archwilio fflatiau neu fflatiau un llawr i wneud yn siŵr nad oes unrhyw lygod, llygod mawr na phryfed yn yr annedd. Cynllun newydd yw hwn, a dyma’r ffioedd a’r taliadau:

 • Annedd un neu dau lawr: £164.00 a £82.00 am bob llawr ychwanegol
 • Tŷ Amlfeddiannaeth: £82.00 fesul aelwyd/fflat
 • Fflatiau: £123.00 fesul fflat

Mae cadw pla i ffwrdd ar ôl archwiliad yn dibynnu ar amrywiaeth helaeth o wahanol ffactorau. Bydd adroddiadau’r archwilwyr yn cynnwys cyngor ar gamau y gellir eu cymryd i atal pla.

Gwasanaeth Difa Plâu’r Wardeiniaid Cymunedol

Y mathau o blâu y byddwn ni’n mynd i’r afael â hwy fynychaf yw:

Llygod mawr | Llygod | Gwenyn meirch | Chwain | Clêr heidiog | Cocrotsis | Morgrug

Pryfaid eraill – Pryfed llyfrau, Chwilod carpedi, Gwyfynod

Mae gwenyn yn rhywogaeth a warchodir. Gan amlaf bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i beidio â lladd gwenyn, a’r dull mwyaf priodol o’u rheoli yw mynd â hwy ymaith yn ddiogel i gwch gwenyn. Nid yw’r Cyngor yn darparu’r gwasanaeth hyn a bydd arnoch angen cysylltu â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru i ddod o hyd i rywun lleol sy’n cadw gwenyn; efallai y codir tâl am y gwasanaeth hwn. Nid yw’r Cyngor fel rheol yn mynd ati i ddifa adar (gwylanod, brain, drudwy a cholomennod ac ati) gwahaddod, neu lwynogod, wiwerod a chwningod. Er nad ydym yn darparu gwasanaeth i gael gwared ag adar sy’n peri niwsans, gallwn roi cyngor ar ddulliau sydd ar gael i ddiogelu rhag adar. Mae Ystlumod yn rhywogaeth a warchodir.

I gael gwybodaeth am famaliaid gwyllt (gwahaddod, llwynogod, wiwerod a chwningod ac ati) a’r dewisiadau o ran cadw rheolaeth arnynt, ewch i www.gov.uk/guidance/wild-mammals-management-and-control-options, neu cysylltwch â Thîm Rheoli Bywyd Gwyllt Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar 0345 933 5577.

Rydym yn darparu gwasanaeth i ddelio â chocrotsis. Codir tâl am y gwasanaeth hwnnw ar sail archwiliad i ganfod maint y broblem.

Eiddo domestig

Y gost ar gyfer defnyddio triniaeth yn erbyn llygod neu lygod mawr mewn eiddo domestig yn 2023/24 yw £65.00 (yn cynnwys TAW). Mae’r Cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth difa plâu ar gontract i berchnogion / preswylwyr eiddo domestig gydag unedau cynhyrchu wyau / cytiau ieir, a thyddynnod lle cedwir da byw, ac mae hynny’n cynnwys triniaethau rheolaidd dros gyfnod o ddeuddeg mis. Codir tâl galw allan o £51.00 pan nad yw’r Wardeiniaid Cymunedol yn dod o hyd i unrhyw dystiolaeth o blâu ac felly ddim yn gorfod defnyddio unrhyw driniaeth. Ni ddefnyddir gwenwyn llygod na gwenwyn pryfed os na cheir unrhyw dystiolaeth o blâu. Nodir isod yr amodau a thelerau.

Y gost ar gyfer difa pryfed mewn eiddo domestig yw £110.00 (yn cynnwys TAW). Codir £84.00 am bob ymweliad / triniaeth ar gyfer difa gwenyn meirch. Ni all y Cyngor roi sicrwydd y caiff unrhyw bla ei ddifa’n llwyr ymhob achos. Efallai na fydd triniaethau i ladd pryfed ond yn effeithiol am hyd at bedair wythnos. Mae llawer yn dibynnu ar yr hyn a wneir i reoli’r amgylchedd a’r amgylchiadau. Ni ellir rhoi sicrwydd y bydd difa llygod a llygod mawr yn effeithiol am fwy na phythefnos ar ôl rhoi’r driniaeth, gan fod llygod yn greaduriaid sy’n achub ar bob cyfle, a gallant ddychwelyd i unrhyw le os na ddefnyddir dulliau effeithiol i’w hatal neu’u rheoli.

Ffioedd a thaliadau

Ceir rhestr gyflawn o’r ffioedd a’r taliadau cyfredol ar Wefan Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor.

Cysylltu

I gael rhagor o gyngor am y gwasanaeth sydd ar gael, cysylltwch â’r Gwasanaethau Ffordd o Fyw ar 01545 572105 (09:00 i 16:30 Llun - Iau/ 09:00 i 16:00 ar ddydd Gwener) / neu e-bostiwch: publicprotection@ceredigion.gov.uk

Amodau a thelerau

Mae’r amodau a thelerau canlynol yn berthnasol wrth archebu gwasanaeth Difa Plâu dros y ffôn, a dylech eu darllen cyn gofyn am unrhyw wasanaethau neu’u derbyn.

Ffioedd y Cyngor

 1. Pan fydd gofyn am driniaeth ychwanegol i ddifa pla (er enghraifft, pan fydd y swyddog yn dod o hyd i bla arall nad oedd wedi’i grybwyll yn y cais gwreiddiol), bydd yn rhaid talu am y driniaeth ychwanegol ar adeg yr ymweliad cychwynnol i’w drin
 2. Gall y gwasanaethau, y ffioedd a’r taliadau newid ar unrhyw adeg
 3. Wrth dalu byddwch yn derbyn y gwasanaeth a’r amodau a thelerau hyn
 4. Os byddwch chi’n darparu gwybodaeth anghywir a bod y tâl anghywir yn cael ei godi ar sail hynny, bydd yn rhaid ichi dalu unrhyw swm ychwanegol ar adeg yr ymweliad cychwynnol i drin y broblem

Apwyntiadau a mynediad at eiddo

 1. Os bydd angen i’r Cyngor gael mynediad at eiddo’r cwsmer er mwyn darparu’r gwasanaethau, byddwch yn sicrhau fod rhywun yn bresennol yn yr eiddo hwnnw ar adeg yr apwyntiad
 2. Am resymau iechyd a diogelwch, mewn rhai achosion bydd yn rhaid i’r sawl sy’n bresennol yn yr eiddo fod yn hŷn nag 16 oed
 3. Ni roddir yr arian yn ôl os na fedr y Cyngor gael mynediad at yr eiddo gan fod y cwsmer yn absennol ar adeg yr apwyntiad
 4. Os na fedr y Cyngor ddarparu’r gwasanaethau am nad ydych wedi dilyn y cyfarwyddiadau a roddwyd ymlaen llaw, ni roddir yr arian yn ôl. Bydd arnoch angen trefnu apwyntiad o’r newydd a thalu’r ffi arferol. Gostyngir y tâl i £51.00 os bydd y Warden Cymunedol yn fodlon nad oes angen rhoi triniaeth gan nad oes unrhyw blâu yn bresennol

Canslo / gohirio apwyntiad

 1. Os byddwch chi’n canslo apwyntiad heb drefnu un arall, ni roddir yr arian yn ôl
 2. Os byddwch yn gohirio apwyntiad o leiaf un diwrnod gwaith cyn yr apwyntiad hwnnw ac yn trefnu un newydd, ni fydd y Cyngor yn codi unrhyw dâl ychwanegol
 3. Os na fydd y Cyngor yn medru cadw apwyntiad, byddwn yn cysylltu â chi gynted ag y bo modd i gynnig apwyntiad arall. Os bydd y Cyngor yn canslo apwyntiad heb fedru cynnig un arall o fewn tri diwrnod gwaith, fe roddir y tâl yn ôl ymhen pum diwrnod gwaith
 4. Os na chedwir apwyntiad oherwydd rhyw ddigwyddiad y tu hwnt i reolaeth y Cyngor, ni all y Cyngor dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw anghyfleustra neu golled yn sgil hynny

Y gwasanaethau

 1. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â darparu’r gwasanaethau yn yr eiddo
 2. Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am golled, difrod neu anaf i unrhyw anifeiliaid dof, adar, nwyddau neu offer oni bai fod hynny wedi digwydd oherwydd esgeulustod ar ran y Cyngor neu’i weithwyr
 3. Mae’n rhaid hysbysu’r Cyngor yn ysgrifenedig ynglŷn ag unrhyw golled, difrod neu anaf ymhen pum diwrnod gwaith
 4. Mae’r tâl am ddifa llygod yn cynnwys ail archwiliad a fydd fel arfer yn digwydd ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl yr ymweliad cyntaf. Os bydd angen gwneud mwy o waith fe godir y tâl arferol amdano. Ni all y cyngor roi sicrwydd y caiff unrhyw bla ei ddifa’n llwyr ymhob achos
 5. Ni fydd gweithwyr y Cyngor yn cael gwared â nythod gwenyn meirch ar ôl eu trin, oni bai fod cais i wneud hynny. Ar ôl trin y nyth mae’n rhaid ei gadael am o leiaf 24 awr beth bynnag. Codir tâl o £51.00 am bob ymweliad i gasglu / cael gwared â nyth. Mewn rhai achosion, ni fydd yn bosib cael gwared â nythod gwenyn meirch gan nad oes modd i’r gweithwyr eu cyrraedd
 6. Ni fydd gweithwyr y Cyngor ond yn cael gwared â llygod wedi marw pan mae’n ymarferol iddynt wneud hynny. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i wrthod eu casglu