Ar 20fed Mehefin 2017, cytunodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i'r argymhellion canlynol;

  • Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw gynnal ymgynghoriad ynglŷn â chau Bodlondeb ar y cyd ag Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai
  • Cytuno ar ddeuddeg wythnos ar gyfer yr ymgynghoriad (o 03/07/17 hyd 25/09/17) â'r preswylwyr, y teuluoedd a'r rhanddeiliaid allweddol ynghylch y cynnig ac yna ei ddwyn gerbron y Pwyllgor Craffu a'r Cabinet i wneud y penderfyniad terfynol
  • Nodi na fydd neb yn cael ei dderbyn i Fodlondeb yn barhaol o ddechrau'r ymgynghoriad hyd at y penderfyniad terfynol
  • Comisiynu Eiriolwyr Annibynnol ac Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol i sicrhau bod llais a barn y preswylwyr yn cael eu clywed drwy gydol y broses
  • Nodi y caiff arfarniad llawn o'r adeilad a'r safle ei gomisiynu'n fewnol er mwyn ystyried yr opsiynau ar gyfer ei waredu

Bydd cyfnod yr ymgynghori'n ymestyn o 3ydd Gorffennaf 2017 hyd at 25ain Medi 2017 am 12yp.

Ceir manylion cefndir i’r ymghynoriad yma neu mae copïau papur ar gael yn Swyddfa Fforwm Cymunedol Penparcau (drws nesa' i'r siop sglodion) Llyfrgell Aberystwyth Library a Swyddfa Cyngor Sir Ceredigion, Chanolfan Rheidol.

Daeth ymgynghoriad Bodlondeb i ben am 12yp ar y 25ain Medi 2017.

Cefndir

Adroddiad Housing Research Ltd

Gwybodaeth Gyfoes

Cyflwyniad Gweithdy Aelodau a Theuluoedd

Papurau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Papurau Cabinet 20/06/17

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad Bodlondeb

Dogfen Gefndir Cartref Gofal Preswyl Bodlondeb

Cyfarfod Cyhoeddus Bodlondeb - 17/07/2017

Nodiadau Cyfarfod Cyhoeddus Bodlondeb - 17/07/2017

Cyflwyniad Cyfarfod Cyhoeddus

Cwestiynau Cyffredin

Rhestr Termau

Adroddiad Ymgynghoriad

Adroddiad Craffu - 19/10/2017

Atodiad A - Adroddiad Ymgynghoriad Bodlondeb

Atodiad B - Asesiad Trawial Integredig

Atodiad C - Adroddiad Craffu - 16/06/2017