Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Ceredigion, ar ran Cyngor Sir Ceredigion.

Cam cyntaf yr adolygiad yw gofyn i bawb sydd â diddordeb ystyried y ffiniau cymunedol presennol a chyflwyno eu barn ar unrhyw newidiadau sydd eu hangen i greu cymunedau sy'n darparu ar gyfer llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Comisiwm Ffiniau a Democratiaeth Leol (Dolen i wefan allanol).

Yna bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried, a bydd y Comisiwn yn cyhoeddi Adroddiad Cynigion Drafft ac yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion hynny. Yna bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried, a bydd Argymhellion Terfynol yn cael eu cyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru.

Bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedyn, os gwêl yn dda, yn rhoi effaith i’r argymhellion hyn naill ai fel y’u cyflwynwyd, neu gydag addasiadau.

Mae’r cyfnod ymgynghori cychwynnol yn agor ar 9 Mai 2023 ac yn cau ar 3 Gorffennaf 2023.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, anfonwch eich barn drwy e-bost at:

ymgynghoriadau@ffiniau.cymru

neu yn y post i:

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Ty Hastings
Llys Fitzalan
Caerdydd
CF24 0BL

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023.